ActiveX Data Objects (ADO) câu h?i thư?ng g?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 183606 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này tr?nh bày m?t s? câu h?i thư?ng g?p v? l?p tr?nh ActiveX Data Objects (ADO).

THÔNG TIN THÊM

Q. đi?u g? đang ActiveX Data Objects (ADO)?

A. ActiveX Data Objects là m?t mô h?nh ngôn ng? trung l?p đ?i tư?ng l? d? li?u l?n lên b?i m?t ti?m ?n OLE DB Provider. H?u h?t các s? d?ng ph? bi?n OLE DB Provider các OLE DB sóc là cho tr?nh đi?u khi?n ODBC, cho th?y nhi?u ODBC ngu?n d? li?u đ? ADO.

Q. nơi tôi có ActiveX Data Objects?

A. ADO là m?t ph?n c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC). ADO có th? đư?c l?y t? mi?n phí t?i trang trên trang Web này:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937695.aspx
H?i: đâu là tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i ADO?

A. Tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i ADO là đ?nh d?ng html và có th? đư?c t?m th?y b?i t?i v? Kit phát tri?n ph?n m?m MDAC (SDK) t? các trang Web trư?c Trang web. H?y ch?c ch?n đ? ch?n các Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n SDK Stand Alone Thi?t l?p tùy ch?n khi t?i MDAC 2.0, ho?c các các thành ph?n d? li?u Microsoft Access SDK Update n?u t?i MDAC 2.1.

Các tài li?u cho các m?i nh?t Phiên b?n c?a ADO là c?ng có s?n tr?c tuy?n t?i:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms810811.aspx
Các tài li?u cho ADO là m?t ph?n c?a n?n t?ng SDK tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i thư vi?n MSDN. Trong thư vi?n MSDN, ch?n N?i dung, sau đó Platform SDK | D?ch v? truy c?p d? li?u | D? li?u Microsoft Access Các thành ph?n (MDAC) SDK | Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).

Q. đi?u g? là d?ch v? d? li?u t? xa (RDS) cho ActiveX Data Objects (ADO)?

A. D?ch v? d? li?u t? xa (RDS) đư?c s? d?ng đ? v?n chuy?n d? li?u ho?t đ?ng đ?i tư?ng Recordsets t? m?t máy ch? v?i m?t máy tính khách hàng. Recordset k?t qu? đư?c lưu tr? trên các máy khách và ng?t k?t n?i v?i h? ph?c v?. RDS s? d?ng m?t t?p h?p con c?a ADO Mô h?nh đ?i tư?ng, ADOR.RecordSet, đ? cung c?p cho m?t chi phí th?p, hi?u su?t cao cách đ? marshal recordset d? li?u qua m?t m?ng ho?c các trang web.

Q. đi?u g? là các s? khác bi?t gi?a các đ?i tư?ng ADODB và ADOR?

A. thư vi?n ADODB ch?a các đ?i tư?ng bên thêm máy ch? (k?t n?i, l?nh, l?i, Các thông s?, và vv). Chúng đư?c s? d?ng t?t nh?t trong các thành ph?n bên máy ch? đ? giao ti?p v?i cơ s? d? li?u.

Thư vi?n ADOR là m?t tr?ng lư?ng nh? hơn khách hàng cho phép các thao tác c?a m?t recordset hi?n có trên máy khách. Nó không bao g?m các k?t n?i, l?nh, l?i, ho?c các thông s? l?nh. Các ADOR ch?c năng đư?c phân ph?i v?i các thành ph?n máy khách ADO.

Q. Làm th? nào đ? tôi b?t đ?u s? d?ng ADO v?i C++?

A. gi?i pháp t?t nh?t là đ? s? d?ng #import, mà t?o ra các l?p h?c r?t m?ng xung quanh ADO typelib và cho phép b?n thao tác chúng trong m?t cú pháp r?t g?n v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng Cú pháp (VBA). H?u h?t ADO m?u đư?c vi?t b?ng cách s? d?ng VBA, và #import cho phép b?n d?ch l?n hơn d? dàng hơn, nói, b?ng cách s? d?ng Microsoft Foundation Class (MFC) OLE c?a COleDispatchDriver ho?c b?ng cách s? d?ng COM tr?nh tr?c ti?p. Danh sách các Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đó s? giúp b?n s? d?ng ADO v?i #Import:
220152 M?u: ADOVC1 đơn gi?n ADO / VC ++ ?ng d?ng
173645 L?I: Truy c?p vi ph?m trong Msdaer.dll v?i _com_error trư?ng h?p ngo?i l?
173645 T?p tin: Adovcbtd.exe #import s? d?ng UpdateBatch và CancelBatch
184968 Adovcsp.exe th? hi?n b?ng cách s? d?ng lưu tr? th? t?c v?i ADO
182389 T?p tin: Adovcbm.exe ADO 1.5 v?i #import và Getrows/d?u trang
166112 PRB: Xung đ?t v?i EOF khi s? d?ng #import v?i ADO
169496 Thông báo: B?ng cách s? d?ng ActiveX Data Objects (ADO) thông qua #import trong VC ++
168354 Thông tin: Ti?m ?n OLE và OLEDB nhà cung c?p l?i đư?c ti?p xúc qua ADO
Ngoài ra, các bài vi?t sau đây có th? đư?c t?m th?y khi t?m ki?m b?ng cách s? d?ng Visual C++ là các s?n ph?m mà s? ch?ng minh h?u ích cho ADO các nhà phát tri?n:
167802 M?U: EXCEPTEX b?y MFC và Win32 ngo?i l?
175784 Thông báo: Thay th? cơ ch? nâng #import c?a ngo?i l?
Q. làm th? nào đ? t?m th?y Microsoft Knowledge Base (KB) bài vi?t cho ADO?

A. k?t n?i đ?n Microsoft Knowledge Base trên các World Wide Web. Đ? truy c?p vào Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Search
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Knowledge Base, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129725 Nh?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c trên World Wide Web
Q. làm th? nào đ? xác đ?nh kh? năng c?a ADO?

A. ADO là ph? thu?c vào nhà cung c?p d? li?u nó s? d?ng. Các cách d? nh?t/nhanh nh?t là vi?c ki?m tra các tài s?n h? tr? đ? xác nh?n r?ng các k?t n?i ho?c recordset b?n m? h? tr? các ch?c năng b?n th?c s? c?n. B?n nên c?ng có th? xác nh?n r?ng CursorType, và LockType phù h?p v?i nh?ng g? b?n d? ki?n. N?u nhà cung c?p ti?m ?n không th? h? tr? con tr? b?n yêu c?u, ADO downgrades nh?ng thu?c tính này đ? có đư?c con tr? đó là g?n nh?t v?i nh?ng g? b?n yêu c?u.

M?t cách ti?p c?n sâu hơn liên quan đ?n vi?c phân tích các ti?m ?n nhà cung c?p d? li?u b?n đang s? d?ng bên dư?i ADO. Các nhà cung c?p ph? bi?n nh?t là các OLE DB nhà cung c?p cho tr?nh đi?u khi?n ODBC cho th?y nhi?u ODBC ngu?n d? li?u cho ADO. B?n có th? s? d?ng thu?c tính cho k?t n?i, l?nh, Recordset và l?nh v?c collection(s) các đ?i tư?ng và so sánh k?t qu? hi?n th? có cho các OLE DB Specification và các OLE DB San l?p m?t b?ng Document, c? hai đ?u đi kèm v?i các OLE DB SDK, có s?n mi?n phí Download t?i URL này:
http://msdn2.Microsoft.com/en-GB/Library/ms713643.aspx
Lưu ? r?ng ADO s? không t? đ?ng đ?nh m?i giá tr? cho m?i b?t đ?ng s?n ti?p xúc ? các b? sưu t?p. Các tài s?n s? ch? đư?c thi?t l?p khi các thao tác b?n đang th?c hi?n v?i ADO th?c s? c?n ph?i s? d?ng tài s?n đó ti?p xúc b?i nhà cung c?p ti?m ?n. Đi?u này là cho hi?u su?t, và dao đ?ng t? các mô h?nh đ?i tư?ng như DAO mà kh?i t?o b?t k? và t?t c? các thu?c tính cho dù chi?n d?ch b?n có hi?u su?t s? d?ng chúng hay không.

B?ng cách s? d?ng các RecordSet.Supports b?t đ?ng s?n là cách d? nh?t đ? xác minh r?ng nh?ng g? b?n mong đ?i th?c t? là nh?ng g? các nhà cung c?p ti?p xúc v?i b?n, cho lo?i h?nh c? th? c?a k?t n?i và recordset b?n đ? m?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 183606 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
T? khóa: 
kbarttypeinf kbdatabase kbFAQ kbinfo kbmt KB183606 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:183606
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com