Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng x? l? s? c? cài đ?t nâng cao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 181966
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? thi?t đ?t kh?c ph?c s? c? chuyên sâu trong h? th?ng Công c? ti?n ích c?u h?nh.

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?i đ?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng và xem các chuyên sâu x? l? s? c? cài đ?t, s? d?ng các bư?c sau:
  1. B?m b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y.
  2. Trong h?p Open, g? msconfig, và sau đó Nh?p vào OK.
  3. B?m chuyên sâu.

Nâng cao g? r?i cài đ?t

Vô hi?u hoá h? th?ng ROM Breakpoint:

Thi?t đ?t này xác đ?nh li?u Windows 98 nên s? d?ng b? ch? nh? đ?c Gi?a F000:0000 và 1 megabyte (MB) đ? phá v? m?t không gian đ?a ch? (ROM) đi?m. Windows thư?ng t?m ki?m không gian đ?a ch? này đ? t?m m?t đ?c bi?t ch? d?n đư?c s? d?ng như m?t đi?m phá v? h? th?ng. N?u đi?u này không gian đ?a ch? có m?t cái g? đó khác hơn là ROM v?nh vi?n có s?n, b?n nên vô hi?u hoá cài đ?t này. Đi?u này đ?t "SystemROMBreakPoint = 0" trong System.ini t?p tin. Đi?u này là tương đương đ? b?t đ?u Windows v?i d?ng l?nh switch "/ d:s".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SystemROMBreakPoint, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID c?a bài: 71264
Tiêu đ?: Thông tin v? h? th?ng.INI [386enh] Entry SystemROMBreakPoint =

Vô hi?u hoá ?o HD IRQ:

Thi?t đ?t này ngăn Windows 98 ch?m d?t ng?t t? nh?ng khó khăn b? đi?u khi?n đ?a và b? qua nh?ng thói quen ROM x? l? nh?ng ng?t. M?t s? ? đ?a c?ng có th? yêu c?u thi?t l?p này có hi?u l?c cho ng?t đ? đư?c x? l? m?t cách chính xác. N?u thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, các ROM thói quen x? l? các ng?t, có th? làm ch?m hi?u năng h? th?ng. Đi?u này đ?t "VirtualHDIRQ = 0" trong t?p tin System.ini. Đi?u này là tương đương v?i b?t đ?u Windows v?i chuy?n đ?i d?ng l?nh "/ d:v".

EMM lo?i tr? A000-FFFF:

Thi?t đ?t này ngăn ch?n Windows t? c? g?ng đ? quét t?m không s? d?ng b? nh? Đ?a ch? không gian. Đi?u này c?ng vô hi?u hóa b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM) và ROM t?m ki?m ch? d?n cho không gian đ?a ch? b? nh?. Đi?u này có th? quét can thi?p v?i m?t s? thi?t b? s? d?ng cùng m?t đ?a ch? b? nh?. Đi?u này đ?t "EMMExclude = a000-ffff" trong t?p tin System.ini. Đi?u này là tương đương v?i b?t đ?u Windows v?i chuy?n đ?i d?ng l?nh "/ d:x".

L?c lư?ng truy c?p đ?a ch? đ? tương thích:

Thi?t đ?t này ngăn c?n t?t c? các tr?nh đi?u khi?n 32-bit đ?a t? đang đư?c n?p ngo?i tr? các tr?nh đi?u khi?n đ?a m?m. B?n có th? mu?n cho phép thi?t đ?t này n?u máy tính c?a b?n không có g? không ph?i b?t đ?u nh? đ?a ngo?i vi đ?u vào/đ?u ra (I/O) v?n đ?. N?u b?n cho phép thi?t đ?t này, t?t c? các I/O s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c ho?c cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (BIOS). Ngoài ra, t?t c? các ? đ?a đó có ch?c năng trong b?o v? ch? đ? ch?, không c?n ch?c năng. Đi?u này là tương đương đ? b?t đ?u Windows v?i chuy?n đ?i d?ng l?nh "/ d:f".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? tương thích ch? đ?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
130179 X? l? s? c? ch? đ? tương thích MS-DOS trên đ?a c?ng


VGA 640 x 480 x 16:

Thi?t đ?t này gây ra Windows 98 s? d?ng v? màn h?nh VGA chu?n tr?nh đi?u khi?n. Đi?u này vô hi?u hóa các d?ng hi?n có "display.drv=" c?a System.ini t?p tin, và cho bi?t thêm d?ng "display.drv=vga.drv" b? ph?n [kh?i đ?ng] các System.ini t?p.

Vi?c s? d?ng SCSI Double-đ?m:

M?t s? nh? máy tính h? th?ng giao di?n (SATA) ? đ?a có th? yêu c?u r?ng đi?u này thi?t đ?t có hi?u l?c. Windows 98 nên phát hi?n hay không cài đ?t này c?n thi?t, do đó, b?n ch? nên cho phép thi?t đ?t này n?u có đ?a v?n đ? truy c?p. Đi?u này cho bi?t thêm d?ng "Doublebuffer = 2" vào t?p tin Msdos.sys. Thi?t đ?t này không có s?n n?u m?t d?ng Doublebuffer đ? t?n t?i trong các MSDOS.sys t?p.

Vô hi?u hóa quét đ?a sau khi t?t máy x?u:

Thi?t đ?t này cho bi?t thêm d?ng "Autoscan = 0" đ?n t?p tin Msdos.sys. Đi?u này có th? h?u ích khi b?n g? r?i các v?n đ? t?t máy, v? nó làm gi?m th?i gian kh?i đ?ng sau khi m?t shutdown x?u.

Gi?i h?n b? nh? đ?n <x> MB: </x>

Thi?t đ?t này gi?i h?n s? d?ng b? nh? trên máy tính c?a b?n đ? ngư?i đ?u tiên <x> MB, nơi <x> là m?t s? megabyte. Thi?t đ?t này cho bi?t thêm các "MaxPhysPage =<nnn>" d?ng vào t?p tin System.ini, nơi <nnn> là m?t hexidecimal giá tr? c?a s? lư?ng b? nh? đư?c s? d?ng. N?u thi?t l?p này là quá th?p (16 MB ho?c th?p hơn), nó có th? ngăn Windows 98 b?t đ?u b?nh thư?ng. </nnn></nnn></x></x>

Vô hi?u hóa nhanh Shutdown:

Thi?t đ?t này vô hi?u hoá Windows 98 t?t máy c?i ti?n hi?u su?t. Đi?u này có th? h?u ích đ? kh?c ph?c s? c? t?t Windows 98.Vô hi?u hoá h? th?ng File UDF:

Thi?t đ?t này vô hi?u hóa h? tr? cho các t?p tin đ?nh d?ng đ?a Universal (UDF) h? th?ng cho t?t c? các phương ti?n lưu đ?ng. Thi?t đ?t này có th? đư?c dùng đ? g? r?i v?n đ? v?i nh?ng ngư?i chơi DVD đ?c quy?n mà có th? không tương thích v?i UDF.Cho phép Pentium F0 (khóa CmpXchg):

Thi?t đ?t này cung c?p m?t phương pháp đ? làm vi?c xung quanh m?t chư in sai trong Intel P5 lo?t các b? vi x? l? (Pentium và Pentium MMX). Đi?m d?ng b? x? l? đáp ?ng (b? treo) n?u m?t tr?nh t? ch? d?n c? th? b?t h?p pháp đ? đư?c ban hành. V?n đ? này không nên x?y ra v?i m?t chương tr?nh b?nh thư?ng, nó s? ph?i t?o c?. N?u thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, Windows 98 cho phép m?t b?o v? thói quen đ? tránh treo. Thi?t đ?t này có th? s? gây nhi?u sóng các ?ng d?ng ch? đ? h?t nhân (ch?ng h?n như debuggers), do đó, nó không nên đư?c s? d?ng trong khi g? l?i chương tr?nh.

Lưu ?: Norton Utilities 3.0 SpeedDisk và UnErase Wizard công c? khóa các máy tính n?u đư?c s? d?ng v?i thi?t đ?t này đư?c kích ho?t. N?u b?n có Norton Utilities, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không s? d?ng thi?t đ?t này, ho?c vô hi?u hóa Norton Ti?n ích t? kh?i đ?ng.Đ? có thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Win.com, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 142544
Tiêu đ?: Windows 95 Win.com thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh

Thông tin thêm v? h? th?ng t?p tin g? r?i cài đ?t, Xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 165503
Tiêu đ?: Mô t? v? h? th?ng t?p tin g? r?i tùy ch?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? r?i các v?n đ? b? nh?, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 134503
Tiêu đ?: Thông báo l?i ch?n l? có th? cho th?y t?nh tr?ng b? nh?

Đ? có thêm thông tin v? t?p tin Msdos.sys, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 118579
Tiêu đ?: N?i dung c?a t?p tin Msdos.sys Windows
LƯU ?: N?u b?n đang ch?y Windows Millennium Edition (Me), các tùy ch?n sau đây có s?n trên các Nâng cao th?:
  • Cho phép Startup menu
  • Cho phép ng? sâu
Khóa s? đăng k? cho vi?c th?c hi?n ki?m soát S3 Deepsleep là:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
Lá c? đư?c đ?t tên DeepSleep.

"Gi?c ng? sâu" đư?c đ?nh ngh?a là m?t tr?ng thái ng? S3 c?ng đư?c g?i là ch? c?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gi?c ng? k?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197739 Mô t? c?a ti?u bang qu?n l? ngu?n đi?n chuyên sâu khác nhau

Thu?c tính

ID c?a bài: 181966 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB181966 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:181966

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com