ID c?a bi: 181050 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban kt ni vi mt Web site a chay trong mt thi gian trc khi tra thng tin v cho Internet Explorer, ban se nhn c mt trong cac thng bao li sau y.

Thng bao li 1
Li thi gian ch kt ni 10060 cua Microsoft Internet Explorer.
Thng bao li 2
Internet Explorer khng th m trang web Internet <ia chi Web>. Thi gian ch hoat ng.
Thng bao li 3
Khng th hin thi trang. Khng th tim thy may chu hoc Li DNS.

NGUYN NHN

Internet Explorer t gii han thi gian ch may chu tra v d liu. Theo mc inh, gii han thi gian ch nh sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Internet Explorer 4.0 va Internet Explorer 4.015 phut
Internet Explorer 5.x va Internet Explorer 6.x60 phut
Internet Explorer 7 va Internet Explorer 860 phut

Khi may chu gp s c, Internet Explorer khng i lin tuc may chu tra v d liu.Cac ng dung s dung API WinINet trc tip se gp cac gia tri ReceiveTimeout sau:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
WinINet.dll phin ban 4.x5 phut
WinINet.dll phin ban 5.x va 6.x60 phut
WinINet.dll phin ban 7.x va 8.x30 giy

Ban co th inh vi phin ban WinINet.dll trong th muc %windir%\system32.
GI?I PHP

Nu trang khng tra v trong vong mt vai phut, nhiu ngi dung hiu rng s c a xay ra va ho dng qua trinh. Vi vy, ban nn thit k cac qua trinh may chu tra v d liu trong vong xp xi nm phut ngi dung khng phai i ch lu.

Ban thng co th chia cac qua trinh dai thanh qua trinh nho. Hoc, may chu co th tra v d liu trang thai ngi dung cp nht c qua trinh. Ngoai ra, ban co th tao qua trinh may chu dai co phng phap tip cn khng ng b hoc da trn cac thng bao may chu tra v cho ngi dung ngay lp tc sau khi cng vic c gi i va sau o thng bao cho ngi dung sau khi qua trinh dai kt thuc.

THNG TIN THM

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
Mc du Microsoft khng khuyn khich phng phap nay, ban co th thay i thit t thi gian ch mc inh cho Internet Explorer.

yu cu chung ti thay i thit t thi gian ch mc inh thanh 5 phut, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? giup ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50600

Chu y
 • Ban va t ng nay se thay i thit t thi gian ch mc inh thanh 5 phut cho Internet Explorer.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

thay i thit t thi gian ch mc inh cho Internet Explorer trong Internet Explorer 4.0 Goi Dich vu 1 (SP1) hoc phin ban mi hn, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Registry Editor.
 2. inh vi khoa con sau:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Trong khoa con nay, thm muc DWORD ReceiveTimeout co gia tri (<s giy>)*1000. Vi du: nu ban mun khoang thi gian ch la 8 phut, t gia tri muc nhp ReceiveTimeout thanh 480000 (<480>*1000).
 4. Khi ng lai may tinh.
Chu y Thit t nay tr thanh thi gian ch chung mi ap dung cho ca Internet Explorer va bt ky ng dung WinINet nao.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach phat trin cac giai phap da trn web danh cho Internet Explorer, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

Thu?c tnh

ID c?a bi: 181050 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
T? kha:
kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme KB181050

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com