Làm th? nào đ? vi?t m?t t?p Lmhosts cho xác nh?n tên mi?n và các v?n đ? phân gi?i tên khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180094 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem các 314108.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

N?u b?n g?p v?n đ? v? đ? phân gi?i tên trên m?ng TCP/IP c?a b?n, b?n có th? s? d?ng t?p Lmhosts đ? gi?i quy?t NetBIOS tên. Bài vi?t này th?o lu?n v? phương pháp chính xác đ? t?o ra m?t Lmhosts t?p tin đ? giúp đ? trong tên đ? phân gi?i và tên mi?n xác nh?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?o m?t t?p Lmhosts đúng đ?nh d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.exe ho?c Edit.com, đ? t?o ra m?t t?p tin tên Lmhosts, và lưu nó trong thư m?c sau đây:
     Microsoft Windows NT
     ----------
  
     %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  
     Microsoft Windows 95
     ----------
  
     C:\Windows (the folder where Windows is installed)
  
     Microsoft Windows NT and Windows 2000
     ---------------------------
  
     %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  						
  Chú ý Tên t?p tin là Lmhosts, mà không có m?t ph?n m? r?ng. N?u b?n s? d?ng Notepad.exe, nó có th? t? đ?ng n?i thêm ph?n m? r?ng .txt. Trong trư?ng h?p này, m?t d?u nh?c l?nh, b?n ph?i đ?i tên t?p tin b?ng cách s? d?ng không có ph?n m? r?ng.
 2. Thêm các m?c sau đây vào t?p Lmhosts:
     10.0.0.1  PDCNAME  #PRE #DOM:DOMAIN-NAME
     10.0.0.1  "DOMAIN-NAME  \0x1b"  #PRE
  					
  Chú ý Tên mi?n trong m?c này là trư?ng h?p nh?y c?m. H?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng k? t? ch? hoa cho tên mi?n. N?u b?n s? d?ng k? t? ch? thư?ng cho tên mi?n, NetBT không công nh?n tên.
Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng b?n không gian nh?ng m?c m?t cách chính xác. Thay th? 10.0.0.1 v?i đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng chính c?a b?n (PDC). Thay th? PDCName v?i tên NetBIOS c?a PDC c?a b?n, và thay th? tên mi?n v?i tên mi?n Windows NT. Ph?i có t?ng c?ng 20 k? t? trong các ngôn (tên mi?n c?ng v?i s? không gian đ? pad lên đ?n 15 k? t?, c?ng v?i d?u chéo ngư?c, c?ng v?i đ?i di?n hex NetBIOS lo?i d?ch v?, thích h?p).

Đ? giúp xác đ?nh nơi nhân v?t th? 16 là, sao chép d?ng sau vào t?p Lmhosts c?a b?n:
   # IP Address  "123456789012345*7890"
				
Đư?ng dây lên các d?u ngo?c kép đôi (") b?ng cách thêm ho?c lo?i b? không gian t? các B?nh lu?n d?ng, và đ?t các đư?c vi?t b?i admin ngày 16 c?t (c?t có d?u d?u hoa th?). B?n ph?i s? d?ng d?u cách theo tên và trư?c khi các \, không m?t tab.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
163409NetBIOS Suffixes (16 k? t? tên NetBIOS)
 1. Sau khi b?n thêm các d?ng, lưu t?p tin, và thoát kh?i tr?nh so?n th?o.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? nbtstat -R, và sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý -R là trư?ng h?p nh?y c?m và ph?i đư?c vi?t hoa. Sau khi b?n g? văn b?n này, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
  Thanh tr?ng thành công và preload NBT Remote Cache tên b?ng.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? nbtstat - c, và sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý Các - c là trư?ng h?p nh?y c?m và ph?i đư?c ch? thư?ng. Sau khi b?n g? văn b?n này, b?n s? nh?n đư?c m?t màn h?nh tương t? như dư?i đây:
     Node IpAddress: [10.0.0.5] Scope Id: []
  
            NetBIOS Remote Cache Name Table
  
       Name       Type    Host Address  Life [sec]
     ----------------------------------------------------------
     PDCName    <03> UNIQUE   10.0.0.1      -1
     PDCName    <00> UNIQUE   10.0.0.1      -1
     PDCName    <20> UNIQUE   10.0.0.1      -1
     Domain     <1B> UNIQUE   10.0.0.1      -1
  						
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
180099G? r?i các v?n đ? phân gi?i tên LMHOSTS

Thu?c tính

ID c?a bài: 180094 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB180094 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180094

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com