Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c khi b?n nh?p OFX phát bi?u vào ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179836 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
N?u b?n đ? qu?n l? tài chính c?a b?n v?i s? giúp đ? c?a Microsoft ti?n, b?n nên bi?t r?ng Microsoft ngưng t?t c? các d?ch v? tr?c tuy?n và h? tr? h? tr? cho t?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngày 31 tháng 1 năm 2011. (Microsoft ng?ng bán hàng c?a ti?n ngày 20 tháng 6 năm 2009.) N?u b?n đang t?m ki?m m?t chương tr?nh thay th?, Microsoft đ? làm cho các phiên b?n ti?n Plus Sunset có s?n như là m?t thay th? cho h?t h?n sau chương tr?nh: Microsoft ti?n Essentials, Microsoft ti?n Deluxe, phí b?o hi?m ti?n Microsoft, Microsoft ti?n nhà và kinh doanh ti?n Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n c?ng v?i hoàng hôn, đ? c?p đ?n bài vi?t này trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Microsoft ti?n c?ng v?i hoàng hôn là g??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?i thông tin báo cáo t? các t? ch?c tài chính c?a b?n ho?c t? căn nhà môi gi?i c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các cách sau:
Có tr?c tr?c v?i d? li?u nh?n đư?c t? t? ch?c giáo d?c tài chính c?a b?n. N?u v?n đ? này v?n t?n t?i, g?i h? tr? khách hàng s? cho t? ch?c tài chính c?a b?n, đư?c li?t kê trên tab thông tin liên h? trong khu v?c ngân hàng tr?c tuy?n.
Cu?c g?i cu?i cùng c?a b?n đ? b?t g?p l?i.
Ho?c, n?u b?n c? g?ng nh?p đang ho?t đ?ng T?p tin tuyên b? r?ng có m?t ph?n m? r?ng OFX, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau tin nh?n:
T?p tin 'đư?ng d?n\tên t?p.ofx' không đư?c công nh?n b?i ti?n như là m?t t?p tin báo cáo ho?t đ?ng. Không có thông tin đ? thêm vào t?p tin ti?n c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u *.ofx t?p tin mà b?n đang đang t?i xu?ng ho?c t?p tin ph?n ?ng đ? đư?c g?i cho yêu c?u tuyên b? c?a b?n không ph?i là m?t cách chính xác đ?nh d?ng theo đ? các tiêu chu?n m? tài chính Exchange (OFX) Ti?n Microsoft d? ki?n.

M?t m? l?i c? th? trong các t?p tin ofx/ph?n ?ng c?ng có th? xác đ?nh các v?n đ?. Đây là m?t s? sau M? đó là tám đ?n 10 d?ng dư?i tiêu đ? trong OFX t?p tin ho?c tuyên b? ph?n ?ng.

Tra l?i m? s? trong tài li?u "Microsoft ti?n OFX báo l?i". Đ? t?i v? tài li?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/a/3/d/a3da081d-333e-4c5b-8029-815a932e5b19/OFX_Error_Messages.doc
V?n đ? này có th? c?ng đư?c gây ra b?i m?t s? tài kho?n không chính xác ho?c m?t v?n đ? v?i các thi?t l?p hi?n t?i lên các d?ch v? tr?c tuy?n c?a b?n.
Các nguyên nhân sau đây cho các thông báo l?i đư?c li?t kê trong th? t? c?a các t?n s?:
 • Không d? li?u h?p l? t?p theo tiêu chu?n OFX: ch?a các th? không h?p l?, ho?c là thi?u các thành ph?n c?n thi?t.
 • Đ?nh d?ng không chính xác c?a d? li?u trong file: không h?p l? Chi?u dài, n?i dung, ho?c d?u hi?u.
 • Tiêu đ? không h?p l? trong t?p tin.
 • Thi?u echo c?a m?t yêu c?u CLTCOOKIE trong các ph?n ?ng t?p tin.
 • Thi?u đáp cho m?t yêu c?u g?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? k?t n?i l?i, và sau đó l?c lư?ng ti?n đ? lưu các t?p tin log. M?t khi b?n đ? thu th?p các t?p tin đăng nh?p, b?n có th? xem xét l?i cho nó m? l?i c? th? và kh?c ph?c chúng cho phù h?p. N?u không có không có m? s? l?i ho?c b?n không th? gi?i quy?t s? c?, b?n có th? c?n liên h? v?i các t? ch?c tài chính c?a b?n đ? h? có th? gi?i quy?t đ?nh d?ng l?i.

Chú ý T? ch?c tài chính mà t?o ra ph?n ?ng t?p tin và các ho?t đ?ng tuyên b? t?p tin là ch?u trách nhi?m cho các đ?nh d?ng các t?p tin m?t cách chính xác.


N?m b?t các t?p tin đăng nh?p t? k?t n?i gi?a ti?n và t? ch?c tài chính c?a b?n


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? n?m b?t các t?p tin đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
911941Làm th? nào đ? n?m b?t m?t t?p s? ghi OFX trong ti?n
Chú ý Sau khi b?n n?m b?t các t?p tin đăng nh?p, nó khuyên b?n liên h? v?i cơ s? giáo d?c tài chính c?a b?n đ? đi b? qua phân tích các t?p tin. N?u b?n mu?n phân tích các t?p tin trên c?a riêng b?n, xin vui l?ng ti?p t?c v?i các bư?c sau đ? xác đ?nh nh?ng g? gây ra l?i.

Phân tích các t?p tin d? li?u

Microsoft đ? t?o ra công c? đ? cho phép các đ?i tác tài chính cơ s? giáo d?c đ? ki?m ch?ng các đ?nh d?ng t?p tin đư?c g?i đ?n ngư?i dùng ti?n. http://www.Microsoft.com/Money/Fi/Tools.mspx
Các công c? sau đây có s?n t? các trang web h? tr? Microsoft đ?i tác:
 • Ofxanlyz.exe
  S? d?ng đ? xác minh r?ng t?t c? n?i dung c?a OFX t?p tin là chính xác.

S? d?ng Ofxanlyz.exe

Đ? xác minh r?ng n?i dung c?a t?p tin ph?n ?ng là m?t cách chính xác đ?nh d?ng, m?i ph?n ?ng là chi?u dài chính xác, và ph?n ?ng m?i có nh?ng S?a các d?u hi?u cho các giá tr? t? khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ofxanlyz.exe công c? phân tích t?p tin là OFX lo?i. Xác đ?nh v? trí các <bankname></bankname>. ofxrq.txt và ofxrs.txt đăng nh?p t?p tin b?n đ? lưu ? trên.
 2. M? t?p tin Ofxanlyz.exe.
 3. Nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó m? các <bankname></bankname>Ofcrs.txt t?p tin.
 4. Nh?p vào Phân tích phân tích và xác minh các n?i dung c?a các t?p tin.
 5. Lưu ? b?t k? l?i nào mà công c? báo cáo và liên h? v?i cơ s? giáo d?c tài chính c?a b?n v?i thông tin này.
N?u không có không có thông báo l?i ghi nh?n, xin vui l?ng ti?p t?c v?i các bư?c sau đây:

Xác minh tiêu đ?

Đ? xác minh r?ng tiêu đ? c?a t?p tin ph?n ?ng OFX có ch?a các các thành ph?n c?n thi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? các tên t?p.OFXrs.txt t?p tin trong Microsoft WordPad đ? xem các t?p tin.

  Chú ý WordPad cho phép b?n xem các t?p tin trong m?t đ?nh d?ng d? dàng hơn Notepad. Đ? b?t đ?u WordPad, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào WordPad.
 2. Ki?m ch?ng r?ng t?p ch?a sau đây yêu c?u các thành ph?n và đư?c theo sau là m?t d?ng tr?ng.
  OFXHEADER:100
  D? LI?U: OFXSGML
  PHIÊN B?N:
  AN NINH:
  M? HÓA:
  CHARSET:
  NÉN:
  OLDFILEUID:<number etter="" combination=""></number>
  NEWFILEUID:<number etter="" combination=""></number>
Chú ý OLDFILEUID và các th? NEWFILEUID có th? khác nhau trong n?i dung.

Ki?m tra cho thi?u cookie

M?i Cookie trong t?p tin OFX yêu c?u ph?i có m?t Cookie tr? l?i trong t?p tin ph?n ?ng. Đ? xem li?u m?t Cookie không có trong b?ng là nguyên nhân gây ra l?i, làm theo các bư?c sau.
 1. M? c? các <bankname></bankname>Ofxrq.txt t?p tin và các <bankname></bankname>Ofxrs.txt t?i WordPad.
 2. Xem chúng c?nh nhau.
 3. Xác minh r?ng m?i Cookie trong các <bankname></bankname>Ofxrq.txt t?p tin có m?t tương ?ng v?i Cookie trong các <bankname></bankname>Ofxrs.txt t?p tin.
N?u b?n đang thi?u b?t k? cookie, xin vui l?ng liên h? v?i cơ s? giáo d?c tài chính c?a b?n v?i thông tin này. N?u t?t c? các cookie đư?c li?t kê, h?y ti?n hành v?i bư?c ti?p theo.

Ki?m tra các ph?n ?ng tương ?ng

M?i t? khóa trong m?t t?p tin yêu c?u ph?i nh?n đư?c m?t tương ?ng đáp l?i, ngay c? khi các ph?n ?ng là có s?n ph?m nào. Đ? xác minh r?ng m?i yêu c?u có m?t đáp l?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? c? các <bankname></bankname>Ofxrq.txt t?p tin và các <bankname></bankname>Ofxrs.txt t?i WordPad.
 2. Xem chúng c?nh nhau.
 3. Xem xét thông qua c? hai t?p tin và xác nh?n r?ng m?i t? khóa yêu c?u trong các <bankname></bankname>Ofxrq.txt t?p tin này có m?t ph?n ?ng tương ?ng trong các <bankname></bankname>Ofxrs.txt t?p tin.
N?u b?n xác đ?nh t?p tin đăng nh?p ofx c?a b?n là thi?u m?t t? khóa trong các t?p tin yêu c?u (ofxrq.txt) ho?c t?p tin ph?n ?ng (ofxrs.txt) xin vui l?ng liên h? v?i t? ch?c tài chính c?a b?n v?i thông tin này. N?u các th? trong t?t c? các file c?a b?n xu?t hi?n đ? có m?t h?p l? yêu c?u và đáp ?ng, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? khách hàng c?a Microsoft đ? bi?t thêm g? r?i các v?n đ? c?a b?n.

N?u b?n và t? ch?c tài chính c?a b?n xác đ?nh r?ng v?n đ? này đ? không x?y ra v? c?a m?t đ?nh d?ng l?i, h?y th? vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i d?ch v? tr?c tuy?n cho t? ch?c tài chính này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?i v? các báo cáo trong m?t đ?nh d?ng khác nhau. Thông thư?ng khi b?n t?i v? các báo cáo t? trang Web c?a ngân hàng, b?n có th? ch? đ?nh các đ?nh d?ng mà b?n mu?n s? d?ng. N?u b?n có v?n đ? t?i xu?ng ? đ?nh d?ng ho?t đ?ng Statement (OFX), ch?n tùy ch?n đ? t?i xu?ng ? đ?nh d?ng QIF đ? thay th?.

THÔNG TIN THÊM

Cho bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? khác ho?c khó khăn v?i downloadig phát bi?u tr?c tuy?n c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889930Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n có th? g?p nh?n download Microsoft ti?n, tr?c tuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 179836 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
T? khóa: 
kbui kbtshoot kberrmsg kbmoneyweb kbonline kbprb kbmt KB179836 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179836

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com