Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179442 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và tài nguyên và h?c t?p các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: Không ph?i t?t c? các c?ng đư?c li?t kê trong các b?ng dư?i đây đư?c yêu c?u trong t?t c? các k?ch b?n. Ví d?, n?u các b?c tư?ng l?a chia tách các thành viên và DCs, b?n không ph?i m? c?ng FRS ho?c DFSR. Ngoài ra, n?u b?n bi?t r?ng không có khách hàng s? d?ng LDAP v?i SSL/TLS, b?n không ph?i m? c?ng 636 và 3269.

Thông tin thêm

Đ? thi?t l?p m?t s? tin tư?ng tên mi?n hay m?t kênh b?o m?t qua tư?ng l?a, c?ng sau đây ph?i đư?c m?. Lưu ? r?ng có th? có máy ch? ho?t đ?ng v?i vai tr? khách hàng và máy ch? trên c? hai m?t c?a các b?c tư?ng l?a. V? v?y, quy t?c c?ng có th? đư?c nhân đôi.

Windows NT

Click here to show/hide solution

Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

Click here to show/hide solution

Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Click here to show/hide solution

Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại

Click here to show/hide solution

Thu?c tính

ID c?a bài: 179442 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB179442 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 179442

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com