Làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin tài kho?n trong Microsoft ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 178830 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
N?u b?n đ? qu?n l? tài chính c?a b?n v?i s? giúp đ? c?a Microsoft ti?n, b?n nên bi?t r?ng Microsoft ngưng t?t c? các d?ch v? tr?c tuy?n và h? tr? h? tr? cho t?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngày 31 tháng 1 năm 2011. (Microsoft ng?ng bán hàng c?a ti?n ngày 20 tháng 6 năm 2009.) N?u b?n đang t?m ki?m m?t chương tr?nh thay th?, Microsoft đ? làm cho các phiên b?n ti?n Plus Sunset có s?n như là m?t thay th? cho h?t h?n sau chương tr?nh: Microsoft ti?n Essentials, Microsoft ti?n Deluxe, phí b?o hi?m ti?n Microsoft, Microsoft ti?n nhà và kinh doanh ti?n Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n c?ng v?i hoàng hôn, đ? c?p đ?n bài vi?t này trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Microsoft ti?n c?ng v?i hoàng hôn là g??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xu?t kh?u thông tin tài kho?n c?a b?n t? b?t k? phiên b?n nào c?a Microsoft ti?n, và sau đó nh?p thông tin vào m?t phiên b?n c? c?a ti?n b?c.

Chú ý B?t k? phiên b?n nào c?a ti?n có th? t? đ?ng chuy?n đ?i .mny t?p đư?c t?o trong b?t k? phiên b?n trư?c đó c?a ti?n mà đư?c t?o ra cho cùng m?t vùng (qu?c gia).

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan

T?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngo?i tr? Microsoft ti?n Essentials có th? đ?c và ghi t?p tin Quicken Interchange Format (QIF). B?n có th? s? d?ng tính năng này đ? xu?t kh?u thông tin tài kho?n c?a b?n t? m?t phiên b?n c?a ti?n b?c và sau đó nh?p thông tin vào b?t k? phiên b?n khác c?a ti?n b?c.

Ti?n không th? xu?t chuy?n m?t tài kho?n đóng m?t t?p QIF. M? l?i b?t k? tài kho?n đóng c?a mà b?n mu?n xu?t chuy?n trư?c khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u nó. Sau khi b?n nh?p các tài kho?n vào các t?p tin ti?n m?i, b?n có th? đóng tài kho?n m?t l?n n?a.

Ti?n không th? xu?t chuy?n m?t kho?n cho vay ra t?p QIF. N?u b?n mu?n di chuy?n thông tin v? m?t tài kho?n cho vay đ? m?t phiên b?n khác nhau c?a ti?n, b?n ph?i tái t?o các tài kho?n cho vay trong file ti?n m?i. B?n có th? mu?n in thông tin cho vay c?a b?n, và sau đó s? d?ng các thông tin đư?c in đ? tái t?o các tài kho?n cho vay trong file ti?n m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, t?o và in m?t báo cáo đi?u kho?n cho vay và cho vay các giao d?ch.

N?u b?n mu?n chuy?n giao m?t s? tài kho?n cho m?t phiên b?n khác nhau c?a ti?n, b?n có th? mu?n in ra danh sách tài kho?n, và sau đó đánh d?u t?t m?i tài kho?n trên danh sách khi b?n xu?t kh?u nó.

Đ? th?c hi?n vi?c này, t?o và in m?t tùy ch?nh Net Worth báo đó đư?c t? ch?c b?i tài kho?n (không ph?i là lo?i tài kho?n).

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? t?o và in báo cáo, nh?n th?y ti?n c?a b?n in tài li?u ho?c ti?n giúp t?p tin.

Làm th? nào đ? xu?t kh?u tài kho?n t? ti?n

 1. S? d?ng phiên b?n hi?n t?i c?a b?n ti?n đ? m? t?p tin mà b?n mu?n đ? xu?t kh?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoXu?t kh?u.
 3. Nh?p vào L?ng QIF, và sau đó nh?p vàoOk.
 4. Trong các Tên tệp h?p, g? vào tên cho các tài kho?n mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Khi b?n đư?c nh?c đ? ch?n lo?i tài kho?n mà b?n mu?n xu?t kh?u, b?m (lo?i tài kho?n thích h?pThư?ng xuyên ho?cĐ?u tư) cho tài kho?n mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vàoOk.
 6. Trong các Danh sách tài kho?n h?p, b?m vào tài kho?n b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c.
 7. Khi ti?n hoàn thành xu?t tài kho?n, nh?p vàoOk.
L?p l?i các bư?c này cho m?i tài kho?n mà b?n mu?n xu?t chuy?n.

B?m vào các Chơi nút đ? xem này tr?nh di?n truy?n thông streaming.

Chú ý Khi b?n xu?t kh?u nhi?u tài kho?n t? ti?n, b?n ph?i đ?t tên cho m?i t?p tin theo đi?u kho?n mà b?n đang xu?t kh?u. Ví d?, xem k?ch b?n sau đây. B?n có tài kho?n ba trong t?p tin ti?n hi?n t?i c?a b?n mà b?n mu?n xu?t chuy?n. Các tài kho?n có tên sau đây:
 • Ki?m tra ngân hàng Woodgrove
 • Woodgrove ngân hàng ti?t ki?m
 • Woodgrove ngân hàng đ?u tư
Khi b?n làm theo các bư?c trư?c đó đ? xu?t kh?u m?i c?a các tài kho?n c?a b?n, trong bư?c 4 nơi nó s? yêu c?u b?n cho tên t?p, tên m?i t?p tin theo đi?u kho?n mà b?n đang xu?t kh?u. Ví d?, các t?p tin xu?t kh?u đ?u tiên s? đư?c g?i là Woodgrove Checking.qif.

Làm th? nào đ? nh?p kh?u các tài kho?n thành ti?n

 1. Nh?p vào Tệp, và sau đó nh?p vào M?i.
 2. Trong các Tên tệp h?p, g? tên b?n mu?n s? d?ng cho các t?p tin m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. M? các Danh sách tài kho?n.
 4. T?o m?t tài kho?n m?i có m?t s? dư khai m?c c?a zero cho m?i tài kho?n mà b?n xu?t kh?u t? phiên b?n khác c?a ti?n b?c.

  Chú ý N?u b?n xu?t kh?u nhi?u tài kho?n t? phiên b?n khác c?a ti?n, b?n ph?i t?o t?t c? các tài kho?n m?i v?i s? dư s? không trư?c khi b?n đi bư?c 5 đ? tránh nh?ng v?n đ? v?i các giao d?ch chuy?n c?a b?n. B?n có th? xoá tài kho?n không mong mu?n sau đó.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u.

  Đ?i v?i Microsoft ti?n 2005 và phiên b?n m?i nh?t c?a ti?n, b?m vào Tệp, b?m Nh?p kh?u, và sau đó nh?p vào Ph?c h?i tài kho?n.
 6. Trong danh sách t?p, b?m vào QIF t?p tin mà b?n mu?n chuy?n nh?p.

  Đ? ch?n nhi?u t?p tin, h?y b?m và gi? phím CTRL khi b?n b?m đ? ch?n m?i t?p tin.

  Chú ý N?u b?n mu?n chuy?n nh?p nhi?u tài kho?n vào t?p tin ti?n m?i c?a b?n, b?n ph?i nh?p kh?u t?t c? các file cùng m?t lúc đ? tránh nh?ng v?n đ? v?i các giao d?ch chuy?n c?a b?n. B?n có th? xoá tài kho?n không mong mu?n sau đó.
 7. Nh?p vào Nh?p kh?u.
 8. Nh?p vào Như là m?t tài kho?n m?i ho?c b? thu h?i, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý B?n s? không đư?c nh?c ch?n m?t m?i ho?c ph?c h?i tài kho?n trong các k?ch b?n sau đây:
  • B?n đang s? d?ng ti?n 2005 và phiên b?n m?i nh?t c?a ti?n b?c.
  • B?n đang chuy?n nh?p nhi?u tài kho?n cùng m?t lúc.
 9. Trong các Ch?n nh?p kh?u h?p tho?i, phù h?p v?i các t?p tin QIF vào tài kho?n chính xác, và sau đó nh?p vào Ok. L?p l?i các bư?c này cho m?i t?p tin QIF b?n nh?p kh?u.

  Chú ý Đ?c m?i Ch?n nh?p kh?u h?p tho?i h?p r?t c?n th?n đ? t?m hi?u v? nh?ng thông tin b?n đang nh?p kh?u, và nơi b?n đang giao thông tin trong ti?n.
 10. Khi ti?n hoàn t?t chuy?n nh?p các t?p, b?m Ok.
B?m vào các Chơi nút đ? xem này tr?nh di?n truy?n thông streaming. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
178465Làm th? nào đ? quay tr? l?i b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a ti?n sau khi b?n chuy?n đ?i b?n t?p d? li?u đ? ti?n 2000 ho?c m?t phiên b?n sau này

Thông tin v? t?p QIF

QIF t?p tin ch?a t?t c? các thông tin này đư?c lưu gi? trong các t?p tin ti?n. V? v?y, b?n s? m?t m?t s? thông tin n?u b?n nh?p các t?p tin QIF vào m?t t?p tin ti?n khác nhau. Đ?c bi?t, b?n s? m?t m?t s? thông tin "thêm" đư?c lưu tr? v?i th? lo?i, payees, tài kho?n, và các l?p h?c. Ví d?, b?n s? m?t s? ti?n ngân sách và thu? c? vào th? lo?i, phím t?t, ? ki?n, ngư?i nh?n thanh toán s? đi?n tho?i và đ?a ch?, vv..

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng ":" ho?c "/" k? t? trong tên tài kho?n ho?c th? lo?i tên, nh?ng nhân v?t s? đư?c thay th? b?ng "#" trong t?p tin QIF. Đi?u này x?y ra b?i v? ":" và "/" đư?c s? d?ng như tách trong tác ph?m QIF, m?c dù h? không ph?i là k? t? dành riêng trong tên tài kho?n và th? lo?i c?a ti?n.

Khi b?n xu?t nh?p kh?u các tài kho?n đư?c ch?n đ? m?t.QIF t?p tin trong ti?n, m?t trong nh?ng l?a ch?n mà b?n có trong các H?p tho?i xu?t kh?u h?p là các Nghiêm ng?t.Kh? năng tương thích QIF tùy ch?n. N?u b?n s? nh?p kh?u các t?p tin vào các phiên b?n c? c?a Quicken, ch?n các Nghiêm ng?t.Kh? năng tương thích QIF tùy ch?n đ? nh?n đư?c s? khác bi?t sau đây:
 • Th? lo?i tên dài hơn 15 k? t? đư?c c?t ng?n.
 • K? t? m? r?ng (> 127) b?t c? nơi nào trong các t?p tin đư?c thay th? b?ng "#".
 • Các giao d?ch voided đư?c vi?t v?i m?t s? ti?n $0,00.
 • Ch? nhóm đ?u tiên phân lo?i (n?u m?t trong nh?ng t?n t?i) đư?c vi?t. B?t k? giao d?ch có m?t phân lo?i th? hai s? không có thông tin phân lo?i sau này vi?t.
N?u b?n s? re-import các t?p tin vào ti?n, không ch?n các Nghiêm ng?t.Kh? năng tương thích QIF tùy ch?n.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n chuy?n nh?p t?p

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? có th? x?y ra khi b?n chuy?n nh?p ho?c t?i v? tuyên b? c?a b?n t? t? ch?c tài chính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829143Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n c? g?ng t?i v? và nh?p m?t tuyên b? t? t? ch?c tài chính c?a b?n thành ti?n
246544 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t l?p ho?c k?t n?i v?i cơ s? giáo d?c tài chính c?a b?n trong ti?n
179836 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c khi b?n nh?p OFX phát bi?u vào ti?n
904336 Làm th? nào đ? s? d?ng m? l?i MSN Money đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p v?i tài kho?n tr?c tuy?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra khi b?n khôi ph?c t?p tin sao lưu ti?n b?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310858Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i b?n nh?n đư?c khi b?n c? g?ng khôi ph?c l?i m?t t?p tin sao lưu trong ti?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i t?p tin d? li?u Quicken, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
902464Làm th? nào đ? nh?p kh?u các t?p tin d? li?u tài chính t? các chương tr?nh tài chính cá nhân nh?t hay t? Quicken thành ti?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xu?t d? li?u ti?n đ? Excel, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279274 Làm th? nào đ? xem ti?n d? li?u trong Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 178830 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
 • Microsoft Money 98 Standard Edition
 • Microsoft Money 98 Financial Suite Edition
 • Microsoft Money 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbconversion kbhowto kbui kbmt KB178830 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:178830

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com