วิธีการส่งออก และนำเข้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในบริการแจ้งของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 178830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธี การส่งออกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจากบริการแจ้ง Microsoft รุ่นใด ๆ แล้ว นำเข้าข้อมูลลงในรุ่นก่อนหน้าของบริการแจ้ง

หมายเหตุ:บริการแจ้งรุ่นใดก็สามารถแปลง.mny แฟ้มที่ได้สร้างขึ้นในบริการแจ้งรุ่นก่อนหน้าใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับพื้นที่เดียวกัน (ประเทศ) โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม

บริการแจ้งยกเว้นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการแจ้ง Microsoft รุ่นทั้งหมดสามารถอ่าน และเขียนแฟ้ม Quicken Interchange รูปแบบ (QIF) คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ เพื่อส่งออกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจากบริการแจ้งรุ่นหนึ่งแล้ว นำเข้าข้อมูลลงในรุ่นอื่น ๆ ใด ๆ ของบริการแจ้ง

เงินไม่สามารถส่งออกบัญชีที่ปิดบัญชีแล้วไปยังแฟ้ม QIF เปิดบัญชีที่ปิดใด ๆ ที่คุณต้องการส่งออกก่อนที่คุณพยายามที่จะส่งออกได้ หลังจากที่คุณนำเข้าบัญชีผู้ใช้ในไฟล์บริการแจ้งใหม่ คุณสามารถปิดบัญชีอีกครั้ง

เงินไม่สามารถส่งออกบัญชีผู้ใช้ให้กู้ยืมไปยังแฟ้ม QIF ถ้าคุณต้องการย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ให้กู้ยืมที่ให้บริการแจ้งรุ่นที่แตกต่างกัน คุณต้องสร้างอีกครั้งในแฟ้มใหม่ของบริการแจ้งบัญชีเงินกู้ยืม คุณอาจต้อง การพิมพ์ข้อมูลของคุณให้กู้ยืม แล้ว ใช้ข้อมูลที่มีการพิมพ์ไปยังบัญชีให้กู้ยืมในบริการแจ้งแฟ้มใหม่ที่สร้างใหม่อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้าง และพิมพ์รายงานที่ให้กู้ยืมเงื่อนไขและธุรกรรมการเงินกู้ยืม

ถ้าคุณต้องการถ่ายโอนบัญชีหลายบริการแจ้งรุ่นที่แตกต่างกัน คุณอาจต้อง การพิมพ์รายการของบัญชี จากนั้น เลือกออกจากแต่ละบัญชีบนรายการ ตามที่คุณส่งออก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้าง และพิมพ์เลือกกำหนดสุทธิคุ้มค่ารายงานที่มีการจัดระเบียบตามบัญชี (ไม่ชนิดบัญชี)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และพิมพ์รายงาน ดูบริการแจ้งคุณพิมพ์เอกสารหรือแฟ้มวิธีใช้บริการแจ้ง

วิธีการส่งออกบัญชีจากบริการแจ้ง

 1. ใช้บริการแจ้งรุ่นปัจจุบันของคุณเปิดแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 3. คลิกQIF หลวมแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับบัญชีที่คุณต้อง การส่งออก แล้ว คลิกตกลง.
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เลือกชนิดของบัญชีที่คุณต้องการส่งออก คลิก(ชนิดของบัญชีที่เหมาะสมธรรมดาหรือลงทุน) สำหรับบัญชีที่คุณต้อง การส่งออก แล้ว คลิกตกลง.
 6. ในการรายการบัญชีกล่อง คลิกบัญชีที่คุณต้อง การส่งออก แล้ว คลิกดำเนินการต่อ.
 7. เมื่อบริการแจ้งเสร็จสิ้นการส่งออกบัญชี คลิกตกลง.
ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบัญชีที่คุณต้องการส่งออก

คลิกการเล่นปุ่มเพื่อดูการสาธิตการสื่อแบบกระแสข้อมูลนี้

หมายเหตุ:เมื่อคุณกำลังส่งออกบัญชีหลายจากบริการแจ้ง คุณต้องตั้งชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มตามที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังส่งออก ตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณมีบัญชีที่สามในบริการแจ้งแฟ้มปัจจุบันที่คุณต้องการส่งออก บัญชีมีชื่อต่อไปนี้:
 • การตรวจสอบ Woodgrove ธนาคาร
 • ประหยัด Woodgrove ธนาคาร
 • การลงทุน Woodgrove ธนาคาร
เมื่อคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ในการส่งออกแต่ละบัญชีของคุณ ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งจะถามคุณสำหรับชื่อแฟ้ม ชื่อแต่ละแฟ้มตามที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังส่งออก ตัวอย่างเช่น ส่งออกแฟ้มแรกจะถูกเรียก Woodgrove Checking.qif

วิธีการนำเข้าบัญชีไปยังการบริการแจ้ง

 1. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกใหม่.
 2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อที่คุณต้อง การใช้สำหรับแฟ้มใหม่ แล้ว คลิกตกลง.
 3. เปิดการรายการบัญชี.
 4. สร้างบัญชีใหม่ที่มีดุลเปิดของศูนย์สำหรับแต่ละบัญชีที่คุณส่งออกไปจากรุ่นอื่น ๆ ของบริการแจ้ง

  หมายเหตุ:If you exported multiple accounts from the other version of Money, you must create all these new accounts with zero balances before you go to step 5 to avoid problems with your transfer transactions. You can delete unwanted accounts later.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกนำเข้า.

  For Microsoft Money 2005 and later versions of Money, clickแฟ้ม:คลิกนำเข้าแล้ว คลิกRecover Accounts.
 6. In the list of files, click the QIF files that you want to import.

  To select multiple files, press and hold down the CTRL key as you click to select each file.

  หมายเหตุ:If you want to import multiple accounts into your new Money file, you must import all the files at the same time to avoid problems with your transfer transactions. You can delete unwanted accounts later.
 7. คลิกนำเข้า.
 8. คลิกAs a new or recovered accountแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:You will not be prompted to choose a new or recovered account in the following scenarios:
  • You are using Money 2005 and later versions of Money.
  • You are importing multiple accounts at the same time.
 9. ในการSelect Importdialog box, match the QIF file to the correct account, and then clickตกลง. Repeat this step for each QIF file that you import.

  หมายเหตุ:Read eachSelect Importdialog box very carefully to learn about the information that you are importing, and where you are assigning the information in Money.
 10. When Money is finished importing the files, clickตกลง.
คลิกการPlaybutton to view this streaming media demonstration. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
178465How to return to using an earlier version of Money after you convert you data file to Money 2000 or a later version

QIF file information

QIF files do not contain all the information that is stored in Money files. Therefore, you will lose some information if you import the QIF file into a different Money file. In particular, you will lose some "extra" information that is stored with categories, payees, accounts, and classes. For example, you will lose budget amounts and tax flag on categories, shortcuts, comments, payee telephone numbers and addresses, and so on.

หมายเหตุ:If you are using ":" or "/" characters in account names or category names, those characters will be replaced with "#" in the QIF file. This occurs because ":" and "/" are used as separators in QIF files, even though they are not reserved characters in Money's account and category names.

When you export the selected account to a .QIF file in Money, one of the choices that you have in theExport dialogbox is theStrict .QIF Compatibilityตัวเลือก If you will import the file into older versions of Quicken, select theStrict .QIF Compatibilityoption to receive the following differences:
 • Category names longer than 15 characters are truncated.
 • Extended characters (> 127) anywhere in the file are replaced with "#".
 • Voided transactions are written with an amount of $0.00.
 • Only the first Classification group (if one exists) is written. Any transactions that have a second classification will not have the later classification information written.
If you will re-import the file into Money, do not select theStrict .QIF Compatibilityตัวเลือก

How to troubleshoot problems that occur when you import files

For more information about problems that may occur when you import or download your statement from your financial institution, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
829143How to troubleshoot issues that you may experience when you try to download and import a statement from your financial institution into Money
246544วิธีการแก้ไขการตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อของคุณสถาบันการเงินในบริการแจ้ง
179836วิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณนำเข้างบ OFX ในบริการแจ้ง
904336วิธีการใช้รหัสข้อผิดพลาดบริการแจ้ง MSN เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับบัญชีออนไลน์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณคืนค่าแฟ้มที่สำรองข้อมูลของบริการแจ้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310858วิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อคุณพยายามคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูลในบริการแจ้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงแฟ้มข้อมูล Quicken คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
902464วิธีการนำเข้าแฟ้มข้อมูลทางการเงิน จากโปรแกรมทางการเงินที่มากที่สุดส่วนบุคคล หรือ จาก Quicken ในบริการแจ้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อมูลบริการแจ้งไปยัง Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279274วิธีการดูบริการแจ้งข้อมูลใน Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 178830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
 • Microsoft Money 98 Standard Edition
 • Microsoft Money 98 Financial Suite Edition
 • Microsoft Money 97 Standard Edition
Keywords: 
kbconversion kbhowto kbui kbmt KB178830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:178830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com