C?ng TCP, UDP ports và RPC c?ng đư?c s? d?ng b?i thư x?p hàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 178517 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Các c?ng sau đây đư?c s? d?ng cho các ho?t đ?ng x?p hàng thư Microsoft (MSMQ):
  • TCP: 1801
  • RPC: 135, 2101 *, 2103 *, 2105 *
  • UDP: 3527, 1801
Đây là trong thư x?p hàng 3.0 và m?i hơn:

Trong khi bài vi?t x?p hàng s? d?ng c?ng tương t? đư?c s? d?ng trong phiên b?n trư?c c?a MSMQ, c?ng x?p hàng thư gi?i thi?u TCP c?ng 389. TCP c?ng 389 ph?i đư?c m? cho MQIS truy v?n đư?c th?c hi?n tr?c ti?p ch?ng l?i Active Directory. Ngoài ra, HTTP tin nh?n trong thư x?p hàng 3.0 và sau đó yêu c?u c?ng đư?c ch? ra cho bài vi?t x?p hàng thư m?c ?o đư?c m?.

Thông tin này là h?u ích cho vi?c gi?i thích sau đây:
  • Netstat - m?t đ?u ra
  • M?t d?u v?t m?ng
  • C?u h?nh tư?ng l?a

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây mô t? các c?ng đư?c s? d?ng b?i thư x?p hàng:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ngM?c đíchPhiên b?n hi?n hành
TCP 135Năng đ?ng RPC c?ng thư?ng giao RPC cho b?t tay v?i m?t khách hàng đ?c l?p hay v?i h? ph?c v? RPC cho h? ph?c v? thư x?p hàng đ? xác đ?nh các c?ng c? đ?nh. MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0
TCP 389Dành riêng c?ng s? d?ng b?i khách hàng đ?c l?p và thư x?p hàng các máy ch? đ? th?c hi?n yêu c?u MQIS tr?c ti?p đ?n ho?t đ?ng thư m?c b?ng cách s? d?ng LDAP.MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
TCP 1801Thông báo Queuing (bao g?m c? HTTP nh?n tin) thông báo lưu lư?ng truy c?p và phiên h?p n?i b? qu?n l? giao thông gi?a các nhà qu?n l? hàng đ?i.MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0
UDP 1801Thu?c c?ng s? d?ng b?i khách hàng đ?c l?p thư x?p hàng đ? phát đa hư?ng m?t phát sóng phát hi?n máy ch?. MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0
TCP 2101 *Tin nh?n Queuing l?ng nghe trên c?ng này vào b? đi?u khi?n tên mi?n cho tra RPC d?a trên MQIS và Active Directory c?u. MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0
TCP 2103 *

TCP 2105 *
Nh?ng hai c?ng, thư x?p hàng khách hàng đ?c l?p và máy ch? nghe cho RPC d?a trên l?n đ?c t? xa c?a hàng đ?i công c?ng và tư nhân hàng đ?i c?a h?.

Ph? thu?c khách hàng c?ng s? d?ng nh?ng hai c?ng giao ti?p v?i máy ch? c?a m?nh g?i và nh?n.
MSMQ 5.0
MSMQ 4,0
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0
UDP 3527Thu?c c?ng đư?c s? d?ng cho các cơ ch? n?i b? "ping" cho thư x?p hàng.

Chú ý Ngày thư x?p hàng 4.0 và sau đó, c?ng UDP 3527 không c?n đư?c s? d?ng theo m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? thay đ?i này, truy c?p vào các liên k?t sau:

C?i ti?n b?o m?t ?nh hư?ng đ?n x?p các m?c đ?nh hành vi c?a tin nh?n hàng

MSMQ c?a cơ ch? n?i b? ping trên c?ng 3527
MSMQ 3,0
MSMQ 2.0
MSMQ 1.0

* Nh?ng con s? này c?ng có th? đư?c incremented b?i 11 n?u s? l?a ch?n đ?u tiên c?a RPC c?ng đang đư?c s? d?ng khi thư x?p hàng kh?i. M?t k?t n?i QM truy v?n c?ng 135 đ? khám phá các 2xxx c?ng.


B?ng dư?i đây li?t kê MSMQ Phiên b?n c?a h? đi?u hành:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hệ điều hànhPhiên b?n x?p hàng tin nh?n
Windows Server 2008 R2
Windows 7
MSMQ 5.0
Windows Server 2008
Windows Vista
MSMQ 4,0
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003
Windows XP Professional
MSMQ 3,0
Windows Server 2000
Windows 2000 chuyên nghi?p
MSMQ 2.0
Windows NT 4.0MSMQ 1.0


Thu?c tính

ID c?a bài: 178517 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Message Queuing 2.0
  • Microsoft Message Queuing 3.0
  • Microsoft Message Queuing 4.0
  • Microsoft Message Queuing 5.0
T? khóa: 
kbproductlink kbtshoot kbinfo kbmt KB178517 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:178517

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com