Làm th? nào đ? thêm và kích ho?t các ngôn ng? trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 177561 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m B?t đ?u l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm h? tr? cho các ngôn ng? khác trên máy tính ch?y Windows.


Windows NT. 4.0

B?n có th? thêm, b?t và đ?nh c?u h?nh h? tr? cho nhi?u ngôn ng? b?ng cách s? d?ng công c? cài đ?t chuyên bi?t vùng trong Panel điều khiển. B?n c?ng có th? thêm m?t s? ngôn ng? không đư?c li?t kê trong công c? vùng cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a compact Windows.

Đ? thêm m?t ngôn ng? khác trong Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?c tin thư thoại Langpack trên Windows NT 4.0 CD-ROM, ph?i b?m <language>INF</language>, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.

  Chú ?: m?t s? ngôn ng? yêu c?u các t?p tin t? m?c tin thư thoại I386 c?ng như các m?c tin thư thoại theLangpack. N?u b?n đư?c nh?c nh?p v? trí c?a t?p mà không có trong m?c tin thư thoại Langpack, ch? đ?nh m?c tin thư thoại I386 và sau đó tr? l?i vào Langpackfolder khi b?n đư?c nh?c nh?p t?p.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? kích ho?t m?t ngôn ng? m?i đư?c thêm vào và ch? đ?nh m?t bố trí bàn phím trong Windows NT, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. B?m B?t đ?u, đi?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào cài đ?t chuyên bi?t Vùng.
 3. Trên tab Thi?t đ?t vùng , b?m ngôn ng? phù h?p và sau đó b?m vào áp d?ng.
 4. B?m vào tab Ngôn ng? Nh?p .
 5. Ngôn ng? nh?p h?p b?m ngôn ng? phù h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 6. Trong h?p bố trí bàn phím , b?m bố trí bàn phím thích h?p, b?m OK, và sau đó b?m OK.
B?ng sau li?t kê các t?p inf s?n có trong m?c tin thư thoại Langpack.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?pMô t?
Arabic.infH? tr? ngôn ng? ti?ng ? R?p
Cyrillic.infCyrillic d?a trên ngôn ng? h? tr?
European.infD?a trên châu Âu ngôn ng? h? tr?
Exchsrvr.infT?t c? các b?ng m? trang chuy?n đ?i cho Microsoft Exchange Server
Greek.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Hy L?p
Hebrew.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Do Thái
Japanese.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Nh?t
Korean.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Cộng hòa Hàn Quốc
Schinese.infH? tr? ti?ng Trung Gi?n th?
Tchinese.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Trung Ph?n th?
Thai.infH? tr? ngôn ng? Thái
Turkish.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Th? Nh? K?
Us_eng.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Anh M?
Vietnam.infH? tr? ti?ng Vi?t

Windows 2000

Đ? thêm m?t ngôn ng? khác trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, đi?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào cài đ?t chuyên bi?t Vùng.
 3. B?m tab chung , b?m đ? ch?n hộp kiểm bên c?nh nhóm appropriatelanguage b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào áp d?ng. H? th?ng s? ho?c d?u ki?m nh?c đ? oraccess Windows 2000 CD-ROM h? th?ng t?p trên m?ng. Khi ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Windows 2000 s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? kích ho?t m?t ngôn ng? m?i đư?c thêm vào và ch? đ?nh m?t bố trí bàn phím trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, đi?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào cài đ?t chuyên bi?t Vùng.
 3. B?m vào tab Ngôn ng? Nh?p .
 4. Ngôn ng? nh?p h?p b?m ngôn ng? phù h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Trong h?p bố trí bàn phím , b?m bố trí bàn phím thích h?p, b?m OK, và sau đó b?m OK.

B? qu?n tr? Internet Explorer (IEAK)

H? tr? ngôn ng? b? sung đ? hi?n th? văn b?n và văn b?n có th? đư?c bao g?m khi b?n t?o m?t gói IEAK cho khách hàng Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition và Windows NT. Đi?u này x?y ra trong "Giai đo?n 2 - t? đ?ng phiên b?n đ?ng b? hoá" thu?t s? IEAK tu? ch?nh.

IEAK hi?n không cung c?p h? tr? ngôn ng? hi?n th? văn b?n và văn b?n nh?p cho Windows 2000 khách hàng, v? h? tr? ngôn ng? đi kèm v?i hệ điều hành trên tab chung trong Khu v?c cài đ?t chuyên bi?t trong Panel điều khiển.


Windows XP

cài đ?t chuyên bi?t bố trí bàn phím và ngôn ng? khác trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Windows XP chu?n menu Bắt Đầu, b?m B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Trong tr?nh đơn B?t đ?u c?a Windows XP c? đi?n, b?m vào B?t đ?u, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t và sau đó b?m vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào vùng và LanguageOptions.
 3. Nh?p vào tab ngôn ng? , và sau đó b?m chi ti?t trong "Văn b?n b?n ghi d?ch v? và nh?p ngôn ng?".
 4. B?m Thêm trong "Cài đ?t d?ch v?" và sau đó b?m ngôn ng? b?n mu?n thêm và bố trí bàn phím b?n mu?n s? d?ng ngôn ng? đó.
 5. Đ? c?u h?nh thi?t đ?t cho thanh Ngôn ng?, h?y b?m vào Thanh Ngôn ng? trong "Tùy ch?n".

THAM KH?O

LangPack cài đ?t chuyên bi?t, Internet Explorer 4.0 ngư?i dùng có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng tr?nh so?n th?o phương pháp nh?p ti?ng Nh?t/Hàn Qu?c (IME) cho Windows 95 và Windows NT 4.0. Đi?u này s? cho phép ngư?i dùng không ch? hi?n th? nhưng c?ng nh?p văn b?n ti?ng Nh?t và ti?ng Cộng hòa Hàn Quốc vào bi?u m?u Web và thông báo email Outlook Express 4.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186113 Tr?nh so?n Phương pháp Nh?p li?u Internet Explorer 4.0 cho Nh?t b?n/Hàn Qu?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 177561 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB177561 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 177561

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com