คำอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ DUMPBIN

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177429 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

DUMPBIN โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ซึ่งมาพร้อมกับรุ่น 32 บิตของ Microsoft ที่ Visual C++ รวมความสามารถของโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการเชื่อมโยง LIB และ EXEHDR การรวมกันของลักษณะการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้สามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและสัญลักษณ์ไว้ในแฟ้มโปรแกรม ไลบรารี และ DLL แฟ้ม

บทความนี้จะอธิบายภาพรวมของตัวเลือกบางอย่างและผลลัพธ์ที่ผลิต โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DUMPBIN การ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ DUMPBIN โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง DUMPBIN ที่แสดงด้านล่าง บางส่วนของผลลัพธ์แต่ละตัวเลือกที่แสดงจะแสดงอยู่

/ ทั้งหมด แสดงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดยกเว้นรหัส disassembly ใช้ตัวเลือก /DISASM เพื่อแสดง disassembly คุณสามารถใช้ /RAWDATA: กับ /ALL ไม่มีตัวเลือกเพื่อละเว้นรายละเอียดดิบไบนารีของแฟ้มได้
เนื่องจากการ/ตัวเลือกทั้งหมดมีการรวมของตัวเลือกอื่น ๆ ตัวอย่างไม่จำเป็น
/ARCHIVEMEMBERS แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุสมาชิกที่น้อยที่สุดในไลบรารี
ขนาดของแฟ้มผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับจำนวนของโมดูลวัตถุใน thelibrary ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จากแฟ้ม Scrnsave.lib:
Archive member name at 582: /0    ..\..\common\retail\scrnsave.obj
2FF359CC time/date Thu Jun 29 18:56:28 1995
     uid
     gid
 100666 mode
  214A size
correct header end
					
/DISASM แสดง disassembly ส่วนรหัส การใช้สัญลักษณ์ถ้ามีอยู่ในแฟ้ม
ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรหัส disassembly จากแฟ้ม Lib.exe:
00401000: 8B 44 24 08    mov     eax,dword ptr [esp+8]
00401004: 68 00 20 40 00   push    402000h
00401009: 8B 4C 24 08    mov     ecx,dword ptr [esp+8]
0040100D: 50         push    eax
0040100E: 51         push    ecx
0040100F: E8 0C 00 00 00   call    00401020
00401014: 33 C0       xor     eax,eax
00401016: C3         ret
00401017: CC         int     3
					
/EXPORTS แสดงคำนิยามทั้งหมดที่ส่งออกจากแฟ้มที่ปฏิบัติการได้หรือ DLL
MFC40DLL ก่อให้เกิดการส่งข้อมูลต่อไปนี้:

ส่วนประกอบต่อไปนี้ส่งออก MFC40DLL
     0 characteristics
  30733286 time date stamp Wed Oct 04 18:19:02 1995
    0.00 version
     1 ordinal base
    5782 number of functions
     4 number of names

ordinal hint  name

   2  0  DllCanUnloadNow (00096182)
   1  1  DllGetClassObject (0009611E)
   3  2  DllRegisterServer (000961DB)
   4  3  DllUnregisterServer (00096242)
					
/FPO แสดงเฟรมเรกคอร์ดที่ปรับให้เหมาะสม (FPO) ของตัวชี้
หนึ่งในไลบรารี MFC, Nafxis.lib ให้เรา ด้วยตัวอย่างเช่นเรกคอร์ดที่ปรับให้เหมาะสมตัวชี้ของ offrame:
FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     9    0    0  N  N  fpo    0

FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     11    0    0  N  N  fpo    C

FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     3    0    0  N  N  fpo    0
					
/HEADERS แสดงส่วนหัวของแฟ้มและหัวข้อสำหรับแต่ละส่วน เมื่อใช้กับไลบรารี แสดงส่วนหัวสำหรับแต่ละวัตถุสมาชิก
ข้อมูลนี้แสดงจากคอมไพเลอร์ทรัพยากร Rc.exe:
FILE HEADER VALUES
   14C machine (i386)
    6 number of sections
306F7A22 time date stamp Sun Oct 01 22:35:30 1995
    0 file pointer to symbol table
   1D1 number of symbols
   E0 size of optional header
   302 characteristics
      Executable
      32 bit word machine
      Debug information stripped

OPTIONAL HEADER VALUES
   10B magic #
  2.60 linker version
  1E00 size of code
  1E00 size of initialized data
    0 size of uninitialized data
  1144 address of entry point
  1000 base of code
  3000 base of data
     ----- new -----
 2BB0000 image base
  1000 section alignment
   200 file alignment
    3 subsystem (Windows CUI)
  4.00 operating system version
  4.00 image version
  3.50 subsystem version
  8000 size of image
   400 size of headers
  62C8 checksum
 100000 size of stack reserve
  1000 size of stack commit
 100000 size of heap reserve
  1000 size of heap commit
    0 [    0] address [size] of Export Directory
  5000 [   3C] address [size] of Import Directory
  6000 [   394] address [size] of Resource Directory
    0 [    0] address [size] of Exception Directory
    0 [    0] address [size] of Security Directory
  7000 [   21C] address [size] of Base Relocation Directory
  3030 [   38] address [size] of Debug Directory
    0 [    0] address [size] of Description Directory
    0 [    0] address [size] of Special Directory
    0 [    0] address [size] of Thread Storage Directory
    0 [    0] address [size] of Load Configuration Directory
   268 [   44] address [size] of Bound Import Directory
  50A0 [   64] address [size] of Import Address Table Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory

SECTION HEADER #1
  .text name
  1D24 virtual size
  1000 virtual address
  1E00 size of raw data
   400 file pointer to raw data
    0 file pointer to relocation table
  3C20 file pointer to line numbers
    0 number of relocations
   37E number of line numbers
60000020 flags
     Code
     (no align specified)
     Execute Read
					
/IMPORTS แสดงคำนิยามทั้งหมดที่นำเข้าไปยังแฟ้มที่ปฏิบัติการได้หรือ DLL
ผลลัพธ์ที่แสดงที่นี่จะคล้ายกับเอาพุ /EXPORTS
/LINENUMBERS แสดงหมายเลขบรรทัด COFF หมายเลขบรรทัดอยู่ในแฟ้มวัตถุถ้าจะคอมไพล์กับโปรแกรมฐานข้อมูล (/Zi), C7 เข้ากัน (/ Z7), หรือสลับบรรทัดหมายเลขเท่านั้น (/Zd) แฟ้มปฏิบัติการหรือ DLL ประกอบด้วยหมายเลขบรรทัด COFF ถ้าจะถูกเชื่อมโยงกับรายละเอียดการตรวจแก้จุดบกพร่องสร้าง (/ ตรวจแก้จุดบกพร่อง) และรูป แบบ COFF (/ DEBUGTYPE:COFF) ตัวเลือกนี้
โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ AppWizard แสดงบรรทัดข้อมูล datasuch เป็นดังนี้:
LINENUMBERS #1
  1E90  13   1ECD  13   1EF7  13   1F16  13   1F31  15
  1F46  15   1F61  24   1F9A  27   1FD0  2A   2001  2B
					
/LINKERMEMBER [: {1|2 }] แสดงสัญลักษณ์สาธารณะที่กำหนดไว้ในไลบรารี อาร์กิวเมนต์ 1 จะแสดงสัญลักษณ์ในการสั่งวัตถุ รวมทั้งการปรับค่าที่ระบุ อาร์กิวเมนต์ 2 จะแสดงการปรับค่าและหมายเลขดัชนีของวัตถุที่ระบุ และแสดงรายการตามลำดับตัวอักษร พร้อมด้วยดัชนีสำหรับแต่ละวัตถุสัญลักษณ์แล้ว เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ทั้งสองได้รับ ระบุ /LINKERMEMBER โดยไม่มีอาร์กิวเมนต์ตัวเลข
Winmmm.lib ไลบรารีแบบมัลติมีเดียของ Windows ถูกใช้เพื่อรับการ followingsample ของเอาพุ DUMPBIN
Archive member name at 8: / 
2FB537E1 time/date Sat May 13 15:51:13 1995
     uid
     gid
    0 mode
  2864 size
correct header end

  391 public symbols

   556C _CloseDriver@12
   58A0 _DefDriverProc@20
   5BDC _DriverCallback@28
   5F1C _DrvGetModuleHandle@4
   626A _GetDriverModuleHandle@4
   65C4 _NotifyCallbackData@20
   6914 _OpenDriver@12
   6C44 _PlaySound@12
   6F70 _PlaySoundA@12
   72A0 _PlaySoundW@12
					
/OUT:filename ระบุชื่อแฟ้มผลลัพธ์ โดยค่าเริ่มต้น DUMPBIN แสดงข้อมูลกับเอาพุตมาตรฐาน

/RAWDATA [: {BYTES|SHORTS|LONGS|ไม่มี} [ หมายเลข]]แสดงเนื้อหา raw ของแต่ละส่วนในแฟ้ม อาร์กิวเมนต์ควบคุมรูปแบบของจอแสดงผล ดังแสดงด้านล่าง:
Argument  Result

BYTES   The default. Contents are displayed in hexadecimal bytes,
      and also as ASCII characters if they have a printed
      representation.
SHORTS   Contents are displayed as hexadecimal words.
LONGS   Contents are displayed as hexadecimal longwords.
NONE    Raw data is suppressed. This argument is useful to control
      the output of /ALL.
number   Displayed lines are set to a width that holds <number> values
      per line.
					
ข้อมูลที่สร้าง ด้วยตัวเลือกนี้มีขนาดใหญ่พอสมควร นี้เป็นเพียงตัวอย่างของผลลัพธ์จากโปรแกรมประยุกต์ AppWizard โดยใช้รูปแบบ LONGS:
RAW DATA #1
00000000 53EC8B55 00A15756 | E9004058 00000000   U[ASCII 239]_SVW[ASCII
237].|X@._...._
00000010 C95B5E5F EC8B55C3 | 5304EC83 4D895756   _^[++U[ASCII
239]_|[ASCII 226]_.SVW[ASCII 235]M_
00000020 3058B8FC 00E90040 | 5F000000 C3C95B5E   n+X0@._.|..._^[++_
					
/RELOCATIONS แสดง relocations ใด ๆ ในวัตถุหรือรูปภาพ
ข้างล่างนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ ของผลผลิตเพื่อย้ายสถานได้รับจากแอพลิเคชัน anAppWizard:
BASE RELOCATIONS #6

  1000 virtual address,    B0 SizeOfBlock
    7 HIGHLOW
   22 HIGHLOW
   36 HIGHLOW
   67 HIGHLOW
   89 HIGHLOW
					
/SECTION:section จำกัดการแสดงผลข้อมูลในส่วนที่ระบุ

/SUMMARY แสดงข้อมูลน้อยที่สุดเกี่ยวกับส่วน รวมถึงขนาดรวมกัน ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นถ้ามีระบุการมีตัวเลือกอื่น ๆ
Microsoft (R) COFF Binary File Dumper Version 3.00.5270
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.

Dump of file tracer.exe

File Type: EXECUTABLE IMAGE

   Summary

    1000 .data
    1000 .idata
    1000 .rdata
    1000 .reloc
    1000 .rsrc
    1000 .text
					
/SYMBOLS แสดงตารางสัญลักษณ์ COFF ตารางสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในแฟ้มวัตถุทั้งหมด ตาราง COFF สัญลักษณ์ปรากฏในไฟล์รูปภาพเท่านั้นถ้าการเชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องสร้างและรูปแบบ COFF ตัวภายใต้ข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องบนประเภทการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับตัวเชื่อมโยงข้อมูลที่ (หรือ /DEBUG และ /DEBUGTYPE:COFF ตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง)
โปรแกรมประยุกต์ AppWizard ถูกใช้เพื่อขอรับตัวอย่างต่อไปนี้:
COFF SYMBOL TABLE
000 000065D0 SECT5 notype    Static    | .rsrc$02
001 00000011 DEBUG notype    Filename   | .file
 C:\code\test\testView.cpp
004 000041A0 SECT3 notype    Static    | $SG23289
005 00004018 SECT3 notype    Static    | _$S189$S23301
006 00004168 SECT3 notype    Static    | _THIS_FILE$S23282
007 00001E90 SECT1 notype    Static    | .text
 Section length 2DE, #relocs  27, #linenums  22
009 00001EE2 SECT1 notype ()  Static    | _$E188
00A 00001EF7 SECT1 notype ()  Static    | _$E187
 tag index 0000002E size 0000001F lines 000012DF next function 00000033
00C 000042AC SECT3 notype    Static    | __init_CTestView$S23291
00D 00003998 SECT2 notype    Static    | $T23440
00E 00003978 SECT2 notype    Static    | $T23438
00F 000039C0 SECT2 notype    Static    | $T23447
010 000039A0 SECT2 notype    Static    | $T23446
011 00000021 DEBUG notype    Filename   | .file
					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177429 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 2.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB177429 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177429

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com