Adobe Acrobat .pdf t?p tin xu?t hi?n như m?t c?a s? tr?ng ho?c khung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 177321
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng xem taäp tin Portable Document Format (PDF.) trong Internet Thám hi?m, b?n có th? nh?n th?y m?t c?a s? tr?ng ho?c khung thay v? c?a t?p tin PDF. Đi?u này có th? x?y ra m?c dù b?n đ? cài đ?t Adobe Acrobat Reader chương tr?nh, và b?n đang b?nh thư?ng có th? xem t?p tin PDF trong chương tr?nh đó.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? đư?c gây ra b?i b?t k? t?nh hu?ng sau đây:

 • M?t phiên b?n C?p Nh?t c?a Adobe Acrobat Reader là c?n thi?t đ? s? d?ng kích ho?t t?i ch?. Kích ho?t t?i ch? là m?t ch?c năng mà s? m? ra m?t chương tr?nh t?p tin trong Internet Explorer và hi?n th? thanh công c? t? chương tr?nh liên k?t.
 • M?c b?o m?t cho vùng này đư?c đ?t thành cao trong Internet Explorer 4.0, 4.01 ho?c 5. Thông tin v? vùng b?o m?t trong Internet Explorer, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  174360Làm th? nào đ? s? d?ng vùng b?o m?t trong Internet Explorer 4.0
 • X?p h?ng đư?c kích ho?t trong Internet Explorer 3,02, ho?c m?c đ? an toàn đư?c đ?t thành cao.
 • Các t?p tin PDF đang đư?c ph?c v? t? m?t phiên b?n đ?u c?a m?t s? máy ch? Web (ch?ng h?n như Microsoft thông tin ph?c v? Internet Phiên b?n 2.0).
 • Đi?u này có th? đư?c liên quan đ?n m?t k?t n?i ch?m, máy ch? có m?t t?i cao, ho?c các t?p tin PDF., r?t l?n.
 • B?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Internet Explorer s?m hơn so v?i Internet Explorer 5.5.
V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i m?t đi?u khi?n ActiveX b? h?ng. Đ? cho Adobe Acrobat Reader 4 đ? s? d?ng trong nơi kích ho?t v?i Internet Explorer, các t?p tin Pdf.ocx và Pdf.tlb ph?i có m?t trong thư m?c x: \Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\ActiveX\ nơi x là k? t? ? đ?a mà Adobe Acrobat Reader đư?c cài đ?t. N?u m?t trong nh?ng t?p tin này b? thi?u, Internet Explorer có th? hi?n th? m?t c?a s? tr?ng khi m? m?t t?p tin PDF.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p dư?i đây:

Nâng c?p lên Internet Explorer 5.5

Internet Explorer 5.5 đ? s?a ch?a v?n đ? hi?n th? m?t trang tr?ng khi l?y m?t t?p tin PDF b?ng cách s? d?ng phương pháp đăng bài. Nâng c?p lên Internet Explorer phiên b?n 5.5 gi?i quy?t v?n đ? này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE

Internet Explorer 4.0, 4,01 và 5

N?u b?n đang s? d?ng Adobe Acrobat Reader phiên b?n 3.0 ho?c trư?c đó, nâng Phiên b?n 4.0 ho?c cao hơn. N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n 4.0 ho?c cao hơn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thay đ?i m?c đ? b?o m?t đư?c dùng b?i Internet Explorer đ? v?a hay th?p hơn. Đ? xem t?p tin PDF trong Internet Explorer 4.0, 4.01 ho?c 5, b?o m?t ph?i đư?c thi?t l?p đ? v?a hay th?p hơn. Đ? thay đ?i m?c đ? b?o m?t, h?y s? d?ng các bư?c sau.

  LƯU ?: N?u b?n không mu?n làm gi?m m?c đ? b?o m?t cho vùng này, b? qua đ?n bư?c 2.
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet trên tr?nh đơn xem. Cho Internet Explorer 5.0, b?m Tùy ch?n Internet trên tr?nh đơn công c?.
  2. Nh?p vào Security tab, nh?p vào vùng Internet trong khu h?p, b?m ho?c trung b?nh (an toàn hơn) ho?c th?p và sau đó b?m OK.
 2. T?i các t?p tin PDF., và sau đó m? nó b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Adobe Acrobat Reader.

Internet Explorer 3,02

N?u b?n đang s? d?ng Adobe Acrobat Reader phiên b?n 3.0 ho?c trư?c đó, nâng c?p lên Phiên b?n 3,01 ho?c m?i hơn. N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n 3,01 ho?c m?i hơn, s? d?ng m?t ho?c c? hai phương pháp sau đây:

Vô hi?u hóa x?p h?ng trong Internet Explorer

Đ? vô hi?u hóa x?p h?ng trong Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó b?m Tùy ch?n trên menu xem.
 2. Trên tab b?o m?t, b?m vô hi?u hóa x?p h?ng, và sau đó b?m OK.
 3. B? Internet Explorer.
 4. T?i các t?p tin PDF., và sau đó m? nó b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Adobe Acrobat Reader.

Gi?m m?c đ? an toàn

Thay đ?i m?c đ? b?o m?t đư?c dùng b?i Internet Explorer đ? v?a hay th?p hơn. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu xem, nh?p Tu? ch?n.
 2. Trên tab b?o m?t, b?m vào m?c đ? an toàn.
 3. Nh?p vào phương ti?n, b?m OK và sau đó nh?p OK m?t l?n n?a.
 4. B? Internet Explorer.
 5. T?i các t?p tin PDF., và sau đó m? nó b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Adobe Acrobat Reader.

K?t n?i ch?m

N?u b?n có m?t k?t n?i ch?m, m?t máy ch? b?n r?n, ho?c đang c? g?ng đ? t?i v? m?t t?p tin l?n, ch? đ?i cho đ?n khi các t?p tin hoàn t?t t?i v? đ? xem nó.

G? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i Adobe Acrobat Reader 4

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m đúp vào Adobe Acrobat Reader 4 đ? g? b? cài đ?t chương tr?nh. Làm theo thu?t s? đ? g? b? cài đ?t chương tr?nh.
 3. T?i v? Adobe Acrobat Reader 4 t? Adobe Website n?u c?n thi?t.
 4. T?m ki?m t?p tin Rs405eng.exe, và sau đó nh?p đúp vào nó đ? b?t đ?u cài đ?t l?i chương tr?nh.
 5. M?c dù b?n không đư?c nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính trong khi cài đ?t, đóng c?a và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. Các t?p tin PDF s? đư?c hi?n th? trong Internet Explorer khi b?n nh?p vào m?t liên k?t đ?n t?p tin PDF trên Internet.

Giải pháp

 1. M? Adobe Acrobat Reader 4, trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào S? thích, và sau đó nh?p vào T?ng quát.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Web Broswer Integration ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t đ?n m?t t?p tin PDF., b?n đư?c nh?c đ? lưu các t?p tin trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i. B?n có th? lưu các t?p tin, và sau đó nh?p đúp đ? m? nó, mà nên m? t?p tin trong Adobe Acrobat Reader.

  N?u b?n ch?n M? t?p t? v? trí hi?n t?i, nó nên m? t?p tin trong Adobe Acrobat Reader 4, và không có trong Internet Explorer.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer làm cho nó có th? s? d?ng tr?nh Adobe Acrobat xem như là m?t ki?m soát. Nh? m?t s? thay đ?i trong mô h?nh đ?i tư?ng t? Internet Explorer 3,0 đ?n Internet Explorer 4.0, Adobe c?n thi?t đ? C?p Nh?t tr?nh xem c?a h? đ? làm vi?c v?i mô h?nh đ?i tư?ng Internet Explorer 4.0. Đ? có đư?c m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a Adobe Acrobat, liên h? v?i Adobe.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253213 Không chính xác đ?a ch? đư?c thông qua khi s? d?ng bài so v?i phương pháp GET
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 177321 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbui kbmt KB177321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:177321
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com