Identifikator ?lanka: 176497 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Naslov prozora programa Internet Explorer sastoji se od naslova stranice i naslova prozora programa Internet Explorer. Ovaj ?lanak opisuje dodavanje ili uklanjanje prilago?enog naslova prozora programa Internet Explorer.

DODATNE INFORMACIJE

Naslov stranice navodi Hypertext Markup Language (HTML) oznaka <TITLE> na trenutnoj stranici. Na primer, kada prika?ete Veb stranicu sa slede?om oznakom <TITLE>, na naslovnoj traci prozora programa Internet Explorer prikazuje se tekst ?Dobro do?li na mati?nu stranicu korporacije Microsoft?:
<TITLE>Dobro do?li na mati?nu stranicu korporacije Microsoft</TITLE>
Podrazumevani naslov prozora programa Internet Explorer jeste ?Microsoft Internet Explorer?. Me?utim, naslov prozora mogu prilagoditi dobavlja?i Internet sadr?aja (ICP-ovi), dobavlja?i Internet usluga (ISP-ovi) ili administratori preduze?a pomo?u kompleta alatki Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Naslov prozora mo?ete prilagoditi i ru?no tako ?to ?ete urediti registrator.

Prilago?avanje naslova prozora programa Internet Explorer dodaje podrazumevanom naslovu prozora programa Internet Explorer tekst ?obezbe?uje <prilago?eni naslov>? na slede?i na?in:
Naslov stranice ? Microsoft Internet Explorer ? obezbe?uje Prilago?eni naslov

Ru?no dodavanje ili uklanjanje prilago?enog naslova prozora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Ovaj odeljak opisuje dodavanje ili uklanjanje prilago?enog naslova prozora programa Internet Explorer putem ru?nog ure?ivanja registratora. Da biste to uradili, koristite odgovaraju?i metod.

Dodavanje prilago?enog naslova prozora programa Internet Explorer

Pomo?u ure?iva?a registratora dodajte vrednost niske sa imenom ?Naslov prozora? u slede?i klju? u registratoru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Vrednost podataka je naslov za koji ?elite da se pojavi u prozoru programa Internet Explorer.

NAPOMENA: u operativnom sistemu Windows NT vrednost bi trebalo da bude tipa REG_SZ umesto niske.

Uklanjanje prilago?enog naslova iz prozora programa Internet Explorer

Pomo?u ure?iva?a registratora izbri?ite slede?u vrednost iz registratora:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Kada izbri?ete ovu vrednost, ?Microsoft Internet Explorer? postaje podrazumevani naslov prozora.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 176497 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 3.4
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbui KB176497

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com