Lưu m?c tiêu như và m?c tiêu Print l?nh là không s?n dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 176316 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t liên k?t ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) trong Microsoft Internet Explorer, các Lưu m?c tiêu làIn đích l?nh có th? không s?n dùng. Ngoài ra, khi b?n nh?p vào In ?n trên các Tệp tr?nh đơn, các In t?t c? các tài li?u đư?c n?i k?t ki?m tra h?p có th? không s?n dùng.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u c? v?n N?i dung đ? đư?c b?t chưa.

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Vô hi?u hóa c? v?n N?i dung b?ng cách làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trong Internet Explorer 4, trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.

  Trong Internet Explorer 5, Interntet Explorer 5.5 và Internet Explorer 6, v? các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các N?i dung tab.
 3. Dư?i C? v?n N?i dung, b?m Vô hi?u hoá.
 4. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u giám sát viên, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Khi b?n nh?n đư?c d?u nh?c sau đây, h?y nh?p vào Ok:
  C? v?n N?i dung đ? b? t?t. Đ?m b?o b?n b?t l?i trư?c khi b?n cho phép ngư?i khác đ? s? d?ng máy tính c?a b?n.

Phương pháp 2

Nh?p vào liên k?t HTML đ? t?i trang Web, và sau đó vào các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm ho?c In ?n. Phương pháp này gi? đ?nh r?ng trang Web thành công ch?y qua c? v?n N?i dung.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Khi c? v?n N?i dung đ? đư?c b?t chưa, b?n có th? lưu ho?c in trang Web ch? sau khi nó ch?y qua c? v?n N?i dung. B?n không th? lưu ho?c in m?t Web Trang b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t liên k?t HTML và sau đó nh?p vào Lưu m?c tiêu là ho?c In đích, b?i v? phương pháp này đi qua c? v?n N?i dung.LƯU ?: Thi?t đ?t c? v?n N?i dung áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính đ?a phương và không th? đư?c thay đ?i b?i ngư?i s? d?ng không ph?i là ngư?i qu?n tr? trên máy tính đ?a phương (Windows NT 4.0 và Windows 2000 ch?). B?n không th? t?o thi?t đ?t c? v?n N?i dung khác nhau cho ngư?i s? d?ng khác nhau trên cùng m?t máy tính. N?u b?n đ? không cho phép c? v?n N?i dung và chia s? máy tính v?i nhi?u ngư?i dùng, liên h? v?i nh?ng ngư?i dùng khác đ? xem n?u h? cho phép c? v?n N?i dung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 176316 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbprb kbui kbmt KB176316 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:176316

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com