วิธีการใช้ถาดของระบบโดยตรงจาก Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 176085 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากทั้งหมดของถาดระบบ Windows หรือพื้นที่การแจ้งเตือนแถบงาน การใช้ Visual Basic จะวางไอคอนที่คุณเลือกลงในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงานที่จะแสดงคำแนะนำเครื่องมือที่คุณเลือกเมื่อเมาส์ rested ผ่านนั้น จะคืนค่าโปรแกรมประยุกต์เมื่อคลิก และจะแสดงเมนูแบบผุดขึ้น เมื่อ right-clicked นี่คือทั้งหมดที่เป็นไปได้เนื่องจากความสามารถของ Visual Basic เพื่อจัดการ callbacks โดยตรง ดังนั้น ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน Shell_NotifyIcon เต็มรูปแบบที่ถูกส่งออก โดย Shell32.dll

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้สามารถถูกเพิ่มไปยังโครงการพื้นฐานแสดงผลที่มีอย่างน้อยหนึ่งฟอร์มและโมดูลมาตรฐาน

ตัวอย่าง step-by-Step

 1. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังส่วน declarations ของโมดูลมาตรฐานในโครงการของคุณ:
     'user defined type required by Shell_NotifyIcon API call
     Public Type NOTIFYICONDATA
      cbSize As Long
      hwnd As Long
      uId As Long
      uFlags As Long
      uCallBackMessage As Long
      hIcon As Long
      szTip As String * 64
     End Type
  
     'constants required by Shell_NotifyIcon API call:
     Public Const NIM_ADD = &H0
     Public Const NIM_MODIFY = &H1
     Public Const NIM_DELETE = &H2
     Public Const NIF_MESSAGE = &H1
     Public Const NIF_ICON = &H2
     Public Const NIF_TIP = &H4
     Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
     Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201   'Button down
     Public Const WM_LBUTTONUP = &H202    'Button up
     Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203  'Double-click
     Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204   'Button down
     Public Const WM_RBUTTONUP = &H205    'Button up
     Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206  'Double-click
  
     Public Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" _
     (ByVal hwnd As Long) As Long
     Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" _
     Alias "Shell_NotifyIconA" _
     (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean
  
     Public nid As NOTIFYICONDATA
  					
 2. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในแบบฟอร์มใด ๆ ในโครงการของคุณที่คุณต้องการการตอบสนองต่อไปยังไอคอนถาดของระบบ หรือไอคอนการแจ้งเตือน สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ:
     Private Sub Form_Load()
      'the form must be fully visible before calling Shell_NotifyIcon
      Me.Show
      Me.Refresh
      With nid
      .cbSize = Len(nid)
      .hwnd = Me.hwnd
      .uId = vbNull
      .uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
      .uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
      .hIcon = Me.Icon
      .szTip = "Your ToolTip" & vbNullChar
      End With
      Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid
     End Sub
  
     Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
     'this procedure receives the callbacks from the System Tray icon.
     Dim Result As Long
     Dim msg As Long
      'the value of X will vary depending upon the scalemode setting
      If Me.ScaleMode = vbPixels Then
      msg = X
      Else
      msg = X / Screen.TwipsPerPixelX
      End If
      Select Case msg
      Case WM_LBUTTONUP    '514 restore form window
       Me.WindowState = vbNormal
       Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd)
       Me.Show
      Case WM_LBUTTONDBLCLK  '515 restore form window
       Me.WindowState = vbNormal
       Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd)
       Me.Show
      Case WM_RBUTTONUP    '517 display popup menu
       Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd)
       Me.PopupMenu Me.mPopupSys
      End Select
     End Sub
  
     Private Sub Form_Resize()
      'this is necessary to assure that the minimized window is hidden
      If Me.WindowState = vbMinimized Then Me.Hide
     End Sub
  
     Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
      'this removes the icon from the system tray
      Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
     End Sub
  
     Private Sub mPopExit_Click()
      'called when user clicks the popup menu Exit command
      Unload Me
     End Sub
  
     Private Sub mPopRestore_Click()
      'called when the user clicks the popup menu Restore command
      Dim Result As Long
      Me.WindowState = vbNormal
      Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd)
      Me.Show
     End Sub
  					
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้ในแบบฟอร์มเดียวกันที่คุณเพิ่มรหัสที่ด้านบน:
    Property     Required Setting for Taskbar Notification Area example
    -----------------------------------------------------------------------
    Icon      = The icon you want to appear in the system tray.
    Minbutton   = True
    ShownInTaskbar = False
  					
 4. เพิ่มรายการเมนูต่อไปนี้ให้กับฟอร์มเดียวกันที่ใช้ตัวแก้ไขเมนู:
    Caption   Name     Enabled  Visible  Position
    ---------------------------------------------------------
    &SysTray   mPopupSys   True   False  Main Level
    &Restore   mPopRestore  True   True   Inset one
    &Exit    mPopExit    True   True   Inset one
  					
คุณสามารถเพิ่มรายการเมนูที่เพิ่มเติมตามความจำเป็น

ความยืดหยุ่นพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการแนะนำเครื่องมือที่ปรากฏอยู่เหนือการแจ้งเตือนที่ไอคอน โดยการเปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้ในขั้นตอน Form_Load:
  .szTip = "Your ToolTip" & vbNullChar
				
แทน "ของคุณแนะนำเครื่องมือ" พร้อมกับข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนไอคอนที่ปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน ด้วยการเปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้ในขั้นตอน Form_Load:
  .hIcon = Me.Icon
				
แทน Me.Icon ด้วยไอคอนใด ๆ ในโครงการของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงานตลอดเวลาหลังจากการใช้ค่าคง NIM_ADD โดยกำหนดใหม่ค่าในตัวแปร nid และใช้การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของการเรียก Shell_NotifyIcon API แล้ว:
  Shell_NotifyIcon NIM_MODIFY, nid.
				
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แบบฟอร์มต่าง ๆ จะได้รับการเรียกกลับ แล้วคุณ จะต้องการลบไอคอนปัจจุบันก่อน การใช้ "Shell_NotifyIcon NIM_Delete, nid" ตามฟังก์ชัน NIM_Modify จะไม่ยอมรับแบบ Hwnd ใหม่ หรือคุณจะต้องเพิ่มไอคอนอื่น systray สำหรับการใหม่ฟอร์มใช้ " Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid " หลังจากการเติมสินค้าชนิด nid กับข้อความใหม่ในแบบฟอร์ม Hwnd นอกจากนี้คุณสามารถประกาศชนิด nid สำเนาแยกต่างหากสำหรับแต่ละฟอร์มที่คุณต้องการแสดงไอคอนสำหรับในถาดของระบบ Windows และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฟอร์ม ของเปิดใช้งานเหตุการณ์ที่มีการใช้ลำดับ NIM_DELETE และ NIM_ADD

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ถาดของระบบ หรือใช้พื้นที่แจ้งเตือนแถบงาน จาก Visual Basic 4.0 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
149276วิธีการใช้ไอคอนกับ Windows 95/98/Me แถบงานพื้นที่แจ้งเตือน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 176085 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbbug kbhowto kbmt KB176085 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:176085

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com