ID c?a bài: 175662
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? xem m?t web site, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như thông báo sau:
Không ch?p nh?n cookie

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra cho b?t k? l? do sau đây:
 • Các tùy ch?n đ? cho phép cookie b? vô hi?u hóa trong Internet Explorer.
 • Các t?p tin cookie đ? b? h?ng.
 • S? ki?m nh?p không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác khi b?n thay đ?i m?t l?a ch?n cookie trong Internet Explorer.
 • Ngày h? th?ng máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p quá xa trong tương lai.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1

Kích ho?t tùy ch?n đ? ch?p nh?n cookie trong Internet Explorer. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet trên menu công c? (ho?c tr?nh đơn xem trong Internet Explorer phiên b?n 4.x).
 2. Trong Internet Explorer 5, nh?p vào tab b?o m?t , và sau đó nh?p vào M?c tùy ch?nh. Nh?p vào kích ho?t ho?c nhanh chóngcho phép cookie mà đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n.

  Trong Internet Explorer 4.x, nh?p vào tab nâng cao , và sau đó b?m Nhanh chóng trư?c khi ch?p nh?n cookie ho?c Luôn luôn ch?p nh?n Cookies.
 3. Nh?p vào OK cho đ?n khi b?n quay l?i Internet Explorer.
 4. K?t n?i v?i Đ?a ch? Web mà t? đó b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" thông báo xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào web site.
N?u b?n ch?n tùy ch?n Nhanh chóng trư?c khi ch?p nh?n cookie và b?n v?n không th? truy c?p vào web site, làm theo các bư?c trong phương pháp 1 m?t l?n n?a andselect tùy ch?n Luôn ch?p nh?n cookiekích (ho?t tùy ch?n trong Internet Explorer 5).

Phương pháp 2

Đ?i tên các t?p tin cookie trong m?c tin thư thoại Windows\Cookies cho pagefrom Web mà b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" tin thư thoại. Torename các t?p tin cookie, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p đúp vào My Computer, b?m đúp vào ổ đĩa trên đó m?c tin thư thoại Windows có v? trí, nh?p đúp vào m?c tin thư thoại Windows , và sau đó nh?p đúp vào m?c tin thư thoại cookie .
 2. Trong m?c tin thư thoại cookie, đ?i tên các "tên người dùng@web sitet?p .txt", nơi tên người dùng là tên b?n s? d?ng đ? kí nh?p vào Windows, và web site là tên c?a web site b?n đ? c? g?ng đ? truy c?p. Ví d?:
  User@Microsoft.txt
  S? d?ng ví d? này, b?n có th? đ?i tên các t?p tin User@microsoft.txt đ? User@microsoft.old. Đ?i v?i thông tin v? làm th? nào đ? đ?i tên m?t t?p tin, nh?p vào B?t đ?u, b?m Tr? giúp, b?m Index tab, g? đ?i tên, và sau đó nh?p đúp vào ch? đ? Renaming files .
 3. K?t n?i v?i web site mà t? đó b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" thông báo xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào web site.

Phương pháp 3

Thay đ?i tùy ch?n cookie đ? c? g?ng C?p Nh?t s? ki?m nh?p m?t cách chính xác. Đ? doso, s? d?ng các bư?c thích h?p.

Internet Explorer 5

Trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet trên menu công c? , nh?p vào tab b?o m?t , ch?n m?t m?c đ? an ninh th?p cho vùng Internet, và sau đó nh?p vào OK.

Internet Explorer 4.x

 1. Trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet trên xem tr?nh đơn.
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó nh?p vào tùy ch?n cookie khác hơn so v?i các tùy ch?n đư?c ch?n hi?n th?i.
 3. Nh?p vào OK.
 4. Trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet trên xem tr?nh đơn.
 5. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó nh?p vào tùy ch?n cookie mà b?n mu?n s? d?ng.
 6. Nh?p vào OK.
 7. K?t n?i v?i web site mà t? đó b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" thông báo xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào Đ?a ch? Web.

Phương pháp 4

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Internet Explorer 5

 1. S? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i giá tr? "1A02" theo phím thích h?p trong:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Giá tr?:

  1 = Intranet C?c b?
  2 = Các web site tin c?y
  3 = Internet
  4 = Site b? h?n ch?
 2. K?t n?i v?i web site mà t? đó b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" thông báo xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào Đ?a ch? Web.

Internet Explorer 4.x

 1. S? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i các giá tr? "AllowCookies" trong các khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  S? d?ng m?t trong các giá tr? sau cho giá tr? "AllowCookies":
     Meaning              Value
     ---------------------------------------
     Prompt before accepting cookies  0
     Always accept cookies       1
     Disable all cookie use      2
  					
 2. K?t n?i v?i Đ?a ch? Web mà t? đó b?n nh?n đư?c l?i "Không ch?p nh?n cookie" thông báo xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào Đ?a ch? Web.

Phương pháp 5

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Ngày/th?i gian.
 3. Trên tab Ngày & gi? , thi?t l?p máy tính c?a b?n ngày đ?n ngày hi?n t?i.
 4. Nh?p vào OK.

Thông tin thêm

Trong Internet Explorer 4.x, thay đ?i đ?i v?i cookie tùy ch?n trên tab nâng cao trong hộp thoại Tùy ch?n Internet đư?c vi?t đ? các khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Giá tr? AllowCookies không t?n t?i trong s? ki?m nh?p cho đ?n khi b?n thay đ?i các tùy ch?n s? d?ng cookie trên tab nâng cao trong hộp thoại Tùy ch?n Internet . Ngoài ra, khi b?n lo?i b? Internet Explorer 4.0, cài đ?t chuyên bi?t trong s? ki?m nh?p không có th? đư?c thay đ?i quay l?i các thi?t l?p ban đ?u.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cookie, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154360 Thông tin v? b?o m?t c?nh báo cho cookie trong Internet Explorer và Outlook Express

Thu?c tính

ID c?a bài: 175662 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB175662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 175662
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com