Identifikator ?lanka: 175662 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
VA?NO: Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registra. Pre nego ?to izmenite registar, postarajte se da napravite rezervnu kopiju i uverite se da ste shvatili kako da povratite registar ukoliko se pojavi problem. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, povratite i uredite registar, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registra (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da vidite Web stranicu, mo?ete primiti poruku o gre?ci sli?nu slede?oj poruci:
Neprihvatanje kola?i?a

UZROK

Takvo pona?anje mo?e da se pojavi iz nekog od slede?ih razloga:
 • Opcija za prihvatanje kola?i?a je onemogu?ena u programu Internet Explorer.
 • Datoteka kola?i?a je o?te?ena.
 • Registar nije pravilno a?uriran kada ste promenili opciju kola?i?a u programu Internet Explorer.
 • Sistemski datum Va?eg ra?unara je pode?en predaleko u budu?nost.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite odgovaraju?i metod.

Metod 1

Omogu?ite opciju za prihvatanje kola?i?a u programu Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer, izaberite stavku Internet opcije u meniju Alatke (ili meniju Prikazu verziji programa Internet Explorer verzija 4.x).
 2. U programu Internet Explorer 5, izaberite karticu Bezbednost i izaberite stavku Prilago?eni nivo. Izaberite opciju Omogu?i ili Obavesti pod stavkom Omogu?i kola?i?e koji su sa?uvani na ra?unaru.

  U programu Internet Explorer 4.x, izaberite karticu Vi?e opcija i zatim izaberite opciju Obavesti pre prihvatanja kola?i?a ili Uvek prihvati kola?i?e.
 3. Kliknite nekoliko puta na dugme U redu dok se ne vratite u program Internet Explorer.
 4. Pove?ite se na Web adresu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a? da biste potvrdili da ste u stanju da pristupite toj Web stranici.
Ako izaberete opciju Obavesti pre prihvatanja kola?i?a, ali i dalje ne mo?ete da pristupite Web stranici, ponovo sledite korake iz Metoda 1 i izaberite opciju Uvek prihvati kola?i?e (opciju Omogu?i u programu Internet Explorer 5).

Metod 2

U fascikli Windows\Kola?i?i preimenujte datoteku kola?i?a za Web stranicu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a?. Da biste preimenovali datoteku kola?i?a, sledite ove korake:
 1. Dvaput kliknite na stavku Moj ra?unar, dvaput kliknite na disk na kojem se nalazi fascikla Windows, dvaput kliknite na fasciklu Windows i zatim dvaput kliknite na fasciklu Kola?i?i.
 2. U fascikli ?Kola?i?i? preimenujte datoteku ?Korisni?ko ime@Web lokacija.txt?, gde korisni?ko ime predstavlja ime pod kojim ste se prijavili u sistem Windows, a Web lokacija je ime Web lokacije kojoj ste poku?ali da pristupite. Na primer:
  korisnik@microsoft.txt
  Koriste?i ovaj primer, mo?ete da preimenujete datoteku Korisnik@microsoft.txt u Korisnik@microsoft.old. Za informaciju kako da preimenujete datoteku, kliknite na dugme Start, izaberite opciju Pomo?, izaberite karticu Indeks, ukucajte preimenovanje i zatim dvaput kliknite na temu Preimenovanje datoteka.
 3. Pove?ite se na Web stranicu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a? da biste potvrdili da ste u stanju da pristupite toj Web stranici.

Metod 3

Promenite opciju kola?i?a kako biste poku?ali da pravilno a?urirate registar. Da biste to uradili, koristite prikladne korake.

Internet Explorer 5

U programu Internet Explorer, izaberite stavku Internet opcije u meniju Alatke, izaberite karticu Bezbednost, izaberite ni?i nivo bezbednost za Internet zonu i zatim kliknite na dugme U redu.

Internet Explorer 4.x

 1. U programu Internet Explorer, u meniju Prikaz izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i zatim kliknite na opciju kola?i?a koja nije trenutno izabrana.
 3. Kliknite na dugme U redu.
 4. U programu Internet Explorer, u meniju Prikaz izaberite stavku Internet opcije.
 5. Izaberite karticu Vi?e opcija i zatim kliknite na opciju kola?i?a koju ?elite da koristite.
 6. Kliknite na dugme U redu.
 7. Pove?ite se na Web stranicu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a? da biste potvrdili da ste u stanju da pristupite toj Web adresi.

Metod 4

UPOZORENJE: Ako nepravilno koristite program Registry Editor, mo?ete izazvati ozbiljne probleme koji mogu zahtevati ponovno instaliranje Va?eg operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da ste u stanju da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja programa Registry Editor. Program Registry Editor koristite na sopstveni rizik.

Internet Explorer 5

 1. Program Registry Editor koristite da biste promenili vrednost ?1A02? pod odgovaraju?im klju?em u:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Vrednosti:

  1 = Lokalna interna mre?a
  2 = Poverljive lokacije
  3 = Internet
  4 = Ograni?ene lokacije
 2. Pove?ite se na Web stranicu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a? da biste potvrdili da ste u stanju da pristupite toj Web adresi.

Internet Explorer 4.x

 1. Program Registry Editor koristite da biste promenili vrednost ?AllowCookies? u slede?em registarskom klju?u:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Za vrednost ?AllowCookies? koristite jednu od slede?ih vrednosti:
     Zna?enje             Vrednost
     ---------------------------------------
     Obavesti pre prihvatanja kola?i?a  0
     Uvek prihvati kola?i?e       1
     Onemogu?i upotrebu svih kola?i?a 2
  					
 2. Pove?ite se na Web adresu sa koje ste primili poruku o gre?ci ?Neprihvatanje kola?i?a? da biste potvrdili da ste u stanju da pristupite toj Web adresi.

Metod 5

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na Postavke i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Dvaput kliknite na stavku Datum/Vreme.
 3. Na kartici Datum& Vreme, podesite datum Va?eg ra?unara na trenutni datum.
 4. Kliknite na dugme U redu.

DODATNE INFORMACIJE

U programu Internet Explorer 4.x, promene opcije kola?i?a na kartici Vi?e opcija u okviru za dijalog Internet opcije su napisane u slede?em registarskom klju?u:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Vrednost ?AllowCookies? ne postoji u registru sve dok ne promenite opciju kori??enja kola?i?a na kartici Vi?e opcija u okviru za dijalog Internet opcije. Pored toga, kada uklanjate program Internet Explorer 4.0, postavka u registru mo?da ne?e biti vra?ena na originalnu postavku.

Za vi?e informacija, kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
154360 Informacije o poruci upozorenja o sigurnosti za kola?i?e u programima Internet Explorer i Outlook Express (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 175662 - Poslednji pregled: 3. februar 2006. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
Klju?ne re?i: 
kbenv kberrmsg kbprb KB175662
Odricanje od odgovornosti za sadr?aj zastarelog ?lanka baze znanja
Ovaj ?lanak je napisan o proizvodima za koje Microsoft vi?e ne nudi podr?ku. Zbog toga se ovaj ?lanak nudi ?kakav jeste? i vi?e ne?e biti a?uriran.

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com