Raksta ID: 175662 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas veido?anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot skat?t k?du Web lapu, varat sa?emt k??das zi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
S?kfaili netiek akcept?ti

IEMESLS

?o k??du var b?t izrais?jis jebkur? no ?iem c?lo?iem:
 • Programm? Internet Explorer ir atsp?jota s?kfailu at?au?anas opcija.
 • S?kfails ir boj?ts.
 • Programm? Internet Explorer mainot s?kfailu opciju, netika pareizi atjaunin?ts re?istrs.
 • J?su datorsist?m? ir iestat?ts p?r?k t?las n?kotnes datums.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet atbilsto?o metodi.

1. metode

Programm? Internet Explorer iesp?jojiet s?kfailu akcept??anas opciju. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Programmas Internet Explorer izv?ln? Tools (R?ki) (vai izv?ln? View (Skats), ja izmantojat Internet Explorer versiju 4.x) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Programm? Internet Explorer 5 noklik??iniet uz z?mnes Security (Dro??ba) un p?c tam uz Custom Level (Piel?gots l?menis). Sada?? Allow cookies that are stored on your computer (At?aut dator? saglab?tos s?kfailus) noklik??iniet uz Enable (Iesp?jot) vai Prompt (Uzvedne).

  Programm? Internet Explorer 4.x noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu) un p?c tam uz Prompt Before Accepting Cookies (R?d?t uzvedni pirms s?kfailu akcept??anas) vai Always Accept Cookies (Vienm?r akcept?t s?kfailus).
 3. Klik??iniet uz OK (Labi), l?dz atgrie?aties programm? Internet Explorer.
 4. Izveidojiet savienojumu ar Web adresi, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti", lai p?rbaud?tu, vai varat piek??t ?ai Web lapai.
Ja izv?l?j?ties opciju Prompt Before Accepting Cookies (R?d?t uzvedni pirms s?kfailu akcept??anas) un v?l joproj?m nevarat piek??t ?ai Web lapai, v?lreiz izpildiet 1. metod? min?t?s darb?bas, izv?loties opciju Always Accept Cookies (Vienm?r akcept?t s?kfailus) (Internet Explorer 5 ? opciju Enable (Iesp?jot)).

2. metode

P?rd?v?jiet map? Windows\Cookies saglab?to t?s Web lapas s?kfailu, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti". Lai p?rd?v?tu s?kfailu, r?kojieties ??di:
 1. Veiciet dubultklik??i uz My Computer (Mans dators), uz diska, kur atrodas mape Windows, uz mapes Windows un p?c tam uz mapes Cookies.
 2. Map? Cookies p?rd?v?jiet failu "Lietot?jv?rds@Web vieta.txt", kur lietot?jv?rds ir j?su Windows pieteik?an?s v?rds, bet Web vieta ir t?s Web vietas nosaukums, kurai m??in?j?t piek??t. Piem?ram:
  persona@microsoft.txt
  ?aj? piem?r? failu persona@microsoft.txt var?tu p?rd?v?t par persona@microsoft.old. Lai uzzin?tu, k? p?rd?v?t failu, noklik??iniet uz Start (S?kt), Help (Pal?dz?ba) un z?mnes Index (Alfab?tiskais r?d?t?js), rakstiet renaming (p?rd?v??ana) un veiciet dubultklik??i uz t?mas Renaming files (Failu p?rd?v??ana).
 3. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti", lai p?rbaud?tu, vai varat piek??t ?ai Web lapai.

3. metode

Mainiet s?kfailu opciju, lai m??in?tu pareizi atjaunin?t re?istru. Lai to paveiktu, veiciet atbilsto??s darb?bas.

Internet Explorer 5

Programmas Internet Explorer izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas), noklik??iniet uz z?mnes Security (Dro??ba), interneta zonai izv?lieties zem?ko dro??bas l?meni un noklik??iniet uz OK (Labi).

Internet Explorer 4.x

 1. Programmas Internet Explorer izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu) un p?c tam uz k?das s?kfailu opcijas, kas nav pa?reiz atlas?t? opcija.
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Programmas Internet Explorer izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 5. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu) un p?c tam uz nepiecie?am?s s?kfailu opcijas.
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 7. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti", lai p?rbaud?tu, vai varat piek??t ?ai Web adresei.

4. metode

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Internet Explorer 5

 1. Izmantojiet re?istra redaktoru, lai main?tu atbilsto??s atsl?gas v?rt?bu "1A02":
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  V?rt?bas:

  1 ? lok?lais iek?t?kls
  2 ? uzticam?s vietas
  3 ? internets
  4 ? aizliegt?s vietas
 2. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti", lai p?rbaud?tu, vai varat piek??t ?ai Web adresei.

Internet Explorer 4.x

 1. Izmantojiet re?istra redaktoru, lai main?tu ??das atsl?gas v?rt?bu "AllowCookies":
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Izmantojiet vienu no ??m "AllowCookies" v?rt?b?m:
     Noz?me              V?rt?ba
     ---------------------------------------
     R?d?t uzvedni pirms s?kfailu akcept??anas  0
     Vienm?r akcept?t s?kfailus       1
     Atsp?jot visu s?kfailu lieto?anu      2
  					
 2. Izveidojiet savienojumu ar Web adresi, no kuras sa??m?t k??das zi?ojumu "S?kfaili netiek akcept?ti", lai p?rbaud?tu, vai varat piek??t ?ai Web adresei.

5. metode

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 2. Veiciet dubultklik??i uz Date/Time (Datums/laiks).
 3. Z?mn? Date & Time (Datums un laiks) k? datora datumu iestatiet pa?reiz?jo datumu.
 4. Noklik??iniet uz OK (Labi).

PAPILDINDORM?CIJA

Programmas Internet Explorer 4.x dialoglodzi?a Internet Options (Interneta opcijas) z?mn? Advanced (Papildu) veikt?s s?kfailu opciju izmai?as tiek rakst?tas ?aj? re?istra atsl?g?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Kam?r dialoglodzi?a Internet Options (Interneta opcijas) z?mn? Advanced (Papildu) netiek main?ta s?kfailu lietojuma opcija, v?rt?ba AllowCookies re?istr? nepast?v. Turkl?t, no?emot Internet Explorer 4.0, re?istra iestat?jums, iesp?jams, netiek main?ts atpaka? uz s?kotn?jo iestat?jumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par s?kfailiem, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
154360 Inform?cija par s?kfailu dro??bas br?din?juma zi?ojumu programm? Internet Explorer un Outlook Express (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 175662 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbprb KB175662
Sp?k? neeso?a KB satura atruna
?aj? rakst? bija inform?cija par produktiem, kuriem korpor?cija Microsoft vairs nepied?v? atbalstu. T?p?c ?is raksts tiek pied?v?ts ?t?ds, k?ds tas ir?, un tas vairs netiks atjaunin?ts.

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com