Straipsnio ID: 175662 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. Prie? keisdami registr? padarykite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti, kaip daryti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

M?gindami per?i?r?ti tinklap? galite galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ?:
nepriimami slapukai

PRIE?ASTIS

Taip atsitikti gali d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • Internet Explorer i?jungta slapukus leid?ianti pasirinktis.
 • Sugadintas slapuko failas.
 • Kei?iant Internet Explorer slapuk? pasirinkt? nebuvo tinkamai atnaujintas registras.
 • Nustatyta pernelyg tolima kompiuterio sistemos data.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, taikykite atitinkamus metodus.

1 metodas

?junkite Internet Explorer slapuk? leidimo pasirinkt?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Internet Explorer meniu ?rankiai (arba meniu Rodymas 4.x Internet Explorer versijoje) spustel?kite Interneto pasirinktys.
 2. Internet Explorer 5 spustel?kite skirtuk? Sauga, tada spustel?kite Pasirinktinis lygis. Spustel?kite ?galinti arba Raginti, esan?ias srityje Leisti kompiuteryje saugomus slapukus.

  Internet Explorer 4.x spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada spustel?kite Klausti prie? priimant slapukus arba Visada priimti slapukus.
 3. Spustel?kite Gerai, kol gr??ite ? Internet Explorer.
 4. Prisijunkite tinklo adresu, kuriuo gavote klaidos prane?im? Nepriimami slapukai, kad b?tum?te tikri, jog prieiga prie tinklapio suteikiama.
Jei pasirink? pasirinkt? Klausti prie? priimant slapukus vis tiek negal?site pasiekti tinklapio, dar kart? atlikite 1 metode nurodytus veiksmus ir pasirinkite pasirinkt? Visada priimti slapukus (Internet Explorer 5 pasirinkt? ?galinti).

2 metodas

Pervardykite slapuko fail?, esant? aplanke Windows\Cookies, skirtame tinklapiui, i? kurio gavote klaidos prane?im? Nepriimami slapukai. Jei norite pervardyti slapuko fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Du kartus spustel?kite Mano kompiuteris, du kartus spustel?kite tvarkykl?, kurioje yra aplankas Windows, du kartus spustel?kite aplank? Windows, tada du kartus spustel?kite aplank? Slapukai.
 2. Pervardykite slapuk? aplanko fail? "User name@Web site.txt", kur user name yra vardas, kur? naudojote registruodamiesi Windows, o Web site yra svetain?s, kuri? m?ginote pasiekti, pavadinimas. Pavyzdys:
  user@microsoft.txt
  ?i?r?dami ? pavyzd? fail? User@microsoft.txt galite pervardyti ? User@microsoft.old. Jei norite gauti informacijos, kaip pervardyti fail?, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite ?inynas, spustel?kite skirtuk? Rodykl?, ?ra?ykite renaming ir du kartus spustel?kite tem? Pervardijami failai.
 3. Prisijunkite prie tinklapio, i? kurio gavote klaidos prane?im? Nepriimami slapukai, kad b?tum?te tikri, jog prieiga prie tinklapio suteikiama.

3 metodas

Pakeiskite slapuk? pasirinkt?, susijusi? su tinkamu registro naujinimu. Jei norite tai padaryti, atlikite atitinkamus veiksmus:

Programa Internet Explorer 5

Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys, spustel?kite skirtuk? Sauga, pasirinkite ?emesn? interneto zonai taikom? saugos lyg?, tada spustel?kite Gerai.

Internet Explorer 4.x

 1. Internet Explorer meniu Rodymas spustel?kite Interneto pasirinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada spustel?kite ne dabar pasirinkt?, o kit? slapuk? pasirinkt?.
 3. Spustel?kite Gerai.
 4. Internet Explorer meniu Rodymas spustel?kite Interneto pasirinktys.
 5. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada spustel?kite norim? naudoti slapuk? pasirinkt?.
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. Prisijunkite prie tinklapio, i? kurio gavote klaidos prane?im? ?Nepriimami slapukai?, kad b?tum?te tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

4 metodas

PERSP?JIMAS: Jei netinkamai naudojate registro redaktori?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? reik?s i? naujo diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami registro redaktori? prisiimate atsakomyb?.

Programa Internet Explorer 5

 1. Naudokite registro redaktori?, jei norite pakeisti tam tikro rakto reik?m? 1A02, nurodyt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Reik?m?s:

  1 = vietinis intranetas
  2 = patikimos svetain?s
  3 = internetas
  4 = ribotos svetain?s
 2. Prisijunkite prie tinklapio, i? kurio gavote klaidos prane?im? Nepriimami slapukai, kad b?tum?te tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

Internet Explorer 4.x

 1. Naudokite registro redaktori?, jei norite pakeisti reik?m? ?Leisti slapukus?, nurodyt? ?iame registro rakte:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Kaip ?Leisti slapukus? reik?m? naudokite vien? i? ?i? reik?mi?:
     Prasm?              Reik?m?
     ---------------------------------------
     Klausti prie? priimant slapukus  0
     Visada priimti slapukus       1
     I?jungti vis? slapuk? naudojim?      2
  					
 2. Prisijunkite tinklo adresu, kuriuo gavote klaidos prane?im? ?Nepriimami slapukai?, kad b?tum?te tikri, jog prieiga prie tinklo adreso suteikiama.

5 metodas

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Du kartus spustel?kite Data/Laikas.
 3. Skirtuke Data & Laikas kompiuterio dat? nustatykite kaip ?ios dienos dat?.
 4. Spustel?kite Gerai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Internet Explorer 4.x skirtuke I?samiau, esan?iame dialogo lange Interneto pasirinktys, atliekami skirtuk? pasirink?i? pakeitimai ra?omi ? ?? registro rakt?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Reik?m?s ?AllowCookies? registre nebus, kol skirtuke I?samiau, esan?iame dialogo lange Interneto pasirinktys , nepakeisite slapuk? naudojimo pasirinkties. Be to, pa?alinus Internet Explorer 4.0, registro parametras neb?tinai bus kei?iamas pradiniu.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie slapukus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
154360 ?sp?jamojo saugos prane?imo apie slapukus Internet Explorer ir Outlook Express informacija (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 175662 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. vasario 6 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbprb KB175662
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com