Hi?u ?ng máy tài kho?n nhân r?ng trên m?t tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175468 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đ?i v?i m?i máy tính Windows là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, có là m?t giao ti?p r?i r?c kênh v?i m?t đi?u khi?n vùng.

Chú ý M?t ví d? v? m?t kênh giao ti?p r?i r?c là kênh b?o m?t.

Kênh b?o m?t kh?u đư?c lưu tr? cùng v?i tài kho?n máy tính ngày b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC), và đư?c nhân r?ng đ? t?t c? các sao lưu mi?n b? đi?u khi?n (BDCs). M?t kh?u c?ng là trong LSA bí m?t $máy.ACC c?a các máy tr?m. M?i tr?m làm vi?c s? h?u các d? li?u bí m?t.

M?i b?y ngày, các máy tr?m s? g?i m?t kênh b?o m?t thay đ?i m?t kh?u và m?t kh?u trương m?c máy tính đư?c C?p Nh?t. N?u b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 3 ho?c trư?c đó, thay đ?i m?t kh?u tài kho?n máy tính đư?c đánh d?u như là "Thông báo trư?c m?t" và m?i khi m?t m?t kh?u trương m?c máy tính l?n, sao chép m?t x?y ra ngay l?p t?c. N?u PDC đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c m?t phiên b?n sau này, các tài kho?n máy tính nhân r?ng trong nhân r?ng xung k? ti?p.


Đ?i v?i Microsoft Windows 2000 và phiên b?n m?i nh?t, thay đ?i m?t kh?u tài kho?n máy tính m?c đ?nh là 30 ngày. Ngoài ra, các h? th?ng đi?u hành có th? thay đ?i m?t kh?u đ?i v?i b?t k? đi?u khi?n vùng có th? ghi đư?c.

GI?I PHÁP

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0


Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Có hai cách gi?i quy?t cho v?n đ? này.

Phương pháp 1

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm tham s? s? đăng k? sau ngày t?t c? các máy tr?m làm vi?c Windows NT:
  Key   = HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters
  Value  = DisablePasswordChange REG_DWORD 1
  Default = 0
				

Đi?u này s? ngăn ch?n máy tr?m làm vi?c thay đ?i m?t kh?u. B?n có th? thêm giá tr? đăng k? này sau khi có tham gia các tên mi?n và kh?i đ?ng l?i đ? các m?t kh?u trương m?c máy tính s? có ít b? thay đ?i m?t th?i gian v?i m?t ng?u nhiên giá tr? mà đư?c bi?t đ?n ch? b?i h? th?ng.

Phương pháp 2

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t? ch?i m?t kh?u đang thay đ?i t?i tên mi?n đi?u khi?n m?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, thêm sau registry giá tr? trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng: Key = HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters Value = RefusePasswordChange REG_DWORD 1 Default = 0 Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
154501Làm th? nào đ? vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n

Windows XP và phiên b?n m?i nh?t

Trong Windows XP và phiên b?n m?i nh?t, cài đ?t m?t kh?u tài kho?n máy c?ng có th? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng nhóm chính sách biên so?n (Gpedit.msc). Đ? c?u h?nh các thi?t đ?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Gpedit.msc, và sau đó nh?n ENTER.
 2. M? r?ng Chính sách máy tính c?c b?, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, và sau đó m? r?ng Tùy ch?n b?o m?t.
 3. C?u h?nh các thi?t đ?t sau:
  • Thành viên tên mi?n: Vô hi?u hoá máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n (DisablePasswordChange)
  • Thành viên tên mi?n: T?i đa máy tính tài kho?n m?t kh?u tu?i (MaximumPasswordAge)
  • Đi?u khi?n vùng: T? ch?i tài kho?n máy thay đ?i m?t kh?u (RefusePasswordChange)

MaximumPasswordAge có giá tr? m?c đ?nh là 30. Giao di?n ngư?i dùng chính sách nhóm cho phép cho m?t giá tr? t?i đa c?a 999 ngày, và các thành ph?n cho phép t?i đa là 1.000.000 ngày qua s? đăng k?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 175468 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB175468 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175468

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com