Programoje ?Microsoft Project? u?duotys neplanuojamos, kaip tikimasi

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 175457 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kod?l programoje ?Microsoft Project? u?duotis n?ra suplanuojamos, kaip tikimasi, ir pateikiami pasi?lymai, kaip ?i? problem? spr?sti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

U?duotis gali b?ti nesuplanuojama d?l ?vairi? prie?as?i?. Nor?dami su?inoti tiksli? prie?ast?, pabandykite atsakyti ? toliau pateikiamus klausimus.

Pastaba Prie? bandydami atlikti bet kuriuos ?iame straipsnyje pateikiamus veiksmus, sukurkite atsargin? failo kopij? arba ?ra?ykite faile atliktus pakeitimus.
 1. Ar apskai?iavimo parinktis nustatyta ? Rankinis?

  ?jungus rankin? apskai?iavim? ?Microsoft Project? fail? apskai?iuoja tik paspaudus F9. Nustatykite apskai?iavim? ? Automatinis, kad b?t? i?spr?sti planavimo konfliktai. Nor?dami nustatyti apskai?iavimo b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Apskai?iavimas.
  3. Dalyje Apskai?iavimas spustel?kite Automatinis arba Rankinis.
 2. Ar i?jungta parinktis Rodyti planavimo prane?imus?

  Jei parinktis Rodyti planavimo prane?imus i?jungta, bus apdoroti d?l planavimo konflikt? atlikti projekto failo pakeitimai. Jei parinktis Rodyti planavimo prane?imus ?jungta, galite pamatyti konflikt? ir j? pa?alinti. Nor?dami ?jungti arba i?jungti parinkt? Rodyti planavimo prane?imus, atlikite toliau pateikiamus veiksmus:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Planavimas.
  3. Spustel?dami pa?ym?kite arba i?valykite Rodyti planavimo prane?imus.
  4. Spustel?kite skirtuk? Bendra.
  5. Dalyje PlanningWizard pa?ym?kite visus ?ym?s langelius.
  Pastaba ?jung? planavimo prane?imus klaviat?roje paspauskite F9. Visi pasirod? planavimo prane?imai turi b?ti pa?alinti, kad projektas gal?t? b?ti apskai?iuotas teisingai.
 3. Ar planuojate nuo projekto prad?ios arba pabaigos datos?

  Kai planuojama nuo projekto prad?ios datos, u?duotys pradedamos kuo grei?iau. Kai planuojama nuo projekto pabaigos datos, u?duotys pradedamos kuo v?liau. Nor?dami patikrinti, kuri data yra nustatyta j?s? faile, meniu Projektas spustel?kite Projekto informacija.
 4. Kas yra projekto prad?ios data?

  Jei ?jung? parinkt? Rodyti planavimo prane?imus ?vedate u?duot?, kuri vykdoma prie? projekto prad?ios dat?, bus parodytas ?sp?jamasis prane?imas. Jei norite suplanuoti u?duot?, kad ji b?t? prad?ta prie? projekto prad?ios dat?, u?duoties dat? ?veskite rankiniu b?du. Nor?dami patikrinti projekto prad?ios dat?, meniu Projektas spustel?kite Projekto informacija.
 5. Ar ? u?duot? ?ved?te ?vykdymo procentus?

  Jei ? u?duot? ?ved?te ?vykdymo procentus, o u?duotis neseniai buvo prad?ta, prad?ios datos negal?site automati?kai pakeisti. Nor?dami nustatyti, kada u?duotis bus suplanuota automati?kai, u?duoties ?vykdymo procentus nustatykite kaip nul?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pasirinkite u?duot?.
  2. Meniu Projektas spustel?kite U?duoties informacija.
  3. Spustel?kite skirtuk? Bendra.
  4. Lauke ?vykdymo procentai ?ra?ykite 0.
  5. Spustel?kite Gerai.
 6. Ar priskyr?te u?duo?iai faktin? prad?ios dat??

  Galite priskirti faktin? u?duoties prad?ios dat? ir ne?vesti ?vykdymo procent?. U?duotis nebus suplanuota automati?kai, nebent faktin? prad?ios dat? nustatysite kaip N?ra. Nor?dami nustatyti faktin? prad?ios dat?, ?terpkite ? lentel? faktin?s prad?ios datos lauk?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pasirinkite bet kurio lentel?je esan?io stulpelio pavadinim?.
  2. Meniu ?terpimas spustel?kite ?terpti stulpel?.
  3. Lauke Lauko pavadinimas pasirinkite Faktin? prad?ia ir spustel?kite Gerai.
 7. Ar u?duo?iai priskyr?te kit? apribojimo tip? nei Kuo grei?iau (ASAP)?

  Apribojimas gali priversti u?duot? suplanuoti pagal apribojimo tip? ir nustatyt? dat?. Programos ?Microsoft Project? projekto, suplanuoto nuo projekto pabaigos datos, u?duotis, kuriai nustatytas apribojimas Kuo v?liau (ALAP), bus suplanuota kaip ASAP u?duotis. Nor?dami patikrinti apribojimo tip?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Dukart spustel?kite u?duoties ID numer?.
  2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 8. Ar yra pradini? arba per?mimo ry?i??

  Ry?io tipas nurodo, kada u?duotis gali b?ti suplanuota. Programoje ?Microsoft Project? parametras U?duotys visada atsi?velgs ? apribotas datas panaikina u?duoties ry?i? saitus. Nor?dami nustatyti ?i? parinkt?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Planavimas.
  3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? U?duotys visada atsi?velgs ? apribotas datas.
  4. Spustel?kite Gerai.
 9. Ar naudojate automatin? i?tekli? lygi? nustatym??

  Automatinis lygi? nustatymas prid?s u?duoties sulaikym?, kad b?t? i?vengta i?tekli? konflikt?. D?l to pastumiama u?duoties prad?ios data. Jei pasirinksite parinkt? Rankinis, sulaikymas prie u?duoties nebus prid?tas automati?kai. Nor?dami pa?alinti prie u?duoties prid?t? sulaikym? ir nustatyti rankin? i?tekli? lygi? nustatym?, atlikite ?iuos veiksmus:
  • Nor?dami pa?alinti sulaikym?, spustel?kite Panaikinti lygi? nustatym?.
  • Nor?dami nustatyti rankin? i?tekli? lygi? nustatym?, meniu ?rankiai spustel?kite I?tekli? lygi? nustatymas, tada spustel?kite Rankinis.
 10. Ar yra nurodyta reik?m? lauke U?duoties sulaikymas?

  Jei lauke U?duoties sulaikymas esanti reik?m? yra didesn? nei nulis, negalite suplanuoti u?duoties anks?iau. Nor?dami i?valyti lauk? Sulaikymas, pereikite prie 9 veiksmo.
 11. Ar u?duotis yra antrin? u?duotis?

  Jei suvestin?s u?duotyje (bet kuriame lygyje) yra pradin? u?duotis arba apribojimas, antrin?s u?duoties negal?site suplanuoti anks?iau nei suvestin?s. Nor?dami patikrinti, ar suvestin?s u?duotyje yra pradini? u?duo?i? arba apribojim?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pasirinkite u?duot?.
  2. Meniu Projektas spustel?kite U?duoties informacija.
 12. Ar u?duo?iai yra priskirtas i?teklius?

  I?tekli? kalendorius gali tur?ti ?takos planuojant i?tekli? veikiamas u?duotis, ta?iau neturi ?takos fiksuotosios trukm?s u?duotims. Programoje ?Microsoft Project? i?tekliaus kalendorius gali tur?ti ?takos visiems trims u?duo?i? tipams (fiksuotosios trukm?s, fiksuotojo darbo ir fiksuot?j? vienet?). Pa?alinkite i?tekli?, kad patikrintum?te, ar i?teklius tikrai turi ?takos planavimui. Jei pa?alinus i?tekli? u?duotis suplanuojama, kaip tik?tasi, patikrinkite i?tekliaus kalendori?. Nor?dami patikrinti i?tekliaus kalendori?, atlikite ?iuos veiksmus:

  Meniu ?rankiai spustel?kite Keisti darbo laik?, tada i?skleid?iamajame s?ra?e pasirinkite i?tekliaus pavaidinim?.
 13. Ar bandote suplanuoti u?duot? ne per darbo laik??

  Jei diena yra pa?ym?ta kaip ne darbo, negal?site suplanuoti, kad u?duotis prasid?t? ?i? dien?. Nor?dami patikrinti projekto kalendori?, meniu ?rankiai spustel?kite Keisti darbo laik?.
 14. Ar suvestin?s u?duotims yra priskirt? pradini? arba per?mimo ry?i??

  Suvestin?s u?duotims priskirti pradiniai ir per?mimo ry?iai gali tur?ti ?takos suvestin?s u?duo?i? antrin?ms u?duotims bei susietoms suvestin?s u?duotims.

  Ry?io tipas nurodo, kada u?duotis gali b?ti suplanuota. Programoje ?Microsoft Project? parametras U?duotys visada atsi?velgs ? apribotas datas panaikina u?duoties ry?i? saitus. Ankstesn?se programos ?Microsoft Project? versijose ?ios parinkties n?ra. Nor?dami nustatyti ?i? parinkt?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Planavimas.
  3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? U?duotys visada atsi?velgs ? apribotas datas.
  4. Spustel?kite Gerai.
Jei atlikote visus ?iuos patikrinimus ir vis tiek kyla su planavimu susijusi problema, pabandykite sukurti nauj? u?duot? arba panaikinti problem? kelian?i? u?duot?, tada v?l j? sukurti.

Jei problema kyla vis tiek, gali b?ti, kad failas yra sugadintas. Jei fail? suk?r?te ?Microsoft Project 4.1? arba ankstesne jos versija ir ?i ?Microsoft Project? versija vis dar ?diegta j?s? kompiuteryje, atidarykite fail? ir ?ra?ykite j? MPX formatu. Tada atidarykite fail? naudodami ?Microsoft Project 2000? arba naujesn? jos versij?.

Papildomos informacijos apie MPX failo format? ie?kokite Mpxfile.wri faile. Mpxfile.wri failas paprastai b?na kataloge \Winproj.

Jei neturite ?Microsoft Project 4.1? arba ankstesn?s jos versijos, ne?ra?ykite failo MPX formatu. ?is failo formatas nepalaiko (nei?laiko) nauj? funkcij?, kuriomis galite naudotis ?Microsoft Project 2000? arba naujesn?se jos versijose. Tod?l jei ?Microsoft Project 2000? arba naujesn?s jos versijos fail? ?ra?ysite MPX formatu, konvertuodami fail? prarasite kai kurias funkcijas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 175457 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Rakta?od?iai: 
kbtasks kbtshoot kbprb KB175457

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com