Làm th? nào đ? Store bang trong ho?t đ?ng máy ch? trang ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175167 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n phát tri?n m?t Web Active Server Pages (ASP) ?ng d?ng, m?t cách ph? bi?n đ? tu? ch?nh n?i dung là đ? lưu tr? thông tin v? ngư?i s? d?ng. Có m?t s? cách đ? lưu tr? thông tin trong m?t ASP môi trư?ng. S?a danh sách bài vi?t ph? bi?n nh?t cách đ? lưu tr? nhà nư?c, bao g?m c? m?u m? và các ưu và khuy?t đi?m c?a m?i tùy ch?n.

THÔNG TIN THÊM

Phiên làm vi?c và ?ng d?ng các bi?n

Làm th? nào h? làm vi?c?

Các Phiên làm vi?c?ng d?ng các bi?n đư?c lưu tr? trên máy ch?. M?t SessionID, đó là đư?c t?o ra ? đ?u m?t bu?i ASP, là t?o ra m?t trong b? nh? cookie đư?c lưu tr? trên máy khách đ? xác đ?nh các Phiên làm vi?c các bi?n. Do đó, khách hàng ph?i có b?t trong cookie tr?nh duy?t cho Phiên làm vi?c?ng d?ng bi?n đ? làm vi?c.

Thu?n

 • Phương pháp này r?t d? dàng đ? th?c hi?n.
 • B?n có th? lưu tr? các đ?i tư?ng và đơn gi?n bi?n lo?i (m?c dù lưu tr? các đ?i tư?ng không khuy?n khích).
 • Các giá tr? đư?c lưu tr? trong phiên làm vi?c và ?ng d?ng các bi?n đư?c ?n t? ngư?i s? d?ng.

Như?c đi?m

 • Phương pháp này đ?i h?i khách hàng ph?i có b?t trong cookie tr?nh duy?t Web c?a h?.
 • Phương pháp này không th? tin c?y đư?c chia s? gi?a khung trong m?t FRAMESET ho?c qua nhi?u tr?nh duy?t trư?ng h?p.
 • Phương pháp này lưu tr? thông tin trên máy ch? Web. Đi?u này gi?m kh? năng m? r?ng theo hai cách: Phiên làm vi?c?ng d?ng các bi?n s? d?ng ngu?n tài nguyên trên máy ch?, và h? không th? đư?c s? d?ng trên hoàn toàn t?i cân b?ng Web trang tr?i.

M?u

Thi?t l?p giá tr? c?a m?t bi?n phiên làm vi?c:
<%
  'Store information in a session variable.
  Session("myInformation") = "somevalue"
%>
				
L?y giá tr? t? phiên bi?n:
<%
  'Retrieve the information stored in the session variable.
  myValue = Session("myInformation")
%>
				

Cookie

Làm th? nào h? làm vi?c?

Có hai lo?i cookie: trong b? nh? t?p tin cookie, và cookie mà s? đư?c lưu vào đ?a c?a khách hàng. M?t cookie trong b? nh? là m?t ho?c nhi?u c?p giá tr? tên đư?c lưu trong b? nh? c?a tr?nh duy?t cho đ?n khi tr?nh duy?t là đóng c?a. Cookie đư?c lưu tr? đ? đ?a là m?t t?p tin trên máy tính c?a khách hàng mà có c?p tên giá tr?.

Cookie có th? đư?c thi?t l?p và L?y t? c? hai phía khách hàng và phía máy ch? m?.

Thu?n

 • Phương pháp này r?t d? dàng đ? th?c hi?n.
 • Phương pháp này có th? đư?c lưu vào đ?a đ? s? d?ng trong tương lai (đ?a d?a trên cookie) b?i ch? đơn gi?n là thi?t l?p m?t ngày h?t h?n trên cookie. Đi?u này cho phép lưu tr? gi?a các bu?i tr?nh duy?t.

Như?c đi?m

 • Khách hàng th? công có th? s?a đ?i t?p tin cookie đư?c lưu tr? đ? đ?a.
 • Phương pháp này đ?i h?i khách hàng ph?i có b?t trong cookie tr?nh duy?t Web c?a h?.
 • Cookie không th? lưu tr? các đ?i tư?ng.

M?u

Lưu tr? thông tin trong m?t cookie:
<%
  'Set a cookie value.
  Response.Cookies("myInformation") = "somevalue"
  'Expire the cookie to save it to disk. If this is omitted, the cookie
  'will be an in-memory cookie. In this case, the cookie is set to expire
  'in twenty days.
  Response.Cookies("myInformation").Expires = now() + 20
%>
				
L?y giá tr? t? m?t cookie:
<%
  'Retrieve the information that is stored.
  myValue = Request.Cookies("myInformation")
%>
				

Các trư?ng m?u ?n

Làm th? nào h? làm vi?c?

M?i trang c?n m?t h?nh th?c v?i các trư?ng m?u ?n ch?a các thông tin nhà nư?c. Thay v? liên k?t và chuy?n hư?ng đ?n các trang, các h?nh th?c là g?i khi ngư?i dùng duy?t đ?n m?t trang khác nhau.

Thu?n

 • Phương pháp này không yêu c?u cookie.

Như?c đi?m

 • Nó có th? đư?c rư?m rà đ? chuy?n hư?ng và liên k?t đ?n các trang.
 • Phương pháp này không th? lưu tr? các đ?i tư?ng.

M?u

Lưu tr? thông tin trong các trư?ng ?n:
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
 //Function that is used to submit the links:
 function browseToUrl(url){
  form1.action=url;
  form1.submit();
 }
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

<%
 dim myInformation
 myInformation = "somevalue" 
%>

<!-- This stores the value that is set above in the hidden form field. -->
<FORM id="form1" name="form1" action="" method="post">
<INPUT type="hidden" id="myInformation" name="myInformation" value="<%= myInformation%>"> 

<!-- Navigation sample that uses this technique. -->
<INPUT type="button" value="p3.asp" id=button1 name=button1 onclick='goToUrl("p3.asp");'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
				
L?y giá tr? t? trư?ng m?u ?n:
<%
  'Retrieving the information that is stored.
  myValue = Request.Form("myInformation")
%>
				

QueryString

Như th? nào?

Khi b?n s? d?ng các QueryString b? sưu t?p, các bi?n đư?c lưu tr? trong URL như m?t giá tr? tên c?p. Ví dụ:
http://servername/page.asp?var1=value1&var2=value2&var3=value3
				
LƯU ?: C?p tên-giá tr? đư?c ngăn cách b?i m?t d?u "và" (&).

Thu?n

 • N?u máy s? d?ng d?u trang, bang s? v?n t?n t?i.

Như?c đi?m

 • URL đ?y đ? ch? có th? 2083 byte.
 • Phương pháp này không th? lưu tr? các đ?i tư?ng.
 • URL là r?t dài và khó đ?c.

M?u

Lưu tr? thông tin trong chu?i truy v?n:
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<%
  'Function that assembles the QueryString:
  function AddToQueryString(qs, name, value)
   
   if qs="" then
    qs = name & "=" & value
   else
    qs = qs & "&" & name & "=" & value
   end if
   
   addToQueryString = qs
  end function

  dim querystring

  'Store the first value.
  querystring = AddToQueryString(querystring, "firstvar", "firstvalue")
  'Store the second value.
  querystring = AddToQueryString(querystring, "secondvar", "secondvalue")
%>

<a href="urlreceive.asp?<%=querystring%>">urlreceive.asp</a>
</BODY>
</HTML>
				
Truy xu?t các giá tr? t? chu?i truy v?n:
<%
  'Retrieve the information stored.
  myFirstValue = Request.QueryString("firstvar")
  mySecondValue = Request.QueryString("secondvar")
%>
				

T?p tin và cơ s? d? li?u

Làm th? nào h? làm vi?c?

B?n có th? th?c hi?n k? thu?t này trong nhi?u cách khác nhau. Các bư?c sau đây minh h?a cho m?t trong nh?ng cách đ? th?c hi?n các t?p tin và cơ s? d? li?u lưu tr? nhà nư?c:
 1. T?o m?t ID khi ngư?i dùng l?n đ?u tiên đăng nh?p ho?c browses đ?n m?t Trang trong ?ng d?ng c?a b?n.
 2. S? d?ng b?t k? các k? thu?t trong bài vi?t này đ? lưu tr? các C?A B?N.
 3. Đ? lưu tr? các giá tr? trong m?t t?p tin, s? d?ng các ID như là tên t?p tin. Đ? lưu tr? các giá tr? trong cơ s? d? li?u, s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a các ID và các giá tr? tên c?p đ? xác đ?nh các b?n ghi.
 4. Tùy ch?n lưu tr? m?t d?u th?i gian v?i các giá tr? tên c?p trong cơ s? d? li?u. Cho các t?p tin, b?n có th? s? d?ng d?u th?i gian t? cu?i cùng S?a đ?i.
 5. Vi?t m?t d?ch v? đ? th?c hi?n d?n d?p (xóa h? sơ và các t?p tin) theo chu k? nh?t đ?nh (ví d?, m?i 20 phút ho?c m?i đêm, d?a trên bao nhiêu ngư?i dùng truy c?p vào các trang web). Các d?ch v? có th? s? d?ng d?u th?i gian đ? xác đ?nh cho dù m?t b?n ghi đ? h?t h?n.

Thu?n

 • Các giá tr? đư?c hoàn toàn ?n t? ngư?i s? d?ng.
 • N?u b?n s? d?ng m?t chia s? t?p tin ho?c cơ s? d? li?u, đi?u này có th? đư?c s? d?ng đ? mô ph?ng các bi?n phiên làm vi?c trên m?t trang tr?i Web.
 • Không c?n cookie.

Như?c đi?m

 • Nó lưu tr? d? li?u v? phía máy ch?.
 • Nó có th? đư?c rư?m rà đ? th?c hi?n.
 • Phương pháp này có th? đư?c làm ch?m v? truy c?p cơ s? d? li?u và t?p tin là yêu c?u đ? lưu tr? và truy xu?t các giá tr?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau đây trên các Microsoft Developer Network (MSDN):
Phiên đ?i tư?ng
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa371675.aspx

Đ?i tư?ng áp d?ng
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa210897 (office.11) .aspx

Cookie
Response.cookies B? sưu t?p
Request.cookies B? sưu t?p

QueryString
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa196462 (office.11) .aspx
Cho thông tin b? sung, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244465 Làm th? nào đ? Disable ASP phiên bang Active Server Pages
178037 PRB: Phiên bi?n m?t khi ASP t?a l?c ? Frameset
Cho bài vi?t cơ s? ki?n th?c m?i nh?t và khác h? tr? thông tin v? th? giác InterDev và Active Server Pages, xem các Trang sau đây trên trang web h? tr? k? thu?t c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Search/Default.aspx?qu=vinterdev

Thu?c tính

ID c?a bài: 175167 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
T? khóa: 
kbaspobj kbcodesnippet kbhowto kbscript kbmt KB175167 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175167
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com