T?i v? Internet Explorer cho m?t h? đi?u hành khác nhau

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174680 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i v? Internet Explorer cho m?t h? đi?u hành khác nhau hơn b?n đang ch?y.

T?p tin cài đ?t cho Internet Explorer là c? th? cho các h? đi?u hành. Ho?t đ?ng thi?t l?p s? xác đ?nh phiên b?n c?a h? đi?u hành ch?y và sau đó t?i v? các t?p tin thích h?p cho r?ng h? đi?u hành. Ví d?, n?u m?t máy tính d?a trên Windows 98 t?i t?p tin cài đ?t cho Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, các t?p tin đ? t?i v? là đ?c trưng cho Windows 98. Các t?p tin đó không th? đư?c cài đ?t trên m?t máy tính d?a trên Windows NT 4.0. Bài vi?t này mô t? cách nhà qu?n tr? m?ng có th? t?o m?t thư m?c cài đ?t cho Internet Explorer v?i các t?p tin c?n thi?t đ? cài đ?t trên m?t h? đi?u hành khác nhau.

LƯU ?: N?u b?n c?n ki?m soát nhi?u hơn tùy bi?n và phân ph?i các tr?nh duy?t Internet Explorer, sau đó có đư?c Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IEAK, xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/IE/bb310673.aspx

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 4

Đ? t?i xu?ng Internet Explorer 4 cho m?t h? đi?u hành khác nhau, h?y làm theo các bư?c sau:

LƯU ?: Internet Explorer 4 không c?n có s?n đ? t?i v? t? Microsoft trang Web; Tuy nhiên, thông tin này là h?p l? cho các trang Web khác cung c?p Internet Explorer 4 t?i thông qua thi?t l?p ho?t đ?ng.
 1. N?u b?n đ? không đ? t?i v? t?p tin IE4setup.exe, xác đ?nh v? trí các liên k?t t?i các t?p tin trên trang Web, nh?p vào liên k?t và sau đó nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a. Nh?p vào v? trí thích h?p t?i v?, và sau đó nh?p vào Lưu đ? lưu t?p vào ? đ?a đ?a phương c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? d?ng sau
  đư?ng d?n c?p> \ie4setup /c: "ie4wzd /d:1"
  nơiđư?ng d?n c?p> là ? đ?a và thư m?c ch?a các t?p tin IE4setup. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? thi?t l?p ho?t đ?ng.
 3. B?m vào tùy ch?n thích h?p t?i v?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  Approximate disk space requirements
  ------------------------------------
  Browser-only installation   20989K
  Standard installation     24097K
  Full installation       34112K
  					
 4. Nh?p vào khu v?c ho?t đ?ng kênh thích h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p đư?ng d?n t?i c?p mà b?n mu?n lưu các t?p tin cài đ?t. Thư m?c m?c đ?nh là? đ?a> \Internet explorer 4.0 Setup, nơi? đ?a> là ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t. Nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Đư?ng d?n đ?n thư m?c mà b?n mu?n lưu các t?p tin cài đ?t Internet Explorer 4.0 ph?i là m?t đ?a c?c b? ho?c m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i t?p tin cài đ?t Internet Explorer 4.0 vào m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  166990 Thông báo l?i: Đư?ng d?n thư m?c không h?p l?
 6. Nh?p vào khu v?c t?i v? trang web g?n nh?t v?i v? trí c?a b?n và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Sau khi các t?p tin đư?c t?i xu?ng, sao chép ho?c di chuy?n các t?p tin IE4setup.exe vào thư m?c mà b?n đ? t?i t?p tin cài đ?t.
LƯU ?: IE4setup.exe có th? không th? sao t?p đ?n thư m?c t?p tin cài đ?t trong ph?n t?i v?.

T?p tin cài đ?t cho t?t c? các h? đi?u hành đư?c h? tr? bây gi? đư?c ch?a trong thư m?c cài đ?t b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 5.

LƯU ?: N?u b?n đang ch?y Internet Explorer 4.01 SP1, b?n không th? t?i v? Internet Explorer 4.01 SP1. Do đó, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau khi b?n th?c hi?n theo các bư?c trên:
Ho?t đ?ng thi?t l?p cài đ?t
Thi?t l?p đ? phát hi?n ra r?ng các phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t.
Nh?p vào Ok đ? thoát kh?i thi?t l?p mà không th?c hi?n b?t k? thay đ?i.

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong Internet Explorer 4.01 SP1. V?n đ? này đ? đư?c gi?i quy?t trong Internet Explorer 4.01 SP2.

Internet Explorer 5, 5,5, ho?c 6

Đ? t?i v? Internet Explorer 5, 5,5, ho?c 6 cho m?t h? đi?u hành khác nhau b?ng cách s? d?ng m?t Windows 2000 ho?c Windows XP d?a trên máy tính, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257249 Ch? có t?i v? thi?t l?p c?a Internet Explorer trên Windows 2000 và Windows XP
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? tr?nh duy?t Internet Explorer 5, 5,5, ho?c 6 cho m?t h? đi?u hành khác nhau b?ng cách s? d?ng m?t Windows 95, Windows 98, Windows Me, ho?c Windows NT 4.0 d?a trên máy tính, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/Default.mspx

Thông tin b? sung

B?n ph?i chia s? thư m?c t?p tin cài đ?t c?a Internet Explorer đ? nó là có th? truy c?p b?i thành viên c?a b?n m?ng c?c b?. Ngư?i dùng có th? cài đ?t Internet Explorer b?ng cách k?t n?i đ?n thư m?c cài đ?t chia s? t?p tin và sau đó b?m-đúp vào t?p IE4setup.exe ho?c IE5setup.exe trong thư m?c.

Thi?t b? chuy?n m?ch cho chương tr?nh IE4Setup.exe/IE5Setup.exe

B?n ph?i chia s? thư m?c t?p tin cài đ?t c?a Internet Explorer đ? nó là có th? truy c?p b?i thành viên c?a b?n m?ng c?c b?. Ngư?i dùng có th? cài đ?t Internet Explorer b?ng cách k?t n?i đ?n thư m?c cài đ?t chia s? t?p tin và sau đó b?m-đúp vào t?p IExsetup.exe trong c?p.

Thi?t b? chuy?n m?ch cho chương tr?nh IExSetup.exe

/c: - vi?c ghi đè các thi?t b? chuy?n m?ch m?c đ?nh đư?c s? d?ng b?i Ie4setup.exe

/ d - t?i v? ch?

/d:1 - download ch? và t?i v? các phiên b?n cho n?n t?ng x 86

Thu?c tính

ID c?a bài: 174680 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB174680 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174680

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com