Làm th? nào NTFS d? tr? v? tr? cho các t?p tin Master b?ng (MFT)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174619 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

H? th?ng t?p NTFS có lúc c?t l?i c?a nó, m?t t?p tin g?i là t?p tin g?c b?ng (MFT). Đó là ít nh?t m?t m?c nh?p trong MFT cho m?i t?p tin trên m?t ? đ?a NTFS, bao g?m c? MFT chính nó.

B?i v? ti?n ích mà d?n li?n đ?a NTFS kh?i lư?ng không th? di chuy?n MFT m?c, và b?i v? quá nhi?u s? phân đo?n MFT có th? tác đ?ng đ?n hi?u su?t, NTFS có không gian cho các MFT trong m?t n? l?c đ? gi? cho MFT l?c đ?a như là t?t v? nó phát tri?n.

Thay đ?i trong Windows XP và Windows Server 2003

Trong Windows XP và Windows Server 2003, các ti?n ích defrag defrags MFT.

M?t ho?t đ?ng phân m?nh trên MFT k?t h?p t?p tin MFT vào 1 và ngăn ch?n nó đư?c lưu tr? ? nhi?u nơi mà không ph?i là tu?n t? trên đ?a. Trong l?p này c?a chi?n d?ch, các t?p tin MFT là hơn tu?n t?. Tuy nhiên, nó là chính xác kích thư?c t?p tin MFT trư?c khi các ho?t đ?ng phân m?nh.

M?t MFT có th? quá l?n n?u m?t kh?i lư?ng s? d?ng đ? có r?t nhi?u t?p tin đ? xóa. Các t?p tin đ? xóa nguyên nhân n?i b? l? trong MFT. Nh?ng l? là khu v?c quan tr?ng là không s? d?ng c?a t?p tin. Không th? l?y l?i không gian này. Đi?u này là ít đúng trên m?t ? đ?a NTFS s?ng.

THÔNG TIN THÊM

NTFS s? d?ng MFT m?c đ? xác đ?nh các t?p tin mà h? tương ?ng. T?t c? các thông tin v? m?t t?p tin, bao g?m c? c?a nó kích thư?c, ngaøy giôø tem, quy?n h?n, và d? li?u n?i dung ho?c là đư?c lưu tr? trong MFT m?c ho?c trong v? tr? bên ngoài đ? MFT nhưng đư?c miêu t? b?i các m?c MFT.

(M?c thư m?c, bên ngoài đ? MFT, c?ng ch?a m?t s? dư th?a thông tin v? t?p tin. Nhưng m?t cu?c th?o lu?n đ?y đ? c?a t?t c? các c?u trúc trên NTFS là vư?t ra ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.)

Khi t?p tin đư?c thêm vào m?t Kh?i lư?ng NTFS, nhi?u m?c đư?c thêm vào MFT và v? v?y MFT tăng trong Kích thư?c. Khi t?p tin đư?c xóa t? m?t kh?i lư?ng NTFS, m?c MFT c?a h? đư?c đánh d?u như mi?n phí và có th? đư?c tái s? d?ng, nhưng MFT không co l?i. Do đó, v? tr? đư?c s? d?ng b?i nh?ng kho?n m?c không đư?c khai hoang t? đ?a.

V? các t?m quan tr?ng c?a MFT NTFS và có th? tác đ?ng đ?n hi?u su?t n?u đi?u này t?p tin s? tr? thành r?t phân m?nh, NTFS làm cho m?t n? l?c đ?c bi?t đ? gi? cho t?p này l?c đ?a. NTFS có 12,5 ph?n trăm c?a kh?i lư?ng cho s? d?ng đ?c quy?n c?a các MFT cho đ?n khi và tr? khi ph?n c?n l?i c?a kh?i lư?ng hoàn toàn đư?c s? d?ng. Do đó, không gian cho các t?p tin và thư m?c không đư?c phân b? t? vùng MFT này cho đ?n khi t?t c? v? tr? khác đư?c giao l?n đ?u tiên.

Chú ý B?n có th? thay đ?i khóa s? đăng k? NtfsMFTZoneReservation đ? tăng âm lư?ng trong Windows NT 4.0 Service Pack 4.

Đ? bi?t thêm thông tin v? MFT, xin vui l?ng xem ph?n các "Key t? trong đ?a Defragmentation quá tr?nh"ph?n c?a Microsoft Technet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742585.aspx
Tùy thu?c vào m?c trung b?nh t?p kích thư?c và các bi?n khác, ho?c là khu v?c MFT dành riêng ho?c không gian ưa th? l? trên đ?a có th? đư?c s? d?ng h?t trư?c khi khác như đ?a l?p đ?y v?i năng l?c.

Kh?i lư?ng v?i m?t s? nh? các t?p tin tương đ?i l?n th?i không gian ưa th? l? l?n đ?u tiên, trong khi kh?i lư?ng v?i m?t s? lư?ng l?n các t?p tin tương đ?i nh? các khí th?i không gian khu MFT l?n đ?u tiên. Trong c? hai trư?ng h?p, phân m?nh c?a MFT b?t đ?u di?n ra khi m?t trong nh?ng vùng ho?c khác tr? nên đ?y đ?. N?u không gian ưa th? l? tr? thành đ?y đ?, không gian cho ngư?i s? d?ng t?p tin và thư m?c b?t đ?u đư?c c?p phát t? khu v?c MFT c?nh tranh v?i MFT cho phân b?. N?u khu v?c MFT tr? thành đ?y đ?, không gian cho m?c MFT m?i đư?c c?p phát t? ph?n c?n l?i c?a đ?a, m?t l?n n?a có th? c?nh tranh v?i các t?p tin khác.

M?t tham s? s? đăng k? m?i đ? đư?c gi?i thi?u trong Service Pack 4 cho Windows NT 4.0 có th? làm tăng t? l? ph?n trăm c?a m?t kh?i lư?ng d? tr? NTFS Đ?i v?i b?ng t?p tin g?c c?a nó. NtfsMftZoneReservation là m?t giá tr? REG_DWORD có th? đưa vào m?t giá tr? gi?a 1 và 4, nơi 1 tương ?ng v?i khu v?c MFT t?i thi?u Kích thư?c và 4 tương ?ng v?i t?i đa. N?u tham s? không đư?c ch? đ?nh ho?c m?t giá tr? không h?p l? đư?c cung c?p, NTFS s? d?ng m?t giá tr? m?c đ?nh c?a 1 cho tham s? này. T? l? chính xác tương ?ng v?i m?i thi?t đ?t đư?c cung c?p tài li?u v? h? không đư?c chu?n hóa và có th? thay đ?i trong tương lai b?n phát hành. Đ? bi?t nh?ng g? thi?t l?p là t?t nh?t cho môi trư?ng c?a b?n, nó có th? là c?n thi?t đ? th? nghi?m v?i các giá tr? khác nhau.

Đ? xác đ?nh kích thư?c hi?n t?i c?a MFT trên m?t Windows NT d?a trên máy tính, lo?i các DIR /a $mft l?nh trên m?t Kh?i lư?ng NTFS.

Đ? xác đ?nh kích thư?c hi?n th?i c?a MFT trên m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính, s? d?ng chương tr?nh D?n li?n đ?a đ? phân tích các ? đ?a NTFS, và sau đó nh?p vào Xem báo cáo Đi?u này s? hi?n th? các s? li?u th?ng kê ? đ?a, bao g?m c? hi?n t?i MFT Kích thư?c và s? lư?ng các m?nh v?.

Phiên b?n Windows 2000 c?a đ?a Chương tr?nh D?n li?n s? hi?n th? "xanh" cho nh?ng g? đư?c g?i là "t?p tin h? th?ng" và ngày m?t NTFS đ?nh d?ng kh?i lư?ng này là ch? đơn gi?n là s? k?t h?p c?a MFT, pagefile.sys (n?u m?t trong nh?ng t?n t?i trên ? đ?a này) và nh?ng g? đư?c g?i là "mft Zone" ho?c đ? dành không gian cho "M? r?ng MFT". Báo cáo d?n li?n ? đ?a ch? hi?n th? thông tin v? t?p hoán trang và MFT; nó không ph?i đ? c?p đ?n khu v?c MFT v? nó không có hi?u l?c trong b?t k? cách s? d?ng đ?a ho?c năng l?c.

Khu v?c MFT là không tr? t? không gian ? đ?a (mi?n phí) s?n dùng cho t?p d? li?u ngư?i dùng, nó là ch? không gian mà đư?c s? d?ng cu?i. Khi MFT nhu c?u đ? tăng kích thư?c, cho Ví d?, b?n t?o m?i t?p tin và thư m?c, nó đư?c l?y t? khu v?c MFT đ?u tiên, do đó gi?m MFT phân m?nh và t?i ưu hóa MFT hi?u su?t.

Khu v?c MFT m?c đ?nh tính toán và theo NTFS.sys khi nó g?n k?t kh?i lư?ng, và d?a trên kích thư?c kh?i lư?ng. B?n có th? tăng khu v?c MFT b?ng phương ti?n c?a các m?c nh?p registry tài li?u dư?i đây, nhưng b?n không th? làm cho khu v?c MFT m?c đ?nh nh? hơn so v?i nh?ng g? đư?c tính b?ng Ntfs.sys. Tăng khu v?c MFT không gi?m trong b?t k? cách đ?a có th? đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng cho các t?p tin d? li?u.

Chú ý K?t qu? tr? l?i b?i các DIR l?nh có th? không hi?n t?i. Kích thư?c báo cáo c?a các DIR l?nh có th? ph?n ánh d? li?u đư?c lưu tr? mà ph?n ánh kích thư?c c?a MFT T?i th?i đi?m h? th?ng đ? đư?c b?t đ?u sau m?t t?t máy có tr?t t?.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? thêm giá tr? này, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây bư?c sau:
 1. Ch?y Registry Editor (Regedt32.exe), và đi đ?n sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 2. T? các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 3. Nh?p thông tin sau vào h?p tho?i:
  Giá tr? tên: NtfsMftZoneReservation
  Data Type: REG_DWORD
  D? li?u: (ph?m vi h?p l? là 1-4)
 4. B? thu?c lá Registry Editor và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Chú ý Đây là m?t tham s? l?n ch?y và không ?nh hư?ng đ?n th?c t? đ?nh d?ng c?a m?t kh?i lư?ng. Thay vào đó, nó ?nh hư?ng đ?n cách NTFS phân b? không gian trên t?t c? kh?i lư?ng trên m?t h? th?ng nh?t đ?nh. Do đó, là hoàn toàn có hi?u qu?, các tham s? ph?i có hi?u l?c t? th?i gian mà m?t kh?i lư?ng đ?nh d?ng và trong su?t các cu?c s?ng c?a kh?i lư?ng. N?u tham s? s? đăng k? đư?c đi?u ch?nh xu?ng ho?c g? b?, khu v?c MFT s? đư?c gi?m cho phù h?p, nhưng đi?u này s? không có b?t k? ?nh hư?ng trên MFT không gian đ? đư?c phân b? và s? d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 174619 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbenv kbinfo kbmt KB174619 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174619

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com