Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh h? ph?c v? Microsoft DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172953 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này đư?c thi?t k? như là m?t gi?i thi?u v? tên mi?n c?a Microsoft D?ch v? (DNS) đi kèm v?i Microsoft Windows NT Server 4.0. Hư?ng d?n này s? đưa b?n qua các bư?c c?n thi?t đ? cài đ?t và c?u h?nh DNS trên máy ch? Windows NT c?a b?n.

Đ? thêm thông tin v? d?ch v? tên mi?n, h?y xem các sau gi?y tr?ng có s?n trên h? ph?c v? ftp chưa xác đ?nh ngư?i Microsoft:
File Name: Dnswp.exe
Đ?a đi?m: FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/WINNT/WINNT-Docs/Papers/
Tiêu đ?: "DNS và Microsoft Windows NT 4.0"

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t Microsoft DNS

S? d?ng các bư?c sau đ? cài đ?t DNS Server Windows NT 4.0:
 1. B?m nút b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó b?m Control B?ng đi?u khi?n. B?m đúp vào bi?u tư?ng m?ng, và sau đó nh?p vào tab d?ch v?.
 2. Nh?p vào thêm, ch?n h? ph?c v? DNS Microsoft t? ch?n d?ch v? m?ng h?p tho?i h?p, và sau đó b?m OK.
 3. G? v? trí c?a b?n t?p tin m? ngu?n Windows NT, nh?n OK, và sau đó Nh?p vào đóng.

  LƯU ?: N?u b?n có b?t k? gói d?ch v? nào đư?c cài đ?t, b?n s? c?n ph?i tái áp d?ng gói d?ch v? c?a b?n trư?c khi kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

C?u h?nh Microsoft DNS

Thu th?p thông tin:

Trư?c khi b?n th?c s? b?t đ?u c?u h?nh máy ch? DNS, có m?t s? cơ b?n thông tin c?n thi?t. M?t s? thông tin này ph?i đư?c ch?p thu?n b?i Internic đ? s? d?ng trên Internet, nhưng n?u b?n đang c?u h?nh này h? ph?c v? cho ch? s? d?ng n?i b?, b?n có th? sau đó quy?t nh?ng g? tên và IP Đ?a ch? đ? s? d?ng. B?n s? c?n:
 • Tên mi?n c?a b?n (ph?i đư?c ch?p thu?n b?i Internic)

 • Đ?a ch? IP c?a m?i máy ch? mà b?n mu?n cung c?p tên đ? phân gi?i

 • Các máy ch? lưu tr? tên c?a m?i c?a các máy ch? trong bư?c ? trên
LƯU ?: Các máy ch? trong bư?c ? trên có th? là máy ch? thư c?a b?n, b?t k? công c?ng truy c?p máy ch?, máy ch? FTP, WWW máy ch?, và như v?y.

Ví d?, s? d?ng các thông tin sau đây (thay th? c?a b?n th?c t? thông tin nơi thích h?p):
  Domain Name: <Domain.com>
  Servers:  192.168.50.11  <Mail1.domain.com>
       192.168.50.12  <Ftp1.domain.com>
       192.168.50.12  <WWW.domain.com> (notice the same IP
                address)
       192.168.50.15  <DNS1.domain.com>
				

T?o máy ch? DNS c?a b?n:

B?ng cách s? d?ng các thông tin trên đây, c?u h?nh h? ph?c v? Microsoft DNS c?a b?n b?ng cách làm sau đây:
 1. B?m nút b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, ch? t?i hành chính Công c?, và sau đó b?m qu?n l? DNS.
 2. T? tr?nh đơn DNS, nh?p vào máy ch? m?i.
 3. G? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n trong h?p tho?i thêm DNS Server (192.168.58.15 trong thông tin ví d?), và sau đó b?m OK.
LƯU ?: Nó không ph?i là c?n thi?t đ? kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS đ? thay đ?i c?a b?n khu có hi?u l?c. T?t c? nh?ng g? đư?c yêu c?u là dành cho các t?p tin d? li?u máy ch? đ? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các bư?c sau đây:
 • Trong qu?n l? DNS, nh?p chu?t ph?i vào máy ch? DNS c?a b?n, và b?m C?p Nh?t máy ch? T?p tin d? li?u.
T?o c?a b?n Reverse Lookup Zone:

M?t s? ?ng d?ng s? d?ng m?t truy v?n ngư?c đ?n m?t máy ch? DNS đ? t?m máy ch? lưu tr? tên c?a m?t máy ch? khi nó có đ?a ch? IP c?a máy tính. B?n ph?i c?u h?nh m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u đ? cung c?p kh? năng này.

LƯU ?: Khu v?c reverse lookup có th? không c?n thi?t trong m?ng c?a b?n, nhưng nó là Tôi đ? ngh? r?ng m?t đư?c tr?nh bày. NSLOOKUP ch?y trên các máy ch? DNS s? không thành công N?u không có khu v?c đ?o ngư?c tra c?u đư?c c?u h?nh.

Đ? t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong qu?n l? DNS, nh?p chu?t ph?i vào máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?p vào New Zone.
 2. Nh?p vào ti?u t? h?p tho?i "T?o New Zone cho", và sau đó b?m ti?p.
 3. Zone tên có ngu?n g?c t? đ?a ch? IP m?ng. Trong ví d? thông tin, vùng tên là 58.168.192.in-addr.arpa. Lo?i c?a b?n đ?o ngư?c vùng tên (m?t ph?n ít nh?t đáng k? c?a đ?a ch? IP, và làm vi?c hư?ng t?i m?t ph?n quan tr?ng nh?t c?a đ?a ch?). Ví dụ:
    If your network ID is:     Then your reverse zone is:
  
    10.0.0.0            10.in-addr.arpa
    130.20.0.0           20.130.in-addr.arpa
    250.30.203.0          203.30.250.in-addr.arpa
  						

  LƯU ?: Cú pháp c?a khu v?c đ?o ngư?c tra c?u là b?t bu?c đ? c?a nó chi?n d?ch.
 4. Sau khi b?n g? tên vùng đ?o ngư?c tra c?u, b?m Tab và đ?o ngư?c tra c?u khu tên t?p s? t? đ?ng đi?n vào b?ng cách s? d?ng tên vùng trong Bư?c 3 n?i b?i ".dns" (không có d?u ngo?c kép).
 5. B?m ti?p, và sau đó b?m hoàn t?t.
T?o khu Lookup chuy?n ti?p c?a b?n:
 1. Trong qu?n l? DNS, nh?p chu?t ph?i vào máy ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vào New Zone.
 2. Nh?p vào khu v?c chính, và sau đó b?m ti?p.
 3. G? tên vùng cho tên mi?n DNS c?a b?n. Đây là tên mi?n tên mà đư?c đăng k? v?i Internic (<domain.com> trong ví d?). </domain.com>
 4. B?m Tab, b?m ti?p, và sau đó b?m hoàn t?t.
Khi b?n đ? t?o ra khu v?c phía trư?c tra c?u, b?n s? th?y ba h? sơ t? đ?ng t?o trong vùng đó: các b?n ghi NS, h? sơ SOA, và m?t k? l?c A. N?u b?n không có t?t c? ba trong s? này, b?n có th? mu?n ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t DNS trong thu?c tính TCP/IP c?a b?n đư?c l?p c?u h?nh chính xác (b?m vào nút b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào bi?u tư?ng m?ng).

LƯU ?: Cofnod A này s? ch? đư?c t?o ra n?u khu tên phù h?p v?i tên mi?n Tên.

Thêm b?n ghi máy ch? lưu tr? vào khu Lookup chuy?n ti?p c?a b?n:

K? l?c a cho máy ch? DNS c?a b?n nên có đư?c t? đ?ng t?o. Tuy nhiên, ngư?i qu?n l? DNS không t? đ?ng t?o các b?n ghi PTR trong các đ?o ngư?c khu v?c cho các máy ch? DNS. Cách đơn gi?n đ? s?a ch?a đi?m này là đ? s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào k? l?c a cho máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?n Delete K? l?c.
 2. Nh?p vào có trong h?p tho?i xác nh?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào phía trư?c c?a b?n khu, <domain.com>, và sau đó b?m máy ch? m?i. </domain.com>
 4. G? tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? DNS c?a b?n và đ?a ch? IP.
 5. Nh?p vào t?o ra liên quan đ?n ghi PTR đ? kích ho?t nó và nh?p vào thêm máy ch? lưu tr?.
 6. Nh?p vào Done.
LƯU ?: L?p l?i các bư?c 3-5 ? trên cho t?t c? các máy ch? b?n mu?n thêm đ? tên mi?n DNS c?a b?n.

Đ? xác minh các h? sơ PTR đư?c t?o thành công, nh?p chu?t ph?i vào các đ?o ngư?c tra c?u khu 58.168.192.in-addr.arpa, và sau đó nh?p vào làm m?i.

C?u h?nh các lo?i h? sơ

M?t máy ch? DNS có th? ch?u trách nhi?m cho m?t s? lo?i h?nh khác nhau h? sơ. M?t s? Chúng bao g?m, nhưng không gi?i h?n đ?n sau đây: A, CNAME, HINFO, MX, NS, và SOA. Đ? bi?t chi ti?t v? nh?ng đi?u này và các lo?i h? sơ, xin vui l?ng tham kh?o đ?n DNS gi?y tr?ng đ? đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này.

Vi?c t?o ra m?t b?n ghi CNAME:

B?n ghi CNAME cho phép b?n s? d?ng nhi?u tên cho cùng m?t đ?a ch? IP. B?ng cách này, b?n có th? có ngư?i dùng truy c?p vào máy ch? cùng cho riêng bi?t ch?c năng, ch?ng h?n như FTP1.domain.com và WWW.domain.com. Trư?c khi b?n có th? t?o b?n ghi CNAME, b?n trư?c tiên ph?i có m?t k? l?c A, như mô t? trư?c đó.

Đ? t?o ra m?t b?n ghi CNAME, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào phía trư?c c?a b?n khu, <domain.com>, và nh?p vào k? l?c m?i. </domain.com>
 2. Ch?n b?n ghi CNAME t? h?p danh sách h? sơ lo?i trong các ngu?n tài nguyên m?i H?p tho?i thu âm.
 3. G? m?t tên khác cho truy c?p vào máy tính này. Ví d?, trong các thông tin m?u trư?c đó trong bài vi?t này, WWW là m?t tên g?i khác cho FTP1.domain.com.
 4. G? tên máy ch? lưu tr? g?c trong "Cho máy ch? DNS tên." Ví d?, <ftp1.domain.com>. </ftp1.domain.com>

  LƯU ?: Nó là quan tr?ng đ? s? d?ng tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) cho máy ch? DNS tên có ngu?n g?c.
 5. Bấm OK.
Bây gi? khi làm ngư?i dùng c?a b?n cho m?t truy v?n đ?i v?i m?t trong các tên trong danh sách máy ch? DNS c?a b?n máy ch? s? tr? l?i cùng m?t đ?a ch? IP.

T?o b?n ghi MX:

B?n ghi MX là m?t k? l?c Mail Exchange tr? chương tr?nh thư đ?n c?a b?n mail server. T?o b?n ghi MX, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào tra c?u phía trư?c c?a b?n khu, <domain.com> và sau đó nh?p vào K? l?c m?i. </domain.com>
 2. Ch?n b?n ghi MX t? h?p danh sách h? sơ lo?i trong các ngu?n tài nguyên m?i H?p tho?i thu âm.
 3. L?nh v?c tên máy ch? (tu? ch?n) đư?c s? d?ng cho tên máy ch? thư h? ph?c v?. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n ngư?i dùng có th? g?i thư đ?n c?a b?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng USER@Domain.com, sau đó r?i kh?i l?nh v?c tên máy ch? tr?ng.LƯU ?: N?u b?n ghi MX có tên máy, g?i thư đ?n user@domain.com có th? không làm vi?c. Có ba cách đ? gi?i quy?t này. Trư?c tiên, lo?i b? tên máy t? b?n ghi MX như mô t? trong bư?c 3. Th? hai, sau khi b?n ghi MX đư?c t?o ra v?i tên máy, t?o ra m?t k? l?c "A" cho tên mi?n mà đ? không có tên máy. Th? ba, xóa b?n ghi MX hi?n có và tái t?o như đư?c mô t? trong bư?c m?t thông qua sáu trong vi?c t?o m?t ph?n b?n ghi MX bài vi?t này.
 4. Lo?i FQDN c?a h? ph?c v? thư trong thư trao đ?i DNS tên máy ch?, Ví d?, Mail.domain.com.

  LƯU ?: Đó là m?t d?u ch?m, ".", sau khi Mail Exchange Server DNS Tên. FQDN đư?c s? d?ng cho Mail Exchange Server ph?i có m?t tương ?ng v?i m?t k? l?c cho tên mi?n đó. N?u máy ch? trao đ?i thư là m?t máy tính khác nhau hơn so v?i các máy ch? DNS, DNS Server ph?i bi?t đâu đ? chuy?n hư?ng lưu lư?ng truy c?p thư.
 5. M?t s? s? thích là b?t k? s? t? 0 đ?n 65535. Trong trư?ng h?p c?a nhi?u mail Server, con s? này xác đ?nh thư mà máy ch? là đ? đư?c s? d?ng l?n đ?u tiên. Các th?p hơn các ưu đ?i s?, càng cao các ưu tiên.
 6. Bấm OK.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174419 Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t Subnetted Reverse Lookup khu vào Windows NT

Thu?c tính

ID c?a bài: 172953 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB172953 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:172953

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com