Làm th? nào đ? t?o m?t m?c tin thư thoại ?o trong b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? cơ s? h? t?ng b?o m?t Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t m?c tin thư thoại ?o trong Internet Information Server (IIS) phiên b?n 3.0 và 4.0 và trong Internet Information Services (IIS) 5.0 và 5.1.

Gi?i thi?u

M?i ngư?i trong s? các b?n ghi d?ch v? Internet có th? xu?t b?n t? nhi?u m?c tin thư thoại. M?i m?c tin thư thoại có th? đư?c đ?t trên m?t đ?a c?c b? ho?c trên m?ng b?ng cách xác đ?nh m?c tin thư thoại v?i tên quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) và m?t tên người dùng và m?t kh?u đ? s? d?ng cho phép truy c?p. M?t ?o H? ph?c v? có th? có m?t m?c tin thư thoại chính và b?t k? s? nào c?a xu?t b?n khác m?c tin thư thoại. Các m?c tin thư thoại xu?t b?n khác đư?c g?i là m?c tin thư thoại ?o.

Đ? đơn gi?n hóa đ?a ch? URL c?a khách hàng, các b?n ghi d?ch v? tr?nh bày các b? toàn b? xu?t b?n m?c tin thư thoại cho các khách hàng như là m?t cây m?c tin thư thoại duy nh?t. Các cặp trang nhà là g?c r? c?a cây m?c tin thư thoại ?o này, và m?i m?c tin thư thoại ?o là đ?a ch? như th? nó là m?t m?c tin thư thoại con c?a các cặp trang nhà. Th?c t? các m?c tin thư thoại con c?a m?c tin thư thoại ?o có s?n cho khách hàng c?ng. World Wide Web (WWW) b?n ghi d?ch v? m?t m?nh h? tr? ?o máy ch?; V? v?y, các b?n ghi d?ch v? FTP và má có th? có ch? có m?t ngôi nhà m?c tin thư thoại.

Khi m?t m?c tin thư thoại ?o đư?c đ?nh ngh?a trong qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet, m?t bí danh đư?c liên k?t v?i m?c tin thư thoại ?o. Bí danh là các tên s? đư?c s? d?ng b?i các khách hàng đ? truy c?p thông tin trong m?c tin thư thoại ?o. N?u bí danh tên cho m?c tin thư thoại ?o không đư?c ch? đ?nh b?i các qu?n tr? viên, m?t bí danh tên đư?c t?o ra t? đ?ng c?a Internet Service Manager.

Ví d?, ngư?i qu?n tr? có th? xác đ?nh hai m?c tin thư thoại ?o cho WWW b?n ghi d?ch v? như sau:
  C:\WWWRoot

  D:\Webdata   Alias = data
				

N?u web site có tên MyWeb, khách hàng truy c?p các m?c tin thư thoại ?o như sau:
  http://MyWeb/WWWRoot

  http://MyWeb/data
				

T?o m?c tin thư thoại ?o trong IIS 3.0

 1. Trong qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet, b?m đúp vào b?n ghi d?ch v? mà b?n b?n mu?n thêm m?t m?c tin thư thoại ?o đ? hi?n th? bảng thuộc tính c?a nó.
 2. B?m vào các m?c tin thư thoại tab.
 3. B?m chu?t Thêm.
 4. B?m chu?t Tr?nh duy?t đ? ch?n m?t m?c trong các m?c tin thư thoại h?p.
 5. B?m chu?t m?c tin thư thoại ?o, sau đó nh?p tên c?a m?c tin thư thoại ?o trong các Bí danh h?p.
 6. Thi?t l?p quy?n truy c?p.
 7. B?m chu?t Ok.
 8. B?m chu?t Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các máy ch? thông tin Internet tài li?u tr?c tuy?n và Microsoft Windows NT máy ch? tài nguyên Kit.

T?o m?c tin thư thoại ?o trong IIS 4.0

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, b?m đ? ch?n Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack, tr? đ?n H? ph?c v? thông tin Internet c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet.

  LƯU ?: Đ?i v?i các bư?c sau, không b?m vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet (HTML).
 2. M? r?ng H? ph?c v? thông tin Internet.
 3. M? r?ng tên h? ph?c v?.
 4. Trong ngăn bên trái, b?m chu?t ph?i vào web site m?c đ?nh, tr? đ?n M?i, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại ?o.
 5. Trong màn h?nh đ?u tiên c?a Wizard m?c tin thư thoại ?o m?i, nh?p m?t bí danh ho?c tên cho m?c tin thư thoại ?o (ví d? như MyWebData), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong màn h?nh th? hai, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại n?i dung mà b?n đ? t?o đ? gi? n?i dung Web. B?m chu?t Ti?p theo.
 7. Trong màn h?nh th? ba, b?m đ? ch?n Đ?c b?t lên và ch?y các script (ví d? như ASP). Đ?m b?o r?ng các hộp kiểm tra s? b? xóa. B?m chu?t K?t thúc đ? hoàn t?t thu?t s?.
 8. ASP n?i dung, b?n có th? mu?n xác nh?n r?ng m?t ?ng d?ng đư?c t?o ra. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại ?o m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 9. B?m chu?t m?c tin thư thoại ?o và đ?m b?o r?ng tên m?c tin thư thoại ?o đư?c li?t kê trong các Tên ?ng d?ng h?p dư?i cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng. N?u không, h?y nh?p vào T?o.
 10. Đóng các Thu?c tính hộp thoại này và sau đó đóng IIS.

T?o m?c tin thư thoại ?o trong IIS 5.0

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, b?m đ? ch?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Tr?nh qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng tên h? ph?c v?.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m chu?t ph?i vào web site m?c đ?nh, tr? đ?n M?i, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại ?o.
 4. Trong màn h?nh đ?u tiên c?a thu?t s? t?o ra m?c tin thư thoại ?o, nh?p bí danh, ho?c tên cho m?c tin thư thoại ?o (ví d? như MyWebData), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong màn h?nh th? hai, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại n?i dung mà b?n đ? t?o đ? gi? n?i dung. B?m chu?t Ti?p theo.
 6. Trong màn h?nh th? ba, b?m đ? ch?n Đ?c b?t lên và ch?y các script (ví d? như ASP). Đ?m b?o r?ng các hộp kiểm tra s? b? xóa. B?m chu?t K?t thúc đ? hoàn t?t thu?t s?.
 7. ASP n?i dung, b?n có th? mu?n xác nh?n r?ng m?t ?ng d?ng đư?c t?o ra. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại ?o m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Trên các m?c tin thư thoại ?o tab, đ?m b?o r?ng tên m?c tin thư thoại ?o đư?c li?t kê trong các Tên ?ng d?ng h?p dư?i cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng. N?u không, h?y nh?p vào T?o. Lưu ? r?ng tên ?ng d?ng không ph?i phù h?p v?i bí danh m?c tin thư thoại ?o.
 9. Đóng các Thu?c tính hộp thoại.

T?o m?c tin thư thoại ?o trong IIS 5.1

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, b?m đ? ch?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Tr?nh qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng tên h? ph?c v?.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m chu?t ph?i vào web site m?c đ?nh, tr? đ?n M?i, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại ?o.
 4. Trong màn h?nh đ?u tiên c?a thu?t s? t?o ra m?c tin thư thoại ?o, nh?p bí danh, ho?c tên cho m?c tin thư thoại ?o (ví d? như MyWebData), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong màn h?nh th? hai, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại n?i dung mà b?n đ? t?o đ? gi? n?i dung. B?m chu?t Ti?p theo.
 6. Trong màn h?nh th? ba, h?y ch?n Đ?c b?t lên và ch?y các script (ví d? như ASP). Đ?m b?o r?ng các hộp kiểm tra s? b? xóa. B?m chu?t K?t thúc đ? hoàn t?t thu?t s?.
 7. ASP n?i dung, b?n có th? mu?n xác nh?n r?ng m?t ?ng d?ng đư?c t?o ra. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại ?o m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Trên các m?c tin thư thoại ?o tab, đ?m b?o r?ng tên m?c tin thư thoại ?o đư?c li?t kê trong các Tên ?ng d?ng h?p dư?i cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng. N?u không, h?y nh?p vào T?o. Lưu ? r?ng tên ?ng d?ng không ph?i phù h?p v?i bí danh m?c tin thư thoại ?o.
 9. Đóng các Thu?c tính hộp thoại.

Xem xét b? sung

 • B?n có th? t?o m?t s? lư?ng h?u như không gi?i h?n c?a các m?c tin thư thoại ?o cho b?n ghi d?ch v? c?a b?n, m?c dù hi?u su?t có th? ph?i ch?u n?u b?n t?o ra quá nhi?u c?a h?.
 • Đ? xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ?o, URL cho m?c tin thư thoại ?o ph?i đư?c ch? đ?nh. B?n có th? làm đi?u này b?ng m?t trong hai cách nh?p vào m?t liên k?t siêu văn b?n có ch?a URL ho?c b?ng cách g? URL trong tr?nh duy?t. Cho b?n ghi d?ch v? má, b?n có th? t?o r? ràng liên k?t trong các t? khóa t?p tin như v?y mà ngư?i dùng có th? truy c?p m?c tin thư thoại ?o. Cho b?n ghi d?ch v? FTP, b?n có th? danh sách m?c tin thư thoại ?o b?ng cách s? d?ng thư chú thích m?c ho?c b?ng cách t?o ra m?t m?c tin thư thoại có cùng tên như m?c tin thư thoại ?o.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng FTP thư chú thích m?c, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  141705 Làm th? nào đ? thi?t l?p m?c tin thư thoại chú gi?i cho Internet máy ch? FTP
 • N?u b?n đang s? d?ng h? th?ng t?p NTFS, b?n c?ng có th? t?o m?t m?c tin thư thoại ?o như sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào m?t m?c tin thư thoại trong Window Explorer.
  2. B?m chu?t Chia s?.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?n các web site chia s? bảng thuộc tính.
 • Trong IIS 3.0, b?t k? m?c tin thư thoại ?o mà không ph?i là liên k?t v?i m?t đ?a ch? IP c? th? có th? truy c?p t? t?t c? các web site đư?c lưu tr? trên máy ch?. Trong IIS 4.0 và sau đó, hành vi này đư?c thay đ?i đ? làm cho m?t m?c tin thư thoại ?o có th? truy c?p t? nhi?u web site s? d?ng nhi?u đ?a ch? IP. Đ? t?o m?t m?c tin thư thoại ?o có th? truy c?p t? nhi?u web site s? d?ng nhi?u đ?a ch? IP, bây gi? b?n ph?i thêm m?c tin thư thoại ?o cho m?i web site.
 • Xóa m?t m?c tin thư thoại ?o s? không xoá m?c tin thư thoại v?t l? tương ?ng ho?c các t?p tin.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o ra và xóa m?c tin thư thoại ?o l?p tr?nh, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188954 T?o và xoá các m?c tin thư thoại ?o trong IIS 4.0 (l?p tr?nh)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o các m?c tin thư thoại ?o trong IIS Phiên b?n 4.0, 5.0, và 5.1, xem các ch? đ? tr? giúp IIS. N?u chúng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? truy c?p chúng b?ng cách g? http://tên_máy_ph?c_v?/iisHelp/ trong Máy ch? Web (nơi tên_máy_ph?c_v? là tên c?a máy ch? đang ch?y IIS). Các t?p tin tài li?u đư?c đ?t t?i % SystemRoot%\Help.

Thu?c tính

ID c?a bài: 172138 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbusage kbmt KB172138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 172138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com