Thông tin v? ?ng d?ng s? d?ng c?a 4GT RAM ch?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 171793 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các 4GT RAM ch?nh tính năng c?a Windows NT Server Enterprise Edition (Windows NT Server/E) Phiên b?n 4.0. V?i các tiêu chu?n c?a s? NT Server, gi?i h?n đ?a ch? trên m?t quá tr?nh là 2 Gigabyte (GB) ng?u nhiên truy c?p vào b? nh? (RAM). Tính năng 4GT c?a Windows NT Server/E tăng này gi?i h?n đ? 3 GB mà không c?n gi?i thi?u các API m?i. 4GT th?c hi?n đi?u này b?ng cách gi?m các ti?m năng RAM đư?c giao cho h?t nhân Windows NT t? 2 GB đ?n 1 GB.

Nhi?u thông tin trong bài vi?t này đư?c trích ra t? vi?c phát hành Ghi chú cho s?n ph?m.

THÔNG TIN THÊM

Các ?ng d?ng đư?c phát tri?n cho n?n t?ng Windows NT Server ti?p t?c phát tri?n, c? v? kích thư?c và hi?u su?t yêu c?u. Cho các ?ng d?ng đang I/O chuyên sâu, ch?ng h?n như h? th?ng cơ s? d? li?u qu?n l? (DBMS), vi?c s? d?ng c?a m?t không gian quá tr?nh l?n hơn có th? cung c?p l?i ích đáng k? hi?u su?t như th?i gian- chuyên sâu I/O truy nh?p t?i phương ti?n truy?n thông là gi?m. V?i Windows NT hi?n t?i S?n ph?m máy ch?, gi?i h?n đ?a ch? trên m?t quá tr?nh là 2 GB. 4GT tăng này gi?i h?n đ? 3 GB mà không c?n gi?i thi?u các API m?i. 4GT th?c hi?n đi?u này b?ng cách gi?m các ti?m năng RAM đư?c giao cho h?t nhân Windows NT t? 2 GB đ?n 1 GB.

Tính năng này có l?i ích các ?ng d?ng ch?y trên các máy tính m?nh m? v?i nhi?u hơn n?a hơn 2 GB b? nh? RAM v?t l? và đó có th? t?n d?ng l?i th? c?a m?t đ?a ch? l?n hơn v? tr?. Tác đ?ng c?a các nhà phát tri?n và các ?ng d?ng đư?c tóm t?t dư?i đây.

Windows NT Server/E h? tr? 4GT trên Intel ki?n trúc máy ch? ch?.

LƯU ?: 4GT ho?t đ?ng ch? trên b? x? l? 32-bit, do đó, nó không tăng các Đ?a ch? b? nh? c?a máy ch? Windows NT vư?t ra ngoài gi?i h?n c?a nó hi?n t?i c?a 4 GB.

Vi?t các ?ng d?ng cho 4GT

Ch? đ? ngư?i dùng l?a ch?n đ?a ch?:

Khi 4GT đư?c kích ho?t, chút m?t đ?a ch? ?o, cao nh?t không th? đư?c s? d?ng đ? phân bi?t ch? đ? ngư?i dùng đ?a ch? t? ch? đ? l?i đ?a ch?.

B? nh? phân b? các v?n đ?:

M?t s? t?p tin thư vi?n (DLL) năng đ?ng liên k?t t?i g?n biên gi?i 2 GB; V? v?y, đó là m?t vùng không gian 2 GB trong đó b? nh? ti?p giáp không th? đư?c c?p phát b?ng cách s? d?ng VirtualAlloc.

Hi?u ?ng có th? nh?n th?y trong ch? đ? l?i:

Ch? đ? l?i m? có th? không c?n gi? đ?nh ranh gi?i ngư?i dùng/h?t nhân là lúc 0x80000000 ho?c t?i b?t k? s? nào khác. M? có s? d?ng ProbeForRead ho?c ProbeForWrite macro ph?i đư?c xây d?ng l?i b?ng cách s? d?ng thông tin thư m?i mà không c?n ch?a các gi? đ?nh v? không gian h?t nhân b?t đ?u lúc 0x80000000.

Cho phép h? tr? 4GT trong ?ng d?ng c?a b?n

Nh?ng thay đ?i đ? h? tr? 4GT đư?c th?c hi?n ? c? hai h? th?ng và ?ng d?ng c?p đ?.

Thay đ?i h? th?ng:

Sau khi b?n đ? cài đ?t Windows NT Server/E, b?n ph?i s?a đ?i các Boot.ini t?p tin đ? cho phép 4GT. Đ? kích ho?t tính năng 4GT, ch? c?n thêm các tham s? 3 GB đ? kh?i đ?ng d?ng.

LƯU ?: Thay đ?i này là ch? có hi?u qu? n?u b?n đang s? d?ng Windows NT Server/E. Trên tiêu chu?n Windows NT, lá c? này s? di d?i h?t nhân, nhưng các ?ng d?ng s? không th? truy c?p nhi?u hơn 2 GB.

Ví dụ:
[t?i kh?i đ?ng]
th?i gian ch? = 30
m?c đ?nh = phân vùng đa (0) (0) rdisk (0) nào (2) \WINNT
[h? đi?u hành] Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT="Windows NT Server Phiên b?n 4.00" / 3 GB
Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT="Windows NT Server Phiên b?n 4.00 [VGA ch? đ?] "/basevideo /sos
LƯU ?: M?t s? các d?ng ? trên đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

Thay đ?i ?ng d?ng:

Không có API m?i đư?c yêu c?u đ? đư?c h? tr? 4GT. Thay vào đó, b? nh? phân b? v?n như nhau, v?i các ngo?i l? đư?c ghi chú dư?i đây trong "l?i khuyên cho H? tr? hi?u qu? 4GT." Tuy nhiên, nó s? là không hi?u qu? cho m?i ?ng d?ng s? t? đ?ng đư?c cung c?p v?i m?t không gian đ?a ch? 3-GB. Đ? cung c?p m?t s? d?ng ch?n l?c c?a 4GT, cơ ch? sau đây đ? th?c hi?n:
  • Th?c thi ph?i xem không gian đ?a ch? 3-GB đư?c yêu c?u ph?i có bit IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE thi?t l?p trong tiêu đ? h?nh ?nh c?a h?. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng công c? Imagecfg đư?c bao g?m trong s? h? tr? thư m?c trên đ?a Windows NT Server/E. Ví d?, đ? s?a đ?i T?p đích DBMSApp.exe, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh:
    Imagecfg -l DBMSApp.exe
LƯU ?: The linker c?ng có m?t chuy?n đ?i m?i (/ LARGEADDRESSAWARE) liên k?t th?c thi v?i IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE chút. Thi?t l?p này chút và sau đó ch?y các ?ng d?ng trên m?t h? th?ng mà không có 4GT h? tr? nên không ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng.

L?i khuyên cho hi?u qu? 4GT h? tr?

Các nguyên t?c sau đây đang có d? đ?nh như là m?t b?n tóm t?t c?a nh?ng thay đ?i mà các nhà phát tri?n s? mu?n xem xét khi h? xem xét vi?c cho phép h? tr? 4GT trong các ?ng d?ng c?a h?:
  • S? d?ng GlobalMemoryStatus đ? có đư?c s? ti?n t?ng s? ngư?i s? d?ng không gian ?o. Tránh s? d?ng đ?nh ngh?a c?ng có dây liên t?c như là "# define HIGHEST_USER_ADDRESS 0XC0000000 ". H?y th? đ? phát hi?n giá tr? th?c t?i th?i gian ch?y.

  • Tránh so sánh ch? k? v?i con tr?. M?t s? ?ng d?ng có th? s?p đ? vào m?t 4GT kích ho?t h? th?ng ch? v? l? do này. M?t đi?u ki?n như "N?u (con tr? > 40000000) "s? đư?c sai cho m?t con tr? trên 2 GB.

  • M? s? d?ng bit cao nh?t đ? th? bài (d? li?u giá tr? so v?i m?t đ?a ch? giá tr?) s? th?t b?i. Ví d?, m?t 32-bit t? có th? đư?c coi là m?t ngư?i s? d?ng- ch? đ? đ?a ch? n?u dư?i 0x80000000 và m?t m? l?i n?u ? trên. Này không không làm vi?c n?a.

Thi?t l?p m?t kích thư?c t?p hoán trang

N?u b?n đang s? d?ng tùy ch?n 4GT và có m?t h? th?ng v?i l?n hơn 3 GB b? nh? v?t l?, b?n có th? mu?n xem xét vi?c thay đ?i kích c? m?c đ?nh c?a b?n t?p hoán trang. Lưu ? r?ng đi?u này thay đ?i b?ng cách s? d?ng công c? h? th?ng ki?m soát B?ng đi?u khi?n. Trong Windows NT 3.51, kích thư?c t?p hoán trang m?c đ?nh thư?ng là 11 MB l?n hơn so v?i b? nh? v?t l?. Trong Windows NT 4.0, kích thư?c t?p hoán trang m?c đ?nh là b?ng v?i s? ti?n c?a v?t l? b? nh? trên h? th?ng. Trên m?t 4 GB máy tính, đi?u này s? cho k?t qu? trong m?t t?p hoán trang 4.01-GB. Theo như v?y hoàn c?nh, hi?u qu? c?a t?p hoán trang này có th? là t?i thi?u, d?a trên kích thư?c t?ng, là 4 GB. Theo đó, là m?t t?p hoán trang 256 MB có th? s? d?ng hi?u qu? hơn không gian đ?a. Tuy nhiên, có m?t nh? hơn Kích thư?c phân trang s? ?nh hư?ng đ?n kích thư?c cam k?t t?ng b? nh? cho các ?ng d?ng. B?n nên xem l?i các thi?t l?p v?i các ph?n m?m đ?c l?p nhà bán (ISV) cho các ?ng d?ng c?a b?n, mà đang đư?c ch?y v?i l?a ch?n 4GT.

Thu?c tính

ID c?a bài: 171793 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB171793 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:171793

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com