Internet ki?m soát tin nh?n Protocol (ICMP) khái ni?m cơ b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 170292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) là m?t l?i báo cáo và Ti?n ích ch?n đoán và đư?c coi là m?t ph?n b?t bu?c c?a b?t k? IP th?c hi?n. S? hi?u bi?t ICMP và bi?t nh?ng g? có th? có th? t?o ra m?t lo?i h?nh c? th? c?a ICMP là h?u ích trong ch?n đoán v?n đ? m?ng.

THÔNG TIN THÊM

ICMPs đư?c s? d?ng b?i b? đ?nh tuy?n, thi?t b? trung gian hay máy ch? giao ti?p b?n c?p nh?t ho?c l?i thông tin đ? b? đ?nh tuy?n khác, thi?t b? trung gian, ho?c các máy ch?.

M?i thư ICMP ch?a ba l?nh v?c mà xác đ?nh m?c đích c?a nó và cung c?p m?t checksum. H? là trư?ng lo?i, CODE, và ki?m tra. LO?I l?nh v?c nh?n d?ng thông đi?p ICMP, l?nh v?c CODE cung c?p thêm thông tin v? liên k?t ki?u, và trư?ng CHECKSUM cung c?p m?t phương pháp đ? xác đ?nh s? toàn v?n c?a tin nh?n.

Các lo?i đư?c xác đ?nh là:
TYPE  Description
----  -----------
0   Echo Reply
3   Destination Unreachable
4   Source Quench
5   Redirect Message
8   Echo Request
11   Time Exceeded
12   Parameter Problem
13   Timestamp Request
14   Timestamp Reply
15   Information Request (No Longer Used)
16   Information Reply (No Longer Used)
17   Address Mask Request
18   Address Mask Reply
				

Tr? l?i yêu c?u & Echo echo

Đây là ICMP nh?t đư?c s? d?ng đ? ki?m tra IP k?t n?i thư?ng đư?c g?i là PING. Echo yêu c?u ICMP s? có m?t l?nh v?c lo?i 8 và m?t l?nh v?c Code 0. Echo bài tr? l?i có m?t l?nh v?c lo?i 0 và m?t l?nh v?c Code 0.

Đích không t?i đư?c

Khi m?t gói d? li?u đư?c g?i, m?t không t?i đư?c đích, lo?i 3, ICMP là đư?c t?o ra. Lo?i 3 ICMPs có th? có giá tr? Code 0 to 15:
Type 3
Code
Value  Description
-----  -----------
0    Network Unreachable
1    Host Unreachable
2    Protocol Unreachable
3    Port Unreachable
4    Fragmentation needed and DF (Don't Fragment) set
5    Source route failed
6    Destination Network unknown
7    Destination Host unknown
8    Source Host isolated
9    Communication with Destination Network Administratively Prohibited
10   Communication with Destination Host Administratively Prohibited
11   Network Unreachable for Type Of Service
12   Host Unreachable for Type Of Service
13   Communication Administratively Prohibited by Filtering
14   Host Precedence Violation
15   Precedence Cutoff in Effect
				

D?p t?t ngu?n

M?t thông đi?p ICMP ngu?n Quench có m?t l?nh v?c ki?u 4 và Code 0. Ngu?n Quench các tin nh?n đư?c g?i khi đích không th? x? l? lưu lư?ng truy c?p nhanh như là ngu?n g?c là g?i nó. Ngu?n Quench ICMP nói v?i các ngu?n đ? c?t gi?m t? l? mà t?i đó nó g?i d? li?u. Các đi?m đ?n s? ti?p t?c đ? t?o ra ngu?n Quench ICMPs cho đ?n khi ngu?n g?i đi t?i m?t t?c đ? ch?p nh?n đư?c.

Chuy?n hư?ng thông đi?p

M?t thi?t b? trung gian s? t?o ra m?t thông báo chuy?n hư?ng ICMP khi nó xác đ?nh r?ng m?t tuy?n đư?ng đang đư?c yêu c?u có th? đ?t đ?n m?t trong hai ? đ?a phương ho?c thông qua m?t con đư?ng t?t hơn. Chuy?n hư?ng thư ICMPs lo?i 5 và thêm đư?c xác đ?nh b?i giá tr? trư?ng m? sau đây:
Type 5
Code
Value  Description
-----  -----------
0    Redirect datagrams for the Network
1    Redirect datagrams for the Host
2    Redirect datagrams for the Type of Service and Network
3    Redirect datagrams for the Type of Service and Host
				

Th?i gian vư?t quá

N?u m?t b? đ?nh tuy?n ho?c máy ch? lưu tr? lo?i b? m?t gói nh? m?t l?i quá th?i gian, nó s? t?o ra m?t th?i gian vư?t quá lo?i 11 ICMP. Th?i gian vư?t quá ICMP s? có m?t m? s? giá tr? ho?c là 0 ho?c 1. M?t m? s? 0 đư?c t?o ra khi hop đ?m c?a m?t datagram vư?t quá và gói đư?c b? đi. M?t 1 m? đư?c t?o ra khi reassemble m?t gói d? li?u phân m?nh vư?t quá giá tr? time-out.

V?n đ? tham bi?n

Khi m?t thi?t b? trung gian hay ch? nhà lo?i b? m?t datagram nh? s? b?t l?c đ? x? l?, m?t 12 ICMP đư?c t?o ra. Nguyên nhân ph? bi?n c?a ICMP này là h?ng thông tin tiêu đ? ho?c không có tùy ch?n. N?u l? do cho ICMP m?t tùy ch?n yêu c?u b? thi?u, ICMP s? có m?t giá tr? Code 1. Nếu M? giá tr? là 0, l?nh v?c con tr? s? ch?a octet c?a các b? lo?i b? tiêu đ? c?a datagram nơi l?i đư?c phát hi?n.

Tr? l?i tem th?i gian yêu c?u & Timestamp

Yêu c?u tem th?i gian và d?u th?i gian tr? l?i là m?t phương pháp thô sơ cho đ?ng b? hóa th?i gian b?o tr? trên các thi?t b? khác nhau. Yêu c?u có m?t Lo?i trư?ng c?a 13 và tr? l?i là lo?i 14. Phương pháp này trong th?i gian đ?ng b? hóa là d?u thô và không đáng tin c?y. Do đó, nó không ph?i là r?t nhi?u đư?c s? d?ng.

Thông tin yêu c?u & thông tin tr? l?i

Nh?ng lo?i ICMP đư?c thi?t k? đ? cho phép m?t máy ch? kh?i đ?ng đ? khám phá m?t đ?a ch? IP. Phương pháp này là quá c? và không c?n đư?c s? d?ng. Phương pháp ph? bi?n nh?t đ? phát hi?n đ?a ch? IP là BOOTP (bootstrap giao th?c) và DHCP (dynamic host configuration protocol). BOOTP đ?nh ngh?a b?i RFC1542, và DHCP đư?c xác đ?nh b?i RFC1541. Đ? bi?t thông tin v? Vi?c th?c hi?n c?a Microsoft c?a DHCP, xin vui l?ng xem Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
169289 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) khái ni?m cơ b?n

Đ?a ch? m?t n? m?t n? yêu c?u & đ?a ch? tr? l?i

M?t máy tính kh?i đ?ng đ? xác đ?nh m?t n? m?ng con trong s? d?ng trên các đ?a phương m?ng s? d?ng các đ?a ch? m?t n? yêu c?u ICMP lo?i 17. M?t thi?t b? trung gian ho?c máy tính ho?t đ?ng như m?t thi?t b? trung gian s? tr? l?i v?i m?t lo?i 18 ICMP đ?a ch? m?t n? Reply ICMP.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ICMP, xem RFC950, RFC792, và RFC1122.

RFCs có th? đư?c thu đư?c thông qua Internet như sau:

B?n sao gi?y c?a t?t c? các RFCs có s?n t? NIC, ho?c là cá nhân ho?c trên m?t cơ s? thuê bao (cho bi?t thêm thông tin, liên h?NIC@NIC.DDN.MIL). B?n sao tr?c tuy?n có s?n thông qua FTP ho?c Kermit t? NIC.DDN.MIL như rfc/rfc #### txt ho?c rfc / rfc ####.PS (#### là s? RFC N?u không có l?nh đ?o Zero).

Thu?c tính

ID c?a bài: 170292 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft SNA Server 1.0
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB170292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:170292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com