Kreiranje vizitkarti u programu Microsoft Word

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 170130 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

U ovom ?lanku je opisano kako se kreiraju i ?tampaju vizitkarte u programu Microsoft Word.

Dodatne informacije

Kreiranje jedne vizitkarte ili jednog lista vizitkarti

 1. U programu Word 2003 ili ranijim verzijama, u meniju ?Alatke? izaberite stavku ?Konverte i nalepnice?.

  U programu Word 2007 ili novijim verzijama, na kartici ?Po?iljke? izaberite ?Nalepnice?.
 2. Na kartici ?Nalepnice? izaberite stavku ?Opcije?.
 3. U listi ?Proizvodi sa nalepnicama? izaberite stavku ?Avery standard?.
 4. U listi ?Broj proizvoda? izaberite tip Avery nalepnice koji koristite, na primer 5371, 5372, 5376 ili 5377, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
 5. U oblasti ?Adresa? unesite informacije o adresi za vizitkartu.

  NAPOMENA: Da biste promenili format adrese, izaberite adresu, pa kliknite desnim tasterom mi?a (Windows) ili pritisnite i zadr?ite taster CONTROL i kliknite mi?em (Macintosh), a zatim u priru?nom meniju izaberite stavku ?Font? ili ?Pasus?. Unesite odgovaraju?e izmene u dijalozima ?Font? ili ?Pasus?, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
 6. Od?tampajte vizitkartu koriste?i neki od slede?ih metoda:
  1. ?tampanje jedne vizitkarte

   Da biste od?tampali jednu vizitkartu na odre?enom mestu na listu nalepnica, pratite slede?e korake u dijalogu ?Koverte i nalepnice?:
   1. U okviru ??tampanje? izaberite opciju ?Jedna nalepnica?.
   2. Unesite red i kolonu nalepnice na listu za ?tampanje kartice.
   3. Kliknite na dugme ?Od?tampaj?. (Na Macintosh ra?unaru ponovo kliknite na dugme ?Od?tampaj?).
  2. ?tampanje celog lista vizitkarti Da biste od?tampali ceo list nalepnica sa istom vizitkartom, pratite slede?e korake u dijalogu ?Koverte i nalepnice?:
   1. U okviru ??tampanje? izaberite opciju ?Ista nalepnica na ?itavoj stranici?.
   2. Kliknite na dugme ?Od?tampaj?. (Na Macintosh ra?unaru ponovo kliknite na dugme ?Od?tampaj?).
Da biste ru?no uredili svaku karticu na listu, izaberite opciju ?Novi dokument?. Word ?e kreirati novi dokument sa listom vizitkarti koje mo?ete da uredite pre ?tampanja. Dokument mo?ete i da sa?uvate kao predlo?ak.

Kori??enje funkcije objedinjavanja po?te i datoteke sa podacima za kreiranje i ?tampanje vi?e vizitkarti

U programu Word 2007 ili novijoj verziji, na kartici ?Po?iljke? izaberite opciju ?Zapo?ni objedinjavanje po?te?, a zatim opciju ?Nalepnice?. Izaberite tip nalepnice u listi ?Dobavlja?i nalepnica?. U programu Word 2003 ili ranijim verzijama pratite slede?e korake:
 1. U meniju ?Alatke? izaberite stavku ?Objedinjavanje po?te?.
 2. U okviru ?Glavni dokument? kliknite na dugme ?Kreiraj?, a zatim izaberite opciju ?Nalepnice sa adresom?.
 3. Izaberite stavku ?Novi glavni dokument? da biste kreirali novi dokument za vizitkarte.
 4. U okviru ?Izvor podataka? kliknite na dugme ?Preuzmi podatke? da biste prilo?ili datoteku sa podacima ili kreirali novu datoteku sa podacima.
 5. Kada prilo?ite datoteku sa podacima, izaberite stavku ?Konfiguri?i glavni dokument? da biste izabrali tip nalepnice za vizitkartu koju ?elite da kreirate.
 6. U listi ?Proizvodi sa nalepnicama? izaberite stavku ?Avery standard?.
 7. U listi ?Broj proizvoda? izaberite tip Avery nalepnice koji koristite, na primer 5371, 5372, 5376 ili 5377, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
 8. U dijalogu ?Kreiranje nalepnica? izaberite opciju ?Umetni polje za objedinjavanje? da biste u polje ?Uzorak nalepnice? uneli kodove polja za objedinjavanje po?te.

  NAPOMENA: Da biste promenili format adrese, izaberite adresu, pa kliknite desnim tasterom mi?a (Windows) ili pritisnite i zadr?ite taster CONTROL i kliknite mi?em (Macintosh), a zatim u priru?nom meniju izaberite stavku ?Font? ili ?Pasus?. Unesite odgovaraju?e izmene u dijalozima ?Font? ili ?Pasus?, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
Sada mo?ete da objedinite po?tu da biste napravili vizitkarte na osnovu informacija koje se nalaze u prilo?enoj datoteci sa podacima.

Reference

Da biste dobili vi?e informacija o objedinjavanju po?te, pogledajte slede?e ?lanke u Microsoft bazi znanja:
826838 Naj?e??a pitanja o funkciji objedinjavanja po?te u programima Word 2003 i Word 2007

141922 WD: Pokretanje funkcije objedinjavanja po?te

141992 WD: Kreiranje nalepnica sa adresom pomo?u funkcije objedinjavanja po?te


Odnosno, u programu Word 97 za Windows i izdanje programa Word 98 za Macintosh otvorite Office pomo?nik, otkucajte ?objedinjavanje po?te? (bez navodnika), kliknite na dugme ?Pretra?i?, a zatim kliknite na neku od tema.

NAPOMENA: Ako je pomo?nik skriven, na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme za Office pomo?nik. Ako Microsoft pomo? nije instalirana na va?em ra?unaru, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
120802 Office: Dodavanje/uklanjanje jednog Office programa ili komponente
Da biste dobili vi?e informacija o dodavanju grafika na nalepnicu, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
123312 WD: Dodavanje grafika ili logotipa na svaku nalepnicu na stranici
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 170130 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 6.0 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.01 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbmerge KB170130
Odricanje od odgovornosti za sadr?aj zastarelog ?lanka baze znanja
Ovaj ?lanak je napisan o proizvodima za koje Microsoft vi?e ne nudi podr?ku. Zbog toga se ovaj ?lanak nudi ?kakav jeste? i vi?e ne?e biti a?uriran.

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com