Jak odstraňovat základní potíže s protokolem TCP/IP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 169790 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ169790
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak vyřešit některé běžné komunikační potíže v síti, ke kterým může docházet při používání síťového protokolu TCP/IP. Tyto problémy obvykle spadají do následujících dvou kategorií:
 • Nelze se připojit k zadané adrese IP.

 • Nelze se připojit k zadanému hostiteli nebo k názvu rozhraní NetBIOS.
Pokud není funkční připojení k zadané adrese IP, jedná se o základní potíže s propojením. Pokud je funkční připojení k adrese IP, ale není funkční připojení k hostiteli s použitím názvu hostitele nebo názvu rozhraní NetBIOS vztahujícího se k takové adrese, jedná se o potíže s překladem názvů.

Poznámka : Všechny dále uvedené kroky spojené s odstraňováním potíží pracují na platformách NT a 2000, ale nemusí pracovat správně na platformách Win9x (vyjma Win ME). Základní diagnostika a odstraňování potíží je však pro všechny operační systémy Windows stejná.

Další informace

Abyste zjistili, zda se jedná o základní potíže s propojením nebo o potíže s překladem názvů, použijte následující postupy pro zjištění, zda je možné se připojit ke konkrétní adrese IP.

Připojení k adrese IP

Vyzkoušejte připojení k jinému počítači v rámci vaší sítě použitím jeho adresy IP a libovolným nástrojem TCP/IP podle vaší volby. Mezi nástroje běžně používané pro připojení k jiným počítačům s instalovaným protokolem TCP/IP patří webové prohlížeče nebo programy FTP či Telnet.

Poznámka : Neznáte-li adresu IP počítače se systémem Windows NT nebo Windows 2000, ke kterému se zkoušíte připojit, použijte k jejímu zjištění příkaz IPCONFIG /ALL zadaný z příkazového řádku tohoto počítače.

Pokud se nemůžete připojit k jinému počítači pomocí adresy IP, jedná se o základní potíže s propojením. K vyřešení těchto potíží použijte informace v níže uvedeném oddílu "Nelze se připojit k zadané adrese IP". Pokud se k jinému počítači připojíte použitím adresy IP, ale máte potíže se k tomu samému počítači připojit použitím názvu hostitele nebo názvu rozhraní NetBIOS, jedná se pravděpodobně o potíže spojené s překladem názvů. Pro vyřešení těchto potíží využijte informace v níže uvedeném oddílu "Nelze se připojit k zadanému hostiteli nebo k názvu rozhraní NetBIOS".

NELZE SE PŘIPOJIT K ZADANÉ ADRESE IP

Postupy uvedené v každém z následujících oddílů použijte v uvedeném pořadí. Po ukončení každého postupu prověřte, zda se již lze připojit k jinému počítači pomocí adresy IP.

Kontrola konfigurace protokolu TCP/IP

Pokud používáte protokol TCP/IP jako síťový protokol, může jeho špatné nastavení (nesprávná adresa IP nebo nesprávná síťová maska) způsobit potíže s komunikací. Ke zjištění případných chyb systému Windows NT nebo 2000 vzniklých v důsledku nesprávného nastavení protokolu TCP/IP si prohlédněte systémový protokol Prohlížeče událostí. Hledejte veškeré události, kdy je zdrojem protokol TCP/IP nebo protokol DHCP. Pokud chcete vidět podrobnosti, poklepejte vždy na jednotlivé události.

Poznámka : Pokud obsahuje Prohlížeč událostí chybu protokolu DHCP, měli byste ji oznámit správci sítě.

Pokud se v systémovém protokolu Prohlížeče událostí objeví chyba protokolu TCP/IP, postupujte v odstraňování potíží podle informací uvedených v chybové zprávě. Pokud například dojde k chybě, která uvádí, že parametr adresy IP není správný, měli byste ověřit platnost své adresy IP.

Pokud systémový protokol Prohlížeče událostí neobsahuje žádné chyby, postupujte podle následujících pokynů, abyste se ujistili, že používáte správnou konfiguraci protokolu TCP/IP:
 1. Ke zjištění základního nastavení protokolu TCP/IP počítače použijte příkaz IPCONFIG. Z příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig .
 2. Ověřte, zda adresa IP a síťová maska zobrazené příkazem IPCONFIG jsou správnými hodnotami pro počítač. Pokud si nejste jisti, jaké hodnoty jsou pro počítač správné, kontaktujte správce sítě.

Test Ping adresy vnitřní smyčky

Pro ověření, zda protokol TCP/IP pracuje správně, použijte příkaz PING. Proveďte test Ping adresy vnitřní smyčky (127.0.0.1) zadáním následujícího příkazu z příkazového řádku:
 • ping 127.0.0.1
Odpověď by měla být podobná následující:
  Příkaz PING na 127.0.0.1 s délkou 32 bajtů:

  Odpověď od 127.0.0.1: bajty=32 čas=<10ms TTL=128
  Odpověď od 127.0.0.1: bajty=32 čas=<10ms TTL=128
  Odpověď od 127.0.0.1: bajty=32 čas=<10ms TTL=128
  Odpověď od 127.0.0.1: bajty=32 čas=<10ms TTL=128
Pokud se v tomto místě objeví chybová zpráva, není protokol TCP/IP správně nainstalován. Pro odstranění a přeinstalaci protokolu TCP/IP postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka : Pro provedení následujících kroků musíte být přihlášeni jako uživatel s oprávněními správce.
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Protokoly.
 2. Klepněte na položku Protokol TCP/IP, dále klepněte na tlačítko Odstranit a poté klepněte na tlačítko Ano.
 3. Klepněte na tlačítko Zavřít a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
 4. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce.
 5. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Protokoly.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat, dále klepněte na položku Protokol TCP/IP a poté klepněte na tlačítko OK.
 7. Pokud chcete použít protokol DHCP, klepněte po dotázání na tlačítko Ano. Pokud nechcete používat protokol DHCP, klepněte na tlačítko Ne.
 8. Po vyzvání zadejte cestu ke zdrojovým souborům systému Windows NT, dále klepněte na tlačítko Pokračovat a poté klepněte na tlačítko Zavřít.
 9. Pokud nepoužíváte protokol DHCP, budete vyzváni k zadání konfiguračních informací protokolu TCP/IP. Zadejte příslušné hodnoty a poté klepněte na tlačítko OK. Pokud si nejste jisti správnými hodnotami, kontaktujte správce sítě.
 10. Až budete vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ne. V případě, že máte nainstalovánu aktualizaci Service Pack systému Windows NT, musíte před restartováním počítače tuto aktualizaci přeinstalovat.
 11. Restartujte počítač.
Pokud se během odebrání a přeinstalace protokolu TCP/IP objeví chybová zpráva, budete muset protokol TCP/IP odstranit ručně z registru systému Windows NT. Další informace o ručním odstranění protokolu TCP/IP z registru systému Windows NT získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 151237 Při instalaci protokolu TCP/IP nebo přidávání služby TCP/IP dochází k chybě

Test Ping adresy IP počítače

Pokud proběhl test Ping adresy vnitřní smyčky úspěšně, proveďte test Ping své adresy IP zadáním příkazu ping <adresa IP> z příkazového řádku, kde <adresa IP> je adresa IP vašeho počítače.

Poznámka : Pokud neznáte adresu IP vašeho počítače, můžete ji získat zadáním příkazu ipconfig z příkazového řádku.

Odpověď by měla být podobná následující:
  Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:

  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=77ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=80ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=78ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=79ms TTL=28
kde <###.###.###.###> je adresa IP počítače.

Pokud se v tomto místě objeví chybová zpráva, může se jednat o komunikační potíže mezi systémem Windows NT a síťovým adaptérem. K vyřešení těchto potíží odstraňte a znovu nainstalujte ovladač síťového adaptéru. Postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka : Pro provedení následujících kroků musíte být přihlášeni jako uživatel s oprávněními správce.
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Adaptéry.
 2. Klepněte na položku ovladače síťového adaptéru, dále klepněte na tlačítko Odstranit a poté klepněte na tlačítko Ano.
 3. Klepněte na tlačítko Zavřít a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
 4. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce.
 5. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Adaptéry.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat, dále klepněte na položku ovladače síťového adaptéru a poté klepněte na tlačítko OK.
 7. Zobrazená dialogová okna použijte ke konfiguraci síťového adaptéru a poté klepněte na tlačítko OK.
 8. Po vyzvání zadejte cestu ke zdrojovým souborům systému Windows NT, dále klepněte na tlačítko Pokračovat a poté klepněte na tlačítko Zavřít.
 9. Až budete vyzváni k zadání konfiguračních informací protokolu TCP/IP, zadejte příslušné hodnoty. Pokud si nejste jisti, jaké hodnoty jsou správné, kontaktujte správce sítě.
 10. Po výzvě k restartování počítače klepněte na tlačítko Ne. V případě, že máte nainstalovánu aktualizaci Service Pack systému Windows NT, musíte před restartováním počítače tuto aktualizaci přeinstalovat.
 11. Restartujte počítač.
Pokud ani po odstranění a přeinstalaci síťového adaptéru nefunguje test Ping adresy IP počítače, kontaktujte výrobce síťového adaptéru, abyste zjistili, zda používáte správný ovladač síťového adaptéru pro systém Windows NT.

Smazání mezipaměti protokolu převodu adres (ARP)

Mezipaměť protokolu převodu adres (ARP) je aktuální seznam rozpoznaných mapování adresy IP na adresu MAC (Media Access Control). Adresa MAC je jednoznačná fyzická adresa vložená v každém síťovém adaptéru.

Pokud je položka v mezipaměti protokolu ARP nesprávná, může být datagram protokolu IP zasílán nesprávnému počítači. Veškerá aktuální mapování uložená v mezipaměti protokolu ARP zjistíte zadáním příkazu ARP z příkazového řádku: arp -a Pokud je mezipaměť protokolu ARP prázdná, obdržíte zprávu "Žádné položky tabulky ARP nebyly nalezeny". V opačném případě bude odpověď podobná následující:
  Rozhraní: 10.1.1.3 na rozhraní 2
  internetová adresa  fyzická adresa   typ
  10.1.1.7       08-00-02-06-ed-20  dynamická
  10.1.1.254      08-00-02-0a-a3-10  dynamická
Všechny nesprávné položky v mezipaměti protokolu ARP odstraníte následujícím příkazem:
 • arp -d <adresa IP>
kde <adresa IP> je internetová adresa uložená v mezipaměti protokolu ARP. Tento příkaz použijte pro každou položku v mezipaměti, dokud nebudou všechny položky smazány.

Další informace o syntaxi, možnostech a používání příkazu ARP, získáte zadáním příkazu arp -? z příkazového řádku.

Ověření výchozí brány

Ke zjištění, jakou adresu IP používá počítač pro výchozí bránu, použijte příkaz IPCONFIG. V příkazovém řádku zadejte "ipconfig" (bez uvozovek). Ověřte, zda je adresa IP zobrazená jako výchozí brána správná. Pokud neznáte správnou adresu IP pro nastavení výchozí brány, kontaktujte správce sítě.

Poté, co jste ověřili správnou adresu IP pro výchozí bránu vašeho počítače, ověřte použitím příkazu PING, zda funguje test Ping adresy IP výchozí brány. Odpověď by měla být podobná následující:
  Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=77ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=80ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=78ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=79ms TTL=28
kde <###.###.###.###> je adresa IP výchozí brány počítače.

Pokud není výchozí brána připojena do sítě nebo nefunguje správně, měla by být odpověď podobná následující:
  Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
Pokud nemůžete úspěšně provést test Ping vaší výchozí brány, kontaktujte správce sítě, aby ověřil, zda je výchozí brána připojena do sítě a pracuje správně.

Test Ping adresy IP jiného počítače

Vyzkoušejte test Ping adresy IP jiného počítače. Zadejte příkaz ping <adresa IP> kde <adresa IP> je adresa IP jiného počítače. Odpověď by měla být podobná následující:
  Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=77ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=80ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=78ms TTL=28
  Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=79ms TTL=28
kde <###.###.###.###> je adresa IP jiného počítače.

Pokud se mezi vaším a druhým počítačem, vyskytuje nesprávně nakonfigurovaný směrovač nebo má druhý počítač potíže, může být odpověď podobná následující:
  Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
  Vypršel časový limit žádosti.
Pokud je váš počítač součástí jiné podsítě než druhý počítač, vyzkoušejte nejprve test Ping druhého počítače z počítače, který je ve stejné podsíti jako druhý počítač. Pokud není test Ping druhého počítače z počítače, který je součástí stejné podsítě, úspěšný, přesvědčte se, že druhý počítač je připojen do sítě, a že pro test Ping používáte správnou adresu IP. Pokud je test Ping z počítače, který je součástí stejné podsítě jako druhý počítač, úspěšný, kontaktujte správce sítě, aby odstranil potíže se směrováním, které se v tomto případě mohou v síti vyskytovat.

Ověření trvalých tras ve směrovací tabulce

Každý počítač, který používá protokol TCP/IP jako síťový protokol, má směrovací tabulku. Cesta síťového paketu z jednoho počítače používajícího protokol TCP/IP k jinému počítači používající protokol TCP/IP, je určena směrovací tabulkou, kterou obsahuje počítač odesílající síťový paket.

Směrovací tabulka je automaticky přepočítána při každém restartování počítače. Vy nebo správce sítě můžete do směrovací tabulky přidat trvalé (statické) položky. Trvalé položky jsou potom při každém přepočítávání směrovací tabulky znovu automaticky vloženy.

K zobrazení směrovací tabulky vašeho počítače použijte příkaz ROUTE. Z příkazového řádku zadejte příkaz route print Odpověď by měla být podobná následující:
  
  Aktivní směrování:

  Cíl v síti    Síťová maska   Brána      Rozhraní Metrika

  0.0.0.0      0.0.0.0      10.1.1.254    10.1.1.3    1
  10.1.0.0     255.255.0.0    10.1.1.3     10.1.1.3    1
  10.1.1.3     255.255.255.255  127.0.0.1    127.0.0.1    1
  10.255.255.255  255.255.255.255  10.1.1.3     10.1.1.3    1
  127.0.0.1     255.0.0.0     127.0.0.1    127.0.0.1    1
  224.0.0.0     224.0.0.0     10.1.1.3     10.1.1.3    1
  255.255.255.255  255.255.255.255  10.1.1.3     10.1.1.3    1
Spolu se správcem sítě ověřte, zda jsou ve směrovací tabulce všechny trvalé položky platné.

Další informace o směrování, směrovacích tabulkách a příkazu ROUTE naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 140859 Základy směrování protokolu TCP/IP v systému Windows NT

Použití příkazu TRACERT

Příkaz TRACERT oznamuje během cesty k hostiteli každý průchod paketu protokolu TCP/IP přes směrovač nebo bránu. Pokud chcete trasovat cestu paketu mezi svým a vzdáleným počítačem, zadejte z příkazového řádku příkaz TRACERT tracert <adresa IP> kde <adresa IP> je adresa IP jiného počítače. Odpověď by měla být podobná následující:
  Výpis trasy k <adresa IP> s nejvýše 30 směrováními:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3  250 ms  80 ms  50 ms <###.###.###.###>

  Trasování bylo dokončeno.
kde <###.###.###.###> jsou adresy IP různých směrovačů.

Pokud se na jednom směrovači v cestě, kterou síťový paket prochází, vyskytují potíže, může být odpověď podobná následující:
  Výpis trasy k <adresa IP> s nejvýše 30 směrováními:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2   *    *    *   Vypršel časový limit žádosti.
   3   *    *    *   Vypršel časový limit žádosti.
   4   *    *    *   Vypršel časový limit žádosti.
Pokud se mezi vaším a jiným počítačem vyskytuje alespoň na jednom směrovači konfigurační chyba, může být odpověď podobná následující:
  Výpis trasy k <adresa IP> s nejvýše 30 směrováními:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3 <###.###.###.###> hlásí: Cílový hostitel není dostupný.
Podobná odpověď se může objevit i v případě, kdy se mezi vaším a jiným počítačem nachází server proxy nebo bezpečnostní brána firewall.

Pokud při použití příkazu TRACERT, kdy se trasuje cesta mezi vaším a jiným počítačem, nejste schopni získat úspěšnou odezvu, kontaktujte správce sítě, aby prověřil, zda se mezi vaším a jiným počítačem nevyskytují potíže se směrováním.

Další informace o příkazu TRACERT naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 162326 Odstraňování potíží s protokolem TCP/IP v systému Windows NT pomocí příkazu TRACERT

Ověření serverových služeb v druhém počítači

Ověřte, zda jsou v druhém počítači spuštěny příslušné serverové služby. Pokud se například snažíte o přístup k druhému počítači pomocí nástroje Telnet, ujistěte se, že druhý počítač je konfigurován jako server Telnet.

Pro ověření, zda jsou v druhém počítači spuštěny příslušné serverové služby, vyzkoušejte připojení z počítače, který je ve stejné podsíti jako druhý počítač. Pokud se nelze připojit k druhému počítači z počítače, který je součástí stejné podsítě, kontaktujte správce sítě, aby ověřil, zda jsou serverové služby v druhém počítači dobře nakonfigurovány a pracují správně. Pokud nejste schopni připojit se k druhému počítači z počítače, který se nachází ve stejné podsíti, kontaktujte správce sítě, aby ověřil, zda se mezi vaším a jiným počítačem nevyskytují potíže se směrováním.

Kontrola zabezpečení protokolu IP na serveru

Nastavení portů pro služby běžící na jiném počítači a portů, přes které se chcete k počítači připojit, se může lišit. Standardní nastavení portů pro různé protokoly je uvedeno v následující tabulce:
Port:  Protokol:
-----  ---------
80   HTTP
21   FTP
23   Telnet
70   Gopher
Ke zjištění, zda je jiný počítač konfigurován pro připojení přes stejné porty, které pro připojení používáte vy, použijte nástroj Telnet. Z příkazového řádku zadejte:
 • telnet <adresa IP> <port>
kde <adresa IP> je adresa IP jiného počítače a <port> je port, přes který se snažíte připojit. Například, pokud se snažíte k jinému počítači připojit pomocí protokolu FTP na portu 21, zadejte z příkazového řádku příkaz telnet <adresa IP> 21 .

Pokud se neobjeví chybová zpráva, znamená to, že vzdálený počítač je pro připojení na takovém portu konfigurován. V tom případě byste měli být schopni připojit se pomocí příslušné služby běžící na tomto portu.

Pokud se objeví chybová zpráva, znamená to, že vzdálený počítač není pro připojení na takovém portu konfigurován. Kontaktujte správce sítě, který vám poskytne správné číslo portu pro konkrétní službu běžící ve vzdáleném počítači.

Nelze se připojit k zadanému hostiteli nebo k názvu rozhraní NetBIOS

Pokud jste schopni připojit se k druhému počítači pomocí adresy IP, ale nejste schopni připojit se k tomu samému počítači pomocí názvu hostitele nebo názvu rozhraní NetBIOS, jedná se pravděpodobně o potíže spojené s překladem názvů. Existuje mnoho metod, které je možné k vyřešení těchto potíží použít, například:
 • Soubory HOSTS

 • Služba Domain Name Service (DNS)

 • Soubory LMHOSTS

 • Služba Windows Internet Name Service (WINS)
Pokud si nejste jisti, kterou metodu pro vyřešení potíží s překladem názvu hostitele ve vaší síti použít, kontaktujte správce sítě. Postupy uvedené v každém z následujících oddílů použijte v uvedeném pořadí. Po ukončení každého postupu prověřte, zda se již lze připojit k druhému počítači pomocí názvu hostitele nebo názvu rozhraní NetBIOS.

Kontrola souboru HOSTS

Soubor HOSTS je textový soubor, který lze upravovat jakýmkoli textovým editorem (například programem Poznámkový blok). Pokud vaše síť používá pro překlady názvů soubory HOSTS a nelze se připojit k druhému počítači použitím názvu hostitele, může být příčinou nesprávná položka v souboru HOSTS. Zkontrolujte, zda soubor HOSTS obsahuje název druhého počítače, ověřte, zda pro každý název hostitele existuje pouze jedna položka, a ověřte, zda je platný název hostitele druhého počítače.

Další informace o souboru HOSTS naleznete v ukázkovém souboru HOSTS ve složce %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc.

Kontrola konfigurace služby Domain Name Service (DNS)

Služba Domain Name Service překládá názvy hostitelů. Pokud vaše síť používá pro překlad názvů hostitelů službu DNS a nelze se připojit k jinému počítači použitím názvu hostitele, jsou pravděpodobně potíže v konfiguraci DNS vašeho počítače nebo se serverem DNS ve vaší síti.

Pokud chcete zjistit, zda je problém v konfiguraci DNS vašeho počítače, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Z příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig /all který zobrazí adresu IP serveru DNS. Pokud se adresa IP serveru DNS nezobrazí, kontaktujte správce sítě, který vám adresu IP poskytne.
 2. Ověřte, zda lze komunikovat se serverem DNS pomocí testu Ping adresy IP serveru DNS. Odpověď by měla být podobná následující:
     Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=77ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=80ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=78ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=79ms TTL=28
  kde <###.###.###.###> je adresa IP serveru DNS.
Pokud nedostanete žádnou odpověď na test Ping serveru DNS, kontaktujte správce sítě, který ověří adresu IP pro server DNS a dále ověří, jestli je server DNS připojen v síti a zda pracuje správně.

Pokud je test Ping serveru DNS úspěšný, ale server DNS ani nadále nepřekládá názvy hostitelů, jsou potíže pravděpodobně způsobeny serverem DNS. Pokud je v síti více serverů DNS, konfigurujte počítač tak, aby používal jiný server DNS. Pokud jiný server DNS překládá názvy hostitelů správně nebo v síti další server DNS není, kontaktujte správce sítě, aby odstranil potíže původního serveru DNS.

Pokud jste zkontrolovali správnou adresu IP vašeho serveru DNS, aktualizujte nastavení protokolu TCP/IP v počítači. Pokud používáte telefonické připojení k vaší síti, musíte změnit potřebná nastavení protokolu TCP/IP pro používaný server DNS v položce Telefonického připojení sítě.

Pokud potřebujete v nastavení protokolu TCP/IP v počítači změnit nebo přidat správnou adresu IP pro server DNS, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Protokoly.
 2. Klepněte na položku Protokol TCP/IP, dále klepněte na tlačítko Vlastnosti a poté klepněte na kartu DNS.
 3. Pokud přidáváte server DNS, klepněte na tlačítko Přidat. Pokud upravujete existující server, klepněte na adresu IP příslušného serveru DNS a poté klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Zadejte správnou adresu IP serveru DNS a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK a poté znovu klepněte na tlačítko OK. Možná, že po tomto kroku budete muset restartovat váš počítač.
Pokud potřebujete změnit nebo přidat adresu IP serveru DNS v položce Telefonického připojení sítě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Telefonickém připojení sítě klepněte na příslušnou položku v poli Vytočit položku seznamu.
 2. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na položku Upravit vlastnosti položky a modemu.
 3. Klepněte na kartu Server a poté klepněte na tlačítko Nastavení protokolu TCP/IP.
 4. Klepněte na pole Zadat adresy názvových serverů a v poli Primární server DNS zadejte správnou adresu IP.

Kontrola souboru LMHOSTS

Soubor LMHOSTS je textový soubor, který lze upravovat jakýmkoli textovým editorem (například programem Poznámkový blok). Pokud vaše síť používá soubory LMHOSTS pro překlady názvu rozhraní NetBIOS a k druhému počítači se použitím jeho názvu rozhraní NetBIOS nelze připojit , může být příčinou nesprávná položka v souboru LMHOSTS. Zkontrolujte, zda soubor LMHOSTS obsahuje název rozhraní NetBIOS počítače, ke kterému se snažíte připojit, ověřte, zda pro každý název rozhraní NetBIOS existuje pouze jedna položka a ověřte, zda je název rozhraní NetBIOS počítače, ke kterému se chcete připojit, platný.

Pokud soubor LMHOSTS obsahuje položky typu #INCLUDE nebo bloky textu začínající #BEGIN_ALTERNATE a končící #END_ALTERNATE, "odpojte" na přechodnou dobu funkci těchto řádků či bloků zapsáním znaku (#) a jednou mezerou na začátek každého takového řádku.

Pokud "odpojení" těchto řádků nebo bloků textu vyřeší potíže, "připojujte" zpět postupně tyto řádky a bloky do té doby, než se potíže objeví znovu. Až zjistíte, který řádek nebo blok potíže způsobuje, zkontrolujte soubory LMHOSTS, na které tento řádek či blok ukazuje.

Další informace k souboru LMHOSTS naleznete v ukázkovém souboru Lmhosts.sam ve složce %Systemroot%\System32\Drivers\Etc.

Kontrola konfigurace služby Windows Internet Name Service (WINS)

Server Windows Internet Name Service překládá názvy rozhraní NetBIOS. Pokud síť používá pro překlad názvů rozhraní NetBIOS službu WINS a přesto se nelze připojit k druhému počítači použitím názvu rozhraní NetBIOS, jsou pravděpodobně potíže v konfiguraci WINS vašeho počítače nebo se serverem WINS v síti.

Pokud chcete zjistit, zda je problém v konfiguraci WINS v počítači, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zadáním příkazu ipconfig /all z příkazového řádku zobrazíte adresu IP serveru WINS. Pokud není adresa IP serveru WINS zobrazena, kontaktujte správce sítě, který vám adresu IP poskytne.
 2. Ověřte, že lze komunikovat se serverem WINS pomocí testu Ping adresy IP serveru WINS. Odpověď by měla být podobná následující:
     Příkaz PING na <###.###.###.###> s délkou 32 bajtů:
  
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=77ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=80ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=78ms TTL=28
     Odpověď od <###.###.###.###>: bajty=32 čas=79ms TTL=28
  kde <###.###.###.###> je adresa IP serveru WINS.
Pokud nedostanete žádnou odpověď na test Ping vašeho serveru WINS, kontaktujte správce sítě, který ověří adresu IP pro server WINS a dále ověří, zda je server WINS připojen v síti a pracuje správně.

Pokud je test Ping serveru WINS úspěšný, ale server WINS ani nadále nepřekládá názvy rozhraní NetBIOS, jsou potíže pravděpodobně způsobeny serverem WINS. Pokud je v síti více serverů WINS, nakonfigurujte počítač tak, aby používal jiný server WINS. Pokud jiný server DNS překládá názvy rozhraní NetBIOS správně nebo v síti další server WINS není, kontaktujte správce sítě, aby opravil problém původního serveru WINS.

Pokud jste zkontrolovali správnou adresu IP serveru WINS, aktualizujte nastavení protokolu TCP/IP vašeho počítače. Pokud používáte telefonické připojení k vaší síti, musíte změnit potřebná nastavení protokolu TCP/IP pro server WINS v položce Telefonického připojení sítě.

Pokud potřebujete v nastavení protokolu TCP/IP v počítači změnit nebo přidat správnou adresu IP pro server WINS, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Síť a poté klepněte na kartu Protokoly.
 2. Klepněte na položku Protokol TCP/IP, dále klepněte na tlačítko Vlastnosti a poté klepněte na kartu WINS.
 3. Zadejte správnou adresu IP serveru WINS a klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na tlačítko Zavřít a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
Pokud potřebujete změnit nebo přidat adresu IP serveru WINS v položce Telefonického připojení sítě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Telefonickém připojení sítě klepněte na příslušnou položku v poli Vytočit položku seznamu.
 2. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na položku Upravit vlastnosti položky a modemu.
 3. Klepněte na kartu Server a poté klepněte na tlačítko Nastavení protokolu TCP/IP.
 4. Klepněte na pole Zadat adresy názvových serverů a v poli Primární server WINS zadejte správnou adresu IP.

Vlastnosti

ID článku: 169790 - Poslední aktualizace: 15. prosince 2004 - Revize: 3.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
kbhowto kbnetwork KB169790

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com