Làm th? nào đ? thêm ho?c g? b? Windows thông tin máy tính đ? bàn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 165695
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thành ph?n Windows Desktop Update có trong Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 Service Pack 1, 4,01 Service Pack 2, và Microsoft Windows 98 bao g?m sau đây ph? ki?n v? Windows c? đi?n:

 • Máy tính đ? bàn ho?t đ?ng.
 • M?t nhà thám hi?m duy nh?t, tùy ch?nh v?i xem trên Web.
 • M?t tr?nh đơn tích h?p Web b?t đ?u và thanh tác v?.
 • Nh?n vào đây (thay v? nh?p đúp) m?c đ? m? h?; đi?m t?i m?c đ? ch?n chúng.
Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm ho?c g? b? Windows Desktop Update trong Internet Explorer 4.0, 4.01, 4,01 Service Pack 1, ho?c 4,01 d?ch v? đóng gói 2 cho Windows 95 và Windows NT 4.0.

LƯU ?: B?n không th? lo?i b? Windows Desktop Update Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows 2000 v? nó là m?t ph?n tích h?p c?a các h? th?ng đi?u hành.

QUAN TR?NG: N?u b?n ch?y Internet Explorer 5 tr? lên v?i Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows NT 4,0 mà không có các thành ph?n Windows Desktop Update là bao g?m trong Internet Explorer 4.0, b?n c?n ph?i g? cài đ?t tr?nh duy?t Internet Explorer 5 tr? lên trư?c khi th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t này đ? thêm ho?c g? b? Windows Desktop Update Thành ph?n. Đ? thêm thông tin v? cách tháo cài đ?t tr?nh duy?t Internet Explorer 5 ho?c sau này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
217344 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t Internet Explorer 5
293907 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t Internet Explorer 6.0
N?u b?n không th? g? b? cài đ?t Internet Explorer 5 ho?c sau này, xem lưu ? dư?i đây đ? bi?t thông tin v? vi?c thêm các thành ph?n Windows Desktop Update. B?n có th? không th? g? b? cài đ?t Internet Explorer 5 N?u, ví d?, b?n lo?i b? b?n sao lưu ho?c g? b? cài đ?t thông tin.

LƯU ?: M?c dù Windows Desktop Update không ph?i là m?t ph?n c?a Internet Explorer 5 ho?c sau này, công ty qu?n tr? viên có th? bao g?m nó v?i m?t phiên b?n tùy ch?nh c?a Internet Explorer 5 ho?c sau này b?ng cách s? d?ng Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IEAK, xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/IE/IEAK/previous/techinfo/ie50/Default.mspx

THÔNG TIN THÊM

Thêm Windows thông tin máy tính đ? bàn

Thêm Windows Desktop Update, b?n ph?i cài đ?t ho?c cài đ?t l?i Internet Explorer 4.x và trong khi thi?t l?p, b?m Có khi b?n đang nh?c nh? đ? cài đ?t các c?u ph?n Windows Desktop Update như sau:
 1. B?m đúp vào các Ie4setup.exe t?p tin trong các đư?ng d?n\Internet explorer 4.0 Setup c?p (nơi đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? đ?n thư m?c cài đ?t Internet Explorer 4.x).
 2. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? cài đ?t các c?u ph?n Windows Desktop Update.
 3. N?u b?n b? nh?c đ?n m?t trong hai Nâng c?p m?i hơn ch? m?c ho?c Cài đ?t l?i t?t c? các thành ph?n, b?m Nâng c?p m?i hơn ch? m?c, b?m Ok, và sau đó ti?p t?c v?i thi?t l?p ho?t đ?ng.
LƯU ?: B?n không đư?c nh?c đ? cài đ?t Windows Desktop Update trong Internet Explorer 4.x Setup N?u m?t trong các trư?ng h?p sau t?n t?i:

 • B?n đang cài đ?t m?t b?n sao đư?c t?i xu?ng c?a Internet Explorer 4.0 t? m?t thư m?c trên đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n ho?c chia s? m?ng, và b?n đ? ch?n không đ? t?i v? các thành ph?n Windows Desktop Update.
 • Windows Desktop Update đ? đư?c cài đ?t, và b?n đang cài đ?t l?i Internet Explorer 4.x.
QUAN TR?NG: Internet Explorer 4.x không c?n có s?n đ? t?i v? t? các trang Web Microsoft. Do đó, b?n có th? không c?n thêm Windows Desktop Update b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Add/Remove Programs trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Microsoft Internet Explorer 4.0, b?m Thêm/lo?i b?, và sau đó nh?p vào Thêm c?u ph?n Windows Desktop Update t? trang Web. Đi?u này ch? đơn gi?n là m? Web site sau c?a Microsoft ho?c hi?n th? m?t thông báo trang Web c?a Microsoft gi?i thích "trang không th? đư?c t?m th?y:"
http://www.Microsoft.com/Windows/IE
B?n không th? cài đ?t Windows Desktop Update t? trang Web này.

G? b? Windows thông tin máy tính đ? bàn

Đ? lo?i b? Windows Desktop Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó đôi - Nh?p vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m vào các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m vào Microsoft Internet Explorer 4.0trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t, và sau đó b?m Thêm/lo?i b?.
 3. Nh?p vào Lo?i b? Windows Desktop Update, nhưng gi? cho Internet Tr?nh duy?t Web Explorer 4.0, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. N?u không có b?t k? t?p tin trong thùng rác, b?n nh?n đư?c dư?i đây tin nh?n:
  Internet Explorer 4.0 đ? thay đ?i đ?nh d?ng c?a các Thùng rác.

  N?u b?n mu?n gi? b?t k? kho?n m?c hi?n đang trong các Thùng rác, m? thùng rác và di chuy?n các kho?n m?c sang v? trí khác.

  Đ? xóa b? h?n m?i kho?n m?c t? thùng rác và ti?p t?c, b?m OK.
  Nh?p vào Ok khi b?n có ch?c ch?n không có t?p nào trong thùng rác b?n mu?n khôi ph?c.
Internet Explorer c? g?ng đ? đóng t?t c? chương tr?nh và c?u h?nh l?i c?a b?n máy tính đ? ch?y mà không có Windows Desktop Update.

Thu?c tính

ID c?a bài: 165695 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbui kbmt KB165695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:165695
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com