วิธีการเรียกใช้ SQL Server เก็บกระบวนการจาก ASP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 164485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู306574.
บทความนี้อธิบายวิธีการสามวิธีการเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้จากเพจที่ Server Active ที่ใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คำสั่งวัตถุเพื่อเรียก sp_test ขั้นตอนในตัวอย่างที่เก็บไว้ ขั้นตอนนี้จัดเก็บไว้เป็นจำนวนเต็มที่ยอมรับ และมีการคืนค่าของจำนวนเต็มด้วย:
  <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
  <!--#include virtual="/ASPSAMP/SAMPLES/ADOVBS.INC"-->
  <HTML>
  <HEAD><TITLE>Place Document Title Here</TITLE></HEAD>
  <BODY>
  This first method queries the data source about the parameters
  of the stored procedure. This is the least efficient method of calling
  a stored procedure.<BR>
  <%
  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  cn.Open "data source name", "userid", "password"
  Set cmd.ActiveConnection = cn
  cmd.CommandText = "sp_test"
  cmd.CommandType = adCmdStoredProc
  ' Ask the server about the parameters for the stored proc
  cmd.Parameters.Refresh
  ' Assign a value to the 2nd parameter.
  ' Index of 0 represents first parameter.
  cmd.Parameters(1) = 11
  cmd.Execute
  %>
  Calling via method 1<BR>
  ReturnValue = <% Response.Write cmd.Parameters(0) %><P>

  <!-- ************************************************************ -->

  Method 2 declares the stored procedure, and then explicitly declares
  the parameters.<BR>
  <%
  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  cn.Open "data source name", "userid", "password"
  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  Set cmd.ActiveConnection = cn
  cmd.CommandText = "sp_test"
  cmd.CommandType = adCmdStoredProc
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("RetVal", adInteger, _
   adParamReturnValue)
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Param1", adInteger, _
   adParamInput)
  ' Set value of Param1 of the default collection to 22
  cmd("Param1") = 22
  cmd.Execute
  %>
  Calling via method 2<BR>
  ReturnValue = <% Response.Write cmd(0) %><P>

  <!-- ************************************************************ -->

  Method 3 is probably the most formal way of calling a stored procedure.
  It uses the canocial
  <%
  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  cn.Open "data source name", "userid", "password"
  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  Set cmd.ActiveConnection = cn
  ' Define the stored procedure's inputs and outputs
  ' Question marks act as placeholders for each parameter for the
  ' stored procedure
  cmd.CommandText = "{?=call sp_test(?)}"
  ' specify parameter info 1 by 1 in the order of the question marks
  ' specified when we defined the stored procedure
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("RetVal", adInteger, _
  adParamReturnValue)
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Param1", adInteger, _
   adParamInput)
  cmd.Parameters("Param1") = 33
  cmd.Execute
  %>
  Calling via method 3<BR>
  ReturnValue = <% Response.Write cmd("RetVal") %><P>
  </BODY>
  </HTML>
				
หมายเหตุในตัวอย่างข้างต้น วิธีการต่าง ๆ ของการเข้าถึงพารามิเตอร์ที่ใช้คอลเลกชันของวัตถุคำสั่ง บางอย่างใช้คอลเลกชันการเริ่มต้นของวัตถุคำสั่งในขณะที่ผู้อื่นระบุคุณสมบัติใดของคอลเลกชันที่กำหนดในการเข้าถึง

ข้อมูลอ้างอิง

บทความฐานความรู้ล่าสุดและข้อมูลอื่น ๆ สนับสนุน InterDev Visual และหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ ดูเพจต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Microsoft การสนับสนุนด้านเทคนิค:
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?qu=vinterdev

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 164485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
Keywords: 
kbcode kbdatabase kbhowto kbsample kbscript kbmt KB164485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:164485
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com