การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows 2000 และ Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 163551 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows 2000 และ Windows NT 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

การพิมพ์ไปยังอุปกรณ์ที่เฉพาะ

 1. ตรวจสอบว่า คุณสามารถพิมพ์จากพรอมต์คำสั่ง

  เครื่องพิมพ์ PostScript ไม่:

  ประเภท:dir > lpt1หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

  เครื่องพิมพ์ postscript:

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์จากพรอมต์คำสั่งไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  64859การทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript
  plotter:

  ดู Hewlett-Packard เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.hp.com
  นี้ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมพอร์ตขนานและฮาร์ดแวร์ทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ใด ๆ ได้รับผลลัพธ์ garbled หรือไม่มี "สามารถเขียนไปยังพอร์ต" ได้รับข้อความ การตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบสายเคเบิล และดูถ้าจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEEE 1284 ถ้าไม่ นั้นถูกทำเครื่องหมายบนสายเคเบิลเข้ากับตัวเอง
  • เอากล่องสวิทช์ใด ๆ
  • ทำการทดสอบ self บนเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณพิมพ์อย่างถูกต้อง ปัญหาก็คือ Windows หรือโปรแกรม ถ้าคุณไม่พิมพ์อย่างถูกต้อง ปัญหาก็คือ ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ลองปิดการใช้งานการสนับสนุน Plug and Play ของ BIOS ของคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ:: พิมพ์จากพรอมต์คำสั่งไม่ทำงานถ้าเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ PostScript

 2. ลองพิมพ์จาก WordPad หรือ Notepad

  นี้ทดสอบโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณพิมพ์อย่างถูกต้อง ปัญหาทำงานอยู่กับโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่ได้หมายความ ว่า Windows จะไม่เกี่ยวกับงาน windows อาจไม่สามารถรันคำสั่งพิมพ์คำเฉพาะที่ต้องการให้โปรแกรม ดูส่วน "โปรแกรม" ของบทความนี้

  ถ้าคุณไม่พิมพ์อย่างถูกต้อง อาจมีปัญหาในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ลองรายการต่อไปนี้:
  • ถ้ามีเครื่องพิมพ์ PostScript โหลดโปรแกรมควบคุมของ Apple LaserWriter NT นี่คือไดรเวอร์ PostScript พื้นฐานมาก และใช้จะกำหนดว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม PPD เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์
  • ถ้าเครื่องพิมพ์นั้นไม่ใช่ PostScript โหลดโปรแกรมแบบข้อความ/ทั่วไปเท่านั้นควบคุมเครื่องพิมพ์ นี่คือไดรเวอร์พื้นฐานมาก และใช้ดังกล่าวจะกำหนดว่า สแต็คการพิมพ์พื้นฐานทำงานอย่างถูกต้อง
  • ถ้ามีการ plotter โหลดไดรเวอร์ Plotter HP-GL/2 Hewlett-Packard
  ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่พิมพ์ มีไดรเวอร์พื้นฐาน ดูส่วน "กองที่พิมพ์" ของบทความนี้ ถ้าคุณพิมพ์ ดูส่วน "โปรแกรม"

พิมพ์ไปยังอุปกรณ์เครือข่าย

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายพื้นฐาน

  ตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ โพรโทคอล ชื่อที่ใช้ร่วมกัน และอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถดูเซิร์ฟเวอร์ คัดลอกแฟ้มไปใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวจัดการแฟ้มใน Windows NT 3.x หรือ Windows Explorer ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์
 2. สร้างเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น และการเปลี่ยนเส้นทางพอร์ตไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

  สร้างเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น และในส่วนพอร์ต สร้างพอร์ตใหม่ คลิกภายในพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (การใช้ไวยากรณ์ \\servername\printername) ใช้พอร์ตนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งกำหนดว่า มีปัญหากับคัดการลอกแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเวิร์กสเตชันที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อไปยังเซ็ต หรือคลิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายในการเพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์
 3. การพิมพ์จากโปรแกรม-DOS-โปรแกรมที่ใช้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการรันคำสั่ง NET USE แมปพอร์ต LPT ไปยังเครือข่ายใช้ร่วมกัน ถ้ามี ลบ และ re-map พอร์ต หากทำแล้วงาน อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อที่โกสต์ คำสั่งอาจจำเป็นจะถูกรันในสคริปต์การเข้าสู่ระบบเพื่อแมปพอร์ตที่แต่ละครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ

  ถ้าคุณยังคงไม่พิมพ์ ลองพิมพ์ " dir > LPT <x>" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ที่ <x>เป็นหมายเลขพอร์ตที่ถูกแมปไว้ If it still does not print, double-check the networking. </x></x>

  หมายเหตุ:: Printing from MS-DOS-based programs does not work if the printer is a Postscript Printer.
 4. If you are using LPR or printing to a JetDirect card using the TCP/IP protocol, try these items:
  • Ping the IP address. If it fails, check the network connectivity and verify IP addresses.
  • Create an LPR port to the printer and then create a local printer connected to that port. This is the recommended way to connect to a JetDirect printer. Sharing this printer on the network allows the computer to act as a print queue for the JetDirect printer.
  For additional information, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  124735How Windows NT LPD Server Implements LPR Control Characters
  124734Text of RFC1179 Standard for Windows NT TCP/IP Printing
 5. Determine whether you can print locally.

  If possible, try printing locally. This determines whether it is a network or computer-specific problem. Also see the "Program" and "Print Stack" sections of this article.

Program

 1. Use a simpler file.

  Try creating a new document with less information in it. This determines if it is the program, or something in the document that is causing the problem.
 2. Check the available disk space on the system drive.

  If there is not enough room to spool the job, larger jobs might fail where smaller jobs do not.
 3. Try to print from another operating system.

  If possible, test with another operating system (such as Microsoft Windows 95). If it prints correctly, the problem is related to the output file.

Printing Stack

 1. Verify that the Winprint.dll file is present.For additional information about how to verify that the Winprint.dll file is present, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  105247Err Msg: There are no Print Processors... Creating a Printer
 2. Refresh all the printer files. To do so, remove all printers from the Printers folder, delete all the files from the Winnt\System32\Spool\Drivers\W32x86 folder, and then reinstall the printers.

  หมายเหตุ:: If you are using a Service Pack, reinstall the Service Pack before reinstalling the printers.
 3. Check the available space on the hard disk. If there is not enough room to spool the job, print jobs may fail.

DEC Printserver and DEC Print Monitor

The Digital Equipment Corporation (DEC) Printserver is a printer with an Ethernet card installed. It can be accessed with the TCP/IP or DECnet protocol. DECnet is available only from DEC.

When the Printserver printer is first turned on, it does not have a TCP/IP address assigned to it. The Windows NT DEC Print Monitor assigns the IP address to the Printserver printer by downloading the software and configuration to the hardware (MAC) address of the Ethernet adapter in the Printserver.

For more information about how to set this up, clickวิธีใช้in the Add New Port section of Print Manager. In Windows NT 4.0, see the Readme.txt file in the Drvlib\Print\Decmon folder on the Windows NT CD-ROM.

AutoCAD 13

If AutoCAD is not correctly configured to print, you may receive the following error message:
The system is unable to set port parameters.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 163551 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbmt KB163551 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:163551

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com