G? r?i v?n đ? giao ti?p v?i m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i m?ng quay s? trong Windows 2000, Windows NT 4.0 hay Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 163391 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314095.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? liên l?c v?i các máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t Internet, FTP, ho?c Telnet. Đi?u này bài gi? đ?nh r?ng b?n có th? k?t n?i và đăng nh?p vào Internet c?a b?n d?ch v? nhà cung c?p (ISP) thành công.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? g?p v?n đ? giao ti?p v?i m?t máy ch? trên Internet Đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
 • H? ph?c v? không ho?t đ?ng đúng ho?c đ? t?m th?i b? lo?i b? t? Internet.
 • Tr?nh duy?t Internet c?a b?n chưa đư?c c?u h?nh đúng.
 • C?u h?nh TCP/IP cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n là không chính xác.
 • Máy ch? c?a ISP c?a b?n d?ch v? tên mi?n (DNS) không làm vi?c đúng cách.
Đ? xác đ?nh và gi?i quy?t v?n đ? b?n đang g?p ph?i, làm theo các th? t?c trong m?i ph?n sau đây theo th? t?. Sau khi b?n hoàn thành m?i th? t?c, ki?m tra xem n?u b?n có th? giao ti?p v?i máy ch? trên các Internet thành công.

H?y th? m?t máy ch? đư?c bi?t đ?n t?t

N?u b?n không th? giao ti?p v?i m?t máy ch? c? th? trên Internet, c? đ? k?t n?i t?i Web site c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n c?a nó tên (FQDN):
http://www.microsoft.com
M?t FQDN bao g?m m?t tên máy ch? và m?t tên mi?n. N?u b?n có th? k?t n?i t?i Web site c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng c?a nó FQDN, TCP/IP c?a máy tính c?a b?n c?u h?nh là chính xác.

N?u b?n có th? k?t n?i t?i Web site c?a Microsoft và b?n không th? k?t n?i t?i m?t site Internet c? th? sau khi n? l?c nhi?u, các Trang web khác có th? không th? ho?t đ?ng đúng ho?c có th? đư?c g? b? t?m th?i t? Internet. C? g?ng k?t n?i v?i m?t s? các trang Web khác nhau. N?u b?n đang có th? k?t n?i đ?n m?t s? các trang Web, nhưng b?n không th? k?t n?i đ?n trang Web khác các trang web, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? đư?c tr? giúp. ISP c?a b?n có th? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?.

N?u b?n không th? k?t n?i v?i b?t k? trang Web, có th? có m?t v?n đ? v?i c?u h?nh c?a tr?nh duy?t Internet ho?c v?i TCP/IP c?u h?nh k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n.

Ki?m ch?ng c?u h?nh tr?nh duy?t

Ki?m ch?ng r?ng tr?nh duy?t Internet c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i t?i Internet b?ng cách s? d?ng k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n và r?ng tr?nh duy?t Internet c?a b?n không đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i thông qua m?t máy ch? proxy.

Vô hi?u hóa giao th?c multilinking

N?u b?n có giao th?c Multilinking (MP) đư?c kích ho?t và ISP c?a b?n Đi?m-đi?m (PPP) ngh? đ?nh thư h? ph?c v? không h? tr? Multilinking giao th?c, b?n không th? giao ti?p v?i máy ch? trên Internet. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh xem b?n nên vô hi?u hoá Multilinking giao th?c. N?u b?n s? d?ng MSN, The Microsoft m?ng, như ISP c?a b?n, t?t các Giao th?c Multilinking.

Đ? vô hi?u hóa giao th?c Multilinking, s? d?ng các phương pháp thích h?p:
 • N?u Windows NT 4.0 Service Pack 1 ho?c không có gói d?ch v? đư?c cài đ?t, b?n có th? vô hi?u hóa giao th?c Multilinking b?i vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
  2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? Quay s? h?p.
  3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
  4. Trên các Máy chủ tab, b?m vào đ? xóa các Cho phép m? r?ng PPP LCP ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 • N?u Windows NT 4.0 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  ID C?A BÀI: 161368
  Tiêu đ?: Service Pack 2 có th? gây ra m?t k?t n?i trong t? xa truy c?p
 • N?u Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau này đư?c cài đ?t, giao th?c Multilinking t? đ?ng b? t?t cho k?t n?i quay s? không yêu c?u giao th?c Multilinking.

Xác nh?n đ?a ch? IP c?a b?n

N?u ISP c?a b?n đ? ch? đ?nh cho b?n m?t đ?a ch? IP t?nh, xác minh r?ng các C?u h?nh TCP/IP cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n ch?a các chính xác thông tin đư?c cung c?p b?i ISP c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i ISP c?a b?n.
 2. G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  ipconfig/all
  IPCONFIG /ALL l?nh hi?n th? thi?t đ?t Windows TCP/IP cho t?t c? các b? đi?u h?p m?ng và các k?t n?i modem. Đ?a ch? cho m?t k?t n?i modem đư?c hi?n th? như là "NDISWAN<x> b? đi?u h?p" nơi <x> là m?t s?. Các c?ng m?c đ?nh cho NDISWAN<x> adapter là gi?ng như đ?a ch? IP; đi?u này là đi?n h?nh c?a thi?t k?. Nhi?u hơn m?t NDISWAN<x> b? đi?u h?p có th? đư?c hi?n th?. B?t k? NDISWAN<x> hi?n th? adapter không hi?n đang trong s? d?ng Zero cho đ?a ch? IP. </x></x></x></x></x>
 3. N?u đ?a ch? IP hi?n th? cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n hi?n không phù h?p v?i đ?a ch? IP cung c?p b?i ISP c?a b?n, thay đ?i IP c?a b?n Đ?a ch? đ? phù h?p v?i thi?t đ?t đư?c cung c?p b?i ISP c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
  2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong m?c danh b? đi?n tho?i đ? quay s? h?p.
  3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
  4. B?m vào các Máy chủ tab, và sau đó b?m Thi?t đ?t TCP/IP.
  5. Thay đ?i thi?t đ?t TCP/IP đ? phù h?p v?i thi?t đ?t đư?c cung c?p b?i ISP c?a b?n, Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

Kích ho?t tính năng tùy ch?n "c?ng s? d?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa"

N?u b?n k?t n?i đ?n m?t m?ng c?c b? b?ng cách s? d?ng b? đi?u h?p m?ng và cho ISP c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t modem đ?ng th?i, c?u h?nh k?t n?i quay s? c?a b?n do đó b?t k? xung đ?t đ?nh tuy?n đư?c gi?i quy?t trong l?i c?a k?t n?i quay s? c?a b?n đ? ISP c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? Quay s? h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Máy chủ tab, và sau đó b?m Thi?t đ?t TCP/IP.
 5. B?m vào các S? d?ng c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok.

Ki?m tra ánh sáng chuy?n giao

N?u b?n k?t n?i đ?n m?t m?ng c?c b? b?ng cách s? d?ng b? đi?u h?p m?ng và cho ISP c?a b?n m?t modem s? d?ng cùng m?t lúc, m?t cu?c xung đ?t gi?a b? đi?u h?p m?ng c?a b?n và modem c?a b?n có th? ngăn modem c?a b?n g?i thông tin đ?n các máy ch? Internet. Đ? xác minh r?ng các gói TCP/IP đang đư?c đ?nh tuy?n thông qua c?a b?n Modem cho ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i và đăng nh?p vào ISP c?a b?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Giám sát m?ng quay s? bi?u tư?ng trên thanh tác v?.
 3. Nh?p vào M? Dial-Up màn h?nh, và sau đó b?m vào các S? thích tab.
 4. Hi?n th? tr?ng thái đèn, nh?p vào Như m?t c?a s? trên bàn làm vi?c.
 5. S? d?ng l?nh PING gây ra modem c?a b?n đ? g?i thông tin. Đ? làm như v?y, nh?p l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  Ping<ip address=""></ip>
  nơi <ip address=""> là đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? t?t đư?c bi?t đ?n trên các Internet. N?u b?n không bi?t đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? trên các Internet, s? d?ng đ?a ch? IP cho ftp.microsoft.com, 207.46.133.140. </ip>
Giám sát m?ng quay cho th?y modem t?nh tr?ng đèn trong m?t c?a s?. N?u ánh sáng chuy?n giao (Tx) trong giám sát m?ng quay nh?p nháy khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, thông tin TCP/IP đư?c đang đư?c đ?nh tuy?n thông qua modem cho ISP c?a b?n.

N?u ánh sáng chuy?n giao (Tx) trong giám sát m?ng quay không flash khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, các gói d? li?u đư?c không b? chuy?n thông qua modem c?a b?n. Ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? IP đư?c gán cho b?n b?i ISP c?a b?n cho k?t n?i quay s? c?a b?n không gi?ng như đ?a ch? IP cho c?a b?n b? đi?u h?p m?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n loopback (n?u đư?c cài đ?t). Ngoài ra, đ?a ch? IP c?a b? đi?u h?p m?ng c?a b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n loopback không ph?i là trên cùng m?t m?ng Đ?a ch? IP đư?c gán cho b?n b?i ISP c?a b?n cho k?t n?i quay s? c?a b?n.

Đ? hi?n th? thi?t đ?t Windows TCP/IP cho t?t c? m?ng adapter và modem các k?t n?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i và đăng nh?p vào ISP c?a b?n.
 2. Lo?i ipconfig/all m?t d?u nh?c l?nh.
Đ?a ch? cho m?t k?t n?i modem đư?c hi?n th? như là "NDISWAN<x> b? đi?u h?p" nơi <x> là m?t s?. Các c?ng m?c đ?nh cho NDISWAN<x> adapter là gi?ng như đ?a ch? IP; đi?u này là b?nh thư?ng và theo thi?t k?. Nhi?u hơn m?t NDISWAN<x> b? đi?u h?p có th? đư?c hi?n th?. B?t k? NDISWAN<x> hi?n th? adapter không hi?n đang trong s? d?ng Zero cho đ?a ch? IP. Ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t TCP/IP cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n và k?t n?i quay s? c?a b?n đang không ? trong cu?c xung đ?t. </x></x></x></x></x>

Đ? thay đ?i các thi?t đ?t TCP/IP c?a b? đi?u h?p m?ng c?a b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n loopback, b?t đ?u công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n. Các công c? m?ng là ch? dành cho b?n b? đi?u h?p m?ng. Khi b?n đang c?u h?nh đ?a ch? IP cho c?a b?n quay s? b? đi?u h?p, t?t c? các c?u h?nh c?n đư?c th?c hi?n trong các m?ng quay s? công c?.

Ki?m tra ánh sáng nh?n

Xác minh r?ng m?t ph?n ?ng đư?c tr? v? t? h? ph?c v? trên Internet đó b?n đang c? g?ng liên l?c v?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i ISP c?a b?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Giám sát m?ng quay s? bi?u tư?ng trên thanh tác v?.
 3. Nh?p vào M? Dial-Up màn h?nh, và sau đó b?m vào các S? thích tab.
 4. Hi?n th? tr?ng thái đèn, nh?p vào Như m?t c?a s? trên bàn làm vi?c.
 5. S? d?ng l?nh PING gây ra modem c?a b?n đ? g?i thông tin. Đ? làm V? v?y, nh?p l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  Ping<ip address=""></ip>
  nơi <ip address=""> là đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? t?t đư?c bi?t đ?n trên các Internet. N?u b?n không bi?t đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? trên các Internet, s? d?ng đ?a ch? IP cho ftp.microsoft.com, 207.46.133.140. </ip>
Giám sát m?ng quay cho th?y modem t?nh tr?ng đèn trong m?t c?a s?. N?u ánh sáng nh?n đư?c (Rx) trong giám sát m?ng quay không flash khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, các gói d? li?u không đư?c nh?n đư?c t? ISP c?a b?n. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

N?u ánh sáng nh?n đư?c (Rx) trong giám sát m?ng quay nh?p nháy khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, nhưng b?n v?n không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó, có th? có m?t v?n đ? phân gi?i tên.

Ki?m tra đ? phân gi?i tên

M?t máy ch? d?ch v? tên mi?n (DNS) cung c?p máy ch? lưu tr? tên gi?i quy?t. N?u b?n không th? k?t n?i t?i m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng c?a nó hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (FQDN), có th? có m?t v?n đ? v?i c?u h?nh DNS k?t n?i quay s? đ? ISP c?a b?n ho?c v?i máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n.

Đ? xác đ?nh xem đó là m?t v?n đ? v?i c?u h?nh DNS k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i ipconfig/all t?i d?u nh?c l?nh đ? hi?n th? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n. N?u IP đ?a ch? cho b?n H? ph?c v? DNS không hi?n th?, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? có đư?c đ?a ch? IP cho máy ch? DNS c?a b?n.
 2. Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? giao ti?p v?i máy ch? DNS c?a b?n b?i ping đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n. B?n s? th?y m?t thư tr? l?i tương t? như sau:
    Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:
  
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28
  						
  Các lo?t các d?u hi?u s? (###. ###. ###. ###) đ?i di?n cho đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS.
N?u b?n không th? ping đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n thành công, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác minh r?ng b?n có đ?a ch? IP chính xác cho DNS c?a b?n máy ch? và máy ch? DNS c?a b?n đang ho?t đ?ng đúng.

N?u b?n có th? ping đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n, nhưng không th? k?t n?i v?i m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng c?a nó FQDN, máy ch? DNS c?a b?n có th? không gi?i quy?t các máy ch? lưu tr? tên đúng cách. N?u nhi?u hơn m?t máy ch? DNS có s?n cho ISP c?a b?n, c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS khác nhau. N?u b?ng cách s? d?ng m?t máy ch? DNS gi?i quy?t v?n đ?, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? s?a ch?a v?n đ? v?i các máy ch? DNS g?c.
Khi b?n đ? xác minh đ?a ch? đúng IP cho máy ch? DNS c?a b?n, C?p Nh?t thi?t đ?t TCP/IP cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? thay đ?i ho?c thêm m?t đ?a ch? IP h?p l? cho máy ch? DNS c?a b?n cho m?t m?ng quay s? danh baï haønh, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong h?p danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Máy chủ tab, và sau đó b?m Thi?t đ?t TCP/IP.
 5. Nh?p vào Ch? r? đ?a ch? máy ch? tên, và sau đó nh?p đúng đ?a ch? IP trong h?p Primary DNS.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 163391 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbdialup kbnetwork kbmt KB163391 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:163391

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com