Thông báo l?i: ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào m?t máy tr?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 160783 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n không hành chính trên m?t máy tr?m đ? đăng nh?p vào m?t tên mi?n.

Máy tính khách hàng d?a trên Windows NT

Tài kho?n c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? ngăn c?n b?n t? đăng nh?p và s? d?ng đi?u này máy tr?m. H?y th? m?t máy tr?m.

Các máy tính Windows d?a trên khách

Ngư?i dùng không đư?c phép đăng nh?p t? máy tr?m này.
Tùy thu?c vào khách hàng, s? thư liên k?t m?ng 2240 có th? c?ng đư?c bao g?m trong các thông báo l?i.

D?a trên Windows 2000 khách hàng c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong m?t n? l?c đ? ánh x? m?t k? t? ? đ?a cho máy ch?:
Không th? đ? m?o danh b?ng cách s? d?ng m?t ?ng tên cho đ?n khi d? li?u đ? đư?c đ?c t? đó đư?ng ?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u s? ghi s? ki?n an ninh là đ?y đ?, và CrashOnAuditFail đư?c kích ho?t. CrashOnAuditFail có th? đư?c kích ho?t trên m?t máy tính Windows NT 4.0 n?u C2 Virtual Machine Manager (C2Config.exe) đ? đư?c ch?y trên máy tính. Khi kích c? s? ghi b?o m?t đ?t công su?t, ch? qu?n tr? viên có th? truy c?p vào máy ch?.

V?n đ? này có th? c?ng x?y ra N?u tài kho?n ngư?i dùng chu?n đư?c c?u h?nh đ? đăng nh?p t? máy tr?m làm vi?c c? th?.

Chú ý Các Đăng nh?p đ? tùy ch?n là trong các Thu?c tính ngư?i dùng h?p tho?i.


GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y xóa s? ghi b?o m?t và ch?y C2CONFIG đ? thi?t l?p l?i các CrashOnAuditFail giá tr?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính và đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n trong nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. S? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? xóa t?t c? các s? ki?n t? s? ghi b?o m?t, lưu tr? các s? ki?n hi?n đang đăng nh?p. Đ? bi?t chi ti?t, xem chương "tr?nh xem s? ki?n" trong Windows NT máy tr?m hay Windows NT Server h? th?ng hư?ng d?n.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa các
  CrashOnAuditFail
  m?c nh?p Registry t? registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 5. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? gây ra s? thay đ?i có hi?u l?c.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? các
CrashOnAuditFail
m?c nh?p Registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
149393 CrashOnAuditFail kích ho?t trên t?t máy v?i ProcessTracking
178208 CrashOnAuditFail v?i đăng nh?p/đăng xu?t ki?m toán gây ra màn h?nh màu xanh
140058 Làm th? nào đ? ngăn ch?n các ho?t đ?ng tuyên khi s? ghi b?o m?t đ?y đ?

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong Windows NT Phiên b?n 3.5 x và Windows NT Phiên b?n 4.0. Microsoft nghiên c?u v?n đ? này và s? g?i thông tin m?i đây t?i cơ s? ki?n th?c Microsoft như nó tr? thành có s?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 160783 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbmt KB160783 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:160783

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com