Làm th? nào đ? phân bi?t v?i m?t thi?t b? đ?a v?t l? t? m?t s? ki?n thông báo

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 159865 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Windows có th? báo cáo s? ki?n thư trong trư?ng h?p ghi cho nhi?u v?n đ? thi?t b? đ?a c?ng b?ng cách s? d?ng cú pháp sau:
Các thi?t b?, \Device\Harddisk#\Partition #
Sau đây là ví d? v? m?t s? s? ki?n đăng nh?p chung thư m?c:
 • Thi?t b?, \Device\Harddisk0\Partition 1, có m?t kh?i x?u.
 • Các thi?t b?, \Device\HardDisk1\Partition0, đ? đư?c đ?t l?i.
 • H? th?ng x? l? ch?m tr?-ghi d? li?u b? m?t.
 • H? th?ng đ? c? g?ng đ? chuy?n các t?p tin d? li?u t? b? đ?m đ? \\device\harddisk4\partition2\mydir\myfile.txt
  Vi?t chi?n d?ch th?t b?i.
 • Có l?i trong khi c? g?ng ph?c h?i d? li?u t? dung sai do l?i đ?t ch?a \device\harddisk2\FT1
Trong m?i c?a các ví d? trư?c, b?n c?n đ? d?ch đ?a c?ng s? vào m?t ? đ?a v?t l? trên h? th?ng. B?n có th? xác đ?nh đ?a c?ng s? b?ng cách t?m trong s? đăng k?, nhưng b?n c?n ph?i bi?t n?u b?n đang s? d?ng ? đ?a IDE, ? đ?a SCSI ho?c m?t s? k?t h?p c?a hai. Ngư?i qu?n tr? đ?a s? hi?n th? các ? đ?a theo th? t? chúng đư?c li?t kê trên m?i b? đi?u khi?n và theo th? t? mà các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đi?u khi?n đư?c n?p. N?u b?n đang b?ng cách s? d?ng nhi?u b? đi?u khi?n, th? t? mà trong đó h? đư?c xác đ?nh là d?a trên bài I/O c?ng và đi?u khi?n BIOS đ?a ch? t?p.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

CHÚ Ý: Qu?n l? đ?a đ? đư?c nâng c?p trong Windows 2000 và h? đi?u hành sau này. B?n có th? s? d?ng đ?a qu?n l? đ? xem thông tin này mà không c?n s? d?ng Registry Editor. Đ? xem nơi mà đ?a c?ng c? th? này n?m trong h? th?ng c?a b?n, s? d?ng th? t?c sau đây:
 1. B?t đ?u đi?u khi?n đ?a qu?n l? (diskmgmt.msc).
 2. Xem xem đ? h?a c?a ? đ?a c?a b?n. Nh?p chu?t ph?i vào ph?n đ?a cơ b?n ho?c năng đ?ng s? đ?a mà phù h?p v?i các "đ?a c?ng #" trong các thông báo l?i, màu xám.
 3. Nh?p vào B?t đ?ng s?n.Các tài s?n s? ch?a thông tin "Lo?i thi?t b?" s? cho b?n bi?t n?u đ?a IDE hay SCSI, và nó c?ng s? hi?n th? tên g?i "Đ?i l? ph?n c?ng" c?a thi?t b? v?t l? và các "tên b? đi?u h?p" nó đư?c g?n vào.
Dành cho Windows NT, s? d?ng Registry Editor đ? trích xu?t thông tin c?n thi?t như sau:
 1. Chạy Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau (cho các thi?t b? d?a vào IDE):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Atdisk
     Controller0 look at the controller address and interrupt.
       disk0 look at identifier string for manufacturer and model#
       disk1 look at identifier string for manufacturer and model#
     Controller1 look at the controller address and interrupt.
       disk0 look at identifier string for manufacturer and model#
       disk1 look at identifier string for manufacturer and model#
  					
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây (For Atapi tuân th? ho?c thi?t b? SCSI):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\SCSI
     Scsiport0 look at driver, Interrupt, and IOAddress
       Scisbus0
        Targetid0
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
        Targetid1
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
        Targetid4
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
       Scsibus1
        Targetid0
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
        Targetid1
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
        Targetid2
        Logical Unit Id 0
       Scsiport1 look at driver, Interrupt and I/O Address.
       Scsibus0
        Targetid0
        Logical Unit Id 0  look at identifier and type.
  					
LƯU ?: Khi s? SCSI ID cao hơn 9, cơ quan đăng k? danh sách các ? đ?a theo th? t? ABC, nhưng máy tính đ?t ID d?ng v?t l? các ? đ?a numerically.

B?ng cách s? d?ng các thông tin thu th?p t? s? đăng k?, b?n có th? xác đ?nh đ?a v?t l? ánh x? t?i m?t s? đ?c bi?t đ?a trong đ?a Ngư?i qu?n tr?.
 1. B?ng cách s? d?ng "đ?nh danh" và "lo?i" các giá tr?, xác đ?nh m?c đư?c cho đ?a và đó là dành cho các thi?t b? khác ch?ng h?n như đ?a CD-ROM, băng, máy quét, và vv.
 2. T?m m?i m?c nh?p Type:REG_SZ:DiskPeripheral dư?i Targetid # \Logicalunitid0. M?i m?t trong nh?ng loài này tương đương v?i m?t ? đ?a trong đ?a qu?n tr? và c?ng có th? đ?n m?t s? \device\harddisk.
 3. Đ? t?m \device\harddisk5 t?m th?y th? 6 DiskPeripheral (zero thông qua năm).
 4. H?y lưu ? c?a SCSIPORT, SCSIBUS, và TARGETID # và s? d?ng đi?u này đ? thay th? thi?t b? l?i.
  SCSIPORT là m?t b? đi?u khi?n SCSI.
  SCSIBUS là m?t kênh trên b? đi?u khi?n SCSI. M?t s? b? đi?u khi?n kép kênh và có SCSIBUS0 và SCSIBUS1.
  TARGETID là SCSI ID thi?t b? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng thư?ng 0 qua 6, v?i xư?ng ID 7 đ?i di?n cho b? đi?u khi?n riêng c?a m?nh.
 5. Đ?i di?n n?u b?n có nghi ng? v? mà SCSIPORT cho b? đi?u khi?n SCSI nh?n vào tr?nh đi?u khi?n, I/O đ?a ch?, và làm gián đo?n các m?c nh?p SCSIPORT và k?t h?p nó v?i c?u h?nh ph?n c?ng đư?c thi?t l?p trên b? đi?u khi?n.
 6. Cho thi?t b? IDE, ? đ?a n?m trong tr?t t? c?u h?nh master/slave trên m?i b? đi?u khi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 159865 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
T? khóa: 
kbmt KB159865 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:159865

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com