Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Windows 95/98/Me s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 158238 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh các thông tin sau v? c?a b?n cài đ?t Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Me):
 • Phiên b?n Windows b?n đang ch?y
 • Vi?c cài đ?t c?a Windows là ti?n tr?nh cài đ?t OEM
 • Vi?c cài đ?t c?a Windows là m?t phiên b?n qu?c t?

THÔNG TIN THÊM

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me b?n đang ch?y:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 3. B?m vào các T?ng quát tab.
 4. Xác đ?nh v? trí s? phiên b?n dư?i tiêu đ? h? th?ng và sau đó xem các B?ng sau:
  Release          Version           File dates
  ------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 retail, OEM   4.00.950           7/11/95
  Windows 95 retail SP1   4.00.950A          7/11/95-12/31/95
  OEM Service Release 2   4.00.1111* (4.00.950B)    8/24/96
  OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* (4.00.950B) 8/24/96-8/27/97 
  OEM Service Release 2.5  4.03.1214* (4.00.950C)    8/24/96-11/18/97
  Windows 98 retail, OEM   4.10.1998          5/11/98
  Windows 98, Security CD  4.10.1998A 
  Windows 98 Second Edition 4.10.2222A          4/23/99
  Windows 98 SE Security CD 4.10.2222B
  Windows Me         4.90.3000          6/08/00
  Windows Me Security CD   4.90.3000A
  						

Chú ý

 • V?i C?p nh?t h? th?ng Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 98 gói d?ch v? khách hàng, không ph?i t?t c? các file có con d?u Phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng. C?p nh?t h? th?ng Windows 98 đ? đư?c bao g?m trong gói d?ch v? Windows 98 khách hàng. B?n có th? xem thông tin Phiên b?n t?p tin b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t t?p tin trong Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính vào phím t?t tr?nh đơn, và sau đó b?m các Phiên bản tab. N?u thu?c tính cho t?p không hi?n th? m?t Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên b?n có s?n cho t?p tin đó.
 • V?i Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) và 2.5 (OSR 2,5), không ph?i t?t c? các file có con d?u Phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng. Cho OSR 2.1 và OSR 2.5, ch? nh?ng t?p tin đ? đư?c c?p nh?t đ? h? tr? cho Win32 Driver Model (WDM) và Universal Serial Bus (USB) có th? có này tem Phiên b?n (c?n l?i duy tr? các con tem Phiên b?n tương t? như các t?p tin OSR2 tương ?ng).

  B?n có th? xem thông tin Phiên b?n t?p tin b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t t?p tin trong Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính vào phím t?t tr?nh đơn, và sau đó b?m các Phiên bản tab. N?u thu?c tính cho t?p không hi?n th? m?t Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên b?n có s?n cho t?p tin đó.
 • V?i s? ngo?i l?, b?n c?p nh?t Windows 95 có m?t phiên b?n s? c?a 4.00.951 ho?c m?i hơn, ch? ra r?ng t?p tin là m?t phiên b?n m?i hơn đ? đư?c ban đ?u đư?c kèm trong Windows 95. C?p Nh?t c?a Windows 95 OEM Service Phiên b?n 2 (OSR2) thư?ng có m?t phiên b?n c?a 4.00.1112 ho?c sau đó.
 • Nhi?u b?n s?a l?i có th? đư?c áp d?ng cho các thành ph?n tương t?. V?i m?t s? ngo?i l? hi?m, các b?n s?a l?i luôn luôn đư?c tích l?y. M?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n trong m?t phiên b?n nh?t đ?nh c?a m?t thành ph?n c? th? c?ng bao g?m trong phiên b?n m?i nh?t c?a các thành ph?n đó, cùng v?i b?t k? thay đ?i b? sung th?c hi?n trong phiên b?n sau này. (Ví d?, phiên b?n 4.00.952 s? ch?a s? thay đ?i th?c hi?n ? phiên b?n 4.00.951, c?ng như s? thay đ?i m?i.)

  B?n ch?t tích l?y c?a nh?ng thay đ?i này, k?t h?p v?i các incremented Phiên b?n s?, có ngh?a là, v?i r?t ít ngo?i l?, là luôn luôn m?t trong "hi?n t?i" Phiên b?n c?a m?t thành ph?n nh?t đ?nh, có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c th?c hi?n đ? mà thành ph?n đ?n nay.
 • N?u b?n đang ch?y Windows 95 OSR 2.1, b?n th?y phiên b?n s? 4.00.950B (gi?ng như OSR2) khi b?n th?c hi?n theo các bư?c đư?c li?t kê ? trên. Đ? xác đ?nh li?u b?n đang ch?y OSR 2.1, ki?m tra cho "USB b? sung đ? OSR2" trong danh sách chương tr?nh đư?c cài đ?t trong các công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel, và ki?m tra các phiên b?n 4.03.1212 c?a Ntkern.vxd t?p tin trong thư m?c Windows\System\Vmm32.
 • N?u b?n đang ch?y OSR 2,5 và b?n g? b? cài đ?t b? sung USB b?ng cách s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel, s? phiên b?n thay đ?i đ? 4.00.950b trên các T?ng quát tab trong thu?c tính h? th?ng.
 • N?u b?n đ? cài đ?t m?t chương tr?nh mà s? d?ng Microsoft ho?t đ?ng kh? năng ti?p c?n (MSAA), C?p Nh?t User.exe t?p tin s? phiên b?n có th? thay đ?i đ? 4.01.0970 ho?c 4.01.970 theo sau là m?t tr?ng ho?c m?t ch? cái (A, B ho?c C) ph?n ánh b?n g?c c?a Windows 95.

Xác đ?nh phiên b?n OEM (OEM)

Windows có th? đ? đư?c cài trên máy tính c?a b?n. Đây cài đ?t đư?c g?i là cài đ?t OEM. M?t b?n phát hành d?ch v? OEM (ví d?, OSR 2) là m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a m?t s?n ph?m cho nhà s?n xu?t PC (OEM) đ?n đây vào máy tính m?i. M?c đích là đ? cho phép OEM đ? cài đ?t m?t s?n ph?m Windows tích h?p mà ch?a nh?ng m?i nh?t có s?n c?p cá nhân Nh?t và h? tr? ti?n b? g?n đây trong ph?n c?ng yêu c?u h? tr? h? đi?u hành c?t l?i.

LƯU ?: OSR b?n đư?c li?t kê trong bài vi?t này có th? đư?c l?y t? m?t OEM. M?t cài đ?t Windows 95 (Phiên b?n 950) bán l? không th? nâng c?p v?i m?t phiên b?n OSR.

Đ? xác đ?nh cho dù b?n có m?t cài đ?t OEM c?a Windows:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 3. B?m vào các T?ng quát tab.
 4. Xác đ?nh v? trí s?n ph?m ID s? dư?i tiêu đ? "Đăng k? đ?". Con s? này thư?ng ch?a ch? s? 20. N?u ch? s? 6, 7 và 8 ch?a các ch? cái "OEM", b?n có m?t cài đ?t OEM c?a Windows. Ví d?, sau m?u s?n ph?m ID s? cho th?y m?t OEM cài đ?t:
  12345-OEM-6789098-76543
N?u b?n đang s? d?ng m?t cài đ?t OEM c?a Windows, b?n nên liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n cho h? tr? Windows chung.

Xác đ?nh phiên b?n qu?c t?

Đ? xác đ?nh phiên b?n ngôn ng? c?a Windows 95 ho?c Windows 98 mà b?n đang s? d?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 2. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i winver.exe, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 3. Khi các t?p tin có v? trí, nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 4. B?m vào các Phiên bản tab.
 5. Trong các Tên kho?n m?c h?p, b?m vào Ngôn ng?. Phiên b?n ngôn ng? sau đó đư?c hi?n th? trong các Giá trị h?p.

Thông tin b? sung

Đ? thêm thông tin v? các n?i dung c? th? c?a m?t OSR Phiên b?n ho?c d?ch v? gói, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
146449 Mô t? c?a các thành ph?n c?a Microsoft Windows 95 Service Pack 1
143003 Mô t? b?n C?p Nh?t Microsoft Windows 95 Service Pack 1
148761 Mô t? c?a Windows 95 OEM Service Release 1
181661 T?p tin đi kèm v?i vi?c b? sung USB trong OSR2.1 và OSR2.5
234762 Mô t? c?a Windows 98 Second Edition
161020 Tri?n khai th?c hi?n C?p nh?t Windows 95

Thu?c tính

ID c?a bài: 158238 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB158238 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:158238

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com