Raksta ID: 157729 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? apl?kots, k? p?rl?kprogramm? Internet Explorer no?emt ke?otos v?stures (vai lodzi?a Adrese) vienumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP

Lai no?emtu ke?otos interneta adre?u vienumus, not?riet mapi V?sture. Lai to paveiktu, izmantojiet atbilsto?o metodi.

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Aizveriet visas darbojo??s Internet Explorer instances un visus p?rl?kprogrammas logus.
 2. Vad?bas panel? noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi un p?c tam uz Not?r?t v?sturi.
 4. Noklik??iniet uz J? un p?c tam uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas.
Ja ke?ot?s adreses joproj?m par?d?tas Internet Explorer lodzi?? Adrese, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izdz?siet visas v?rt?bas, iz?emot (Noklus?juma) v?rt?bu ??dai re?istra atsl?gai:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
PIEZ?ME. ?aj? re?istra atsl?g? v?rt?bas ir nor?d?tas k? Url1, Url2, Url3 un t? t?l?k. Ja izdz??at tikai da?as v?rt?bas un p?r?j?s v?rt?bas nav sec?g? skaitlisk? k?rt?b?, tikai da?as no atliku?aj?m v?rt?b?m b?s nor?d?tas lodzi?? Adrese. Lai nov?rstu ?o situ?ciju, p?rd?v?jiet atliku??s v?rt?bas, lai t?s b?tu sec?g? skaitlisk? k?rt?b?.

Internet Explorer 3.0

 1. P?rl?kprogrammas Internet Explorer izv?ln? Skats noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Navig?cija.
 3. Noklik??iniet uz Not?r?t v?sturi un p?c tam uz Labi.
Ja ke?ot?s adreses joproj?m par?d?tas Internet Explorer sist?mai Windows 95 lodzi?? Adrese, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izdz?siet visas v?rt?bas, iz?emot (Noklus?juma) v?rt?bu ??dai re?istra atsl?gai:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
PIEZ?ME. ?aj? re?istra atsl?g? v?rt?bas ir nor?d?tas k? Url1, Url2, Url3 un t? t?l?k. Ja izdz??at tikai da?as v?rt?bas un p?r?j?s v?rt?bas nav sec?g? skaitlisk? k?rt?b?, tikai da?as no atliku?aj?m v?rt?b?m b?s nor?d?tas lodzi?? Adrese. Lai nov?rstu ?o situ?ciju, p?rd?v?jiet atliku??s v?rt?bas, lai t?s b?tu sec?g? skaitlisk? k?rt?b?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 157729 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 5.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 2.1
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto KB157729

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com