XL97: Làm th? nào đ? t?o t?p tin Web truy v?n (.iqy)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 157482 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? t?o Web truy v?n (.iqy) t?p tin đ? s? d?ng v?i Microsoft Excel 97.

THÔNG TIN THÊM

Trong Microsoft Excel 97, Web truy v?n phép b?n đ? d? li?u truy v?n t? m?t c? th? Th? gi?i r?ng Web, Internet ho?c m?ng n?i b? trang web và truy xu?t các thông tin tr?c ti?p vào m?t b?ng tính Microsoft Excel. Microsoft Excel 97 bao g?m m?t s? m?u Web truy v?n.

Đ?nh ngh?a c?a m?t t?p truy v?n Web

M?t t?p truy v?n Web là m?t t?p tin văn b?n có ch?a t? m?t đ?n b?n d?ng văn b?n mà m?i d?ng văn b?n đư?c ngăn cách b?i m?t tr? v? v?n chuy?n. Web truy v?n t?p tin có th? đư?c t?o ra trong b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, và h? là đư?c lưu v?i ph?n m? r?ng .iqy.

T?o m?t t?p truy v?n Web

Đ? t?o m?t t?p truy v?n trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.
 2. G? d?ng văn b?n, b?n trong tr?nh so?n th?o văn b?n b?ng cách s? d?ng sau đây thông tin:
  D?ng đ?u tiên: Lo?i truy v?n
  D?ng đ?u tiên trong t?p truy v?n Web nói v?i Microsoft Excel lo?i truy v?n các t?p tin ch?a. T?i th?i đi?m này, sau đây là h?p l? ch? các lo?i truy v?n:

  WEB<line omitted=""> </line>

  N?u b?n b? qua các đư?ng dây, WEB là giá tr? gi?.
  D?ng th? hai: Phiên b?n c?a truy v?n
  D?ng th? hai c?a m?t t?p truy v?n Web nói v?i Microsoft Excel Phiên b?n c?a các truy v?n, mà đang đư?c th?c thi. T?i th?i đi?m này, sau đây là các ch? có phiên b?n h?p l?:

  1<line omitted=""> </line>

  Lưu ?: N?u b?n ch? r? lo?i truy v?n trong d?ng đ?u tiên, b?n ph?i ch? đ?nh m?t phiên b?n trong d?ng th? hai. N?u b?n b? qua lo?i, b?n ph?i c?ng b? qua các phiên b?n.
  D?ng th? ba: Uniform Resource Locator (URL)
  D?ng th? ba c?a m?t t?p Web truy v?n s? xác đ?nh các tài li?u Web trên đó truy v?n hành vi. Tr? khi các tài li?u Web là m?t bài đăng nh?p (xem "th? tư Line: bài tham s? "ph?n), thông tin này là duy nh?t yêu c?u giá tr? trong t?p truy v?n Web.

  G? URL vào m?t trong các đ?nh d?ng sau đây.
       File location           URL format
     -------------------------------------------------------------------
     Web document          http://<server>/<file>
     File stored locally       <drive>:\<directory>\<file>
     File stored on a network    \\<server>\<share>\<directory>\<file>
  						
  nơi <server> là tên máy ch? có ch?a các tài li?u Web ho?c t?p trên ? đ?a m?ng, <file> là tên c?a các tài li?u, <drive> ? đ?a có ch?a t?p tin đ?a phương, <directory> là các tên c?p có ch?a t?p c?c b?, và <share> là tên c?a chia s? trên máy ch?. </share></directory></drive></file></server>
  Th? 4 d?ng: Tham s? bài
  D?ng th? tư c?a m?t t?p truy v?n trang Web có ch?a bài tham s?. Chú ý d?ng này là tùy ch?n và ph?i đư?c bao g?m ch? n?u d?ng th? ba (URL) vư?t quá 200 k? t? như là k?t qu? c?a cách thêm các tham s?.

  Khi b?n truy v?n m?t tài li?u Web cho thông tin, các tham s? g?i đ?n tài li?u Web có th? đư?c g?i ? m?t trong hai cách: GET ho?c POST.

  Khi b?n s? d?ng phương pháp nh?n đư?c, các giá tr? d? li?u đư?c bao g?m trong cùng m?t d?ng như URL. Ví d? sau minh ho? cách g? d?ng
     http://<server>/<file>parameters>
  						
  nơi <server> là tên c?a h? ph?c v? có ch?a các tài li?u Web, và <file> là tên c?a các tài li?u. </file></server>

  Khi b?n s? d?ng phương pháp đăng bài, các giá tr? d? li?u đư?c g?i trong m?t d?ng riêng bi?t. Ví d? sau minh ho? cách g? d?ng
     http://<server>/<file>
     parameters
  						
  nơi <server> là tên c?a h? ph?c v? có ch?a các tài li?u Web, và <file> là tên c?a các tài li?u. </file></server>
 3. Sau khi b?n g? t?t c? yêu c?u đư?ng, lưu t?p tin m?i như là m?t t?p tin văn b?n v?i ph?n m? r?ng .iqy (ví d?, lưu t?p tin như Myquery.iqy).
 4. Thoát kh?i tr?nh so?n th?o văn b?n.

B?ng cách s? d?ng t?nh và năng đ?ng tham s? trong m?t truy v?n Web

Trong truy v?n trang Web, b?n có th? s? d?ng tham s? t?nh và/ho?c năng đ?ng. T?nh tham s? g?i d? li?u truy v?n mà không nh?c b?n cho b?t k? giá tr?. Năng đ?ng tham s? nh?c b?n nh?p m?t ho?c nhi?u giá tr? khi truy v?n Web th?c thi.

Cú pháp cho parameters là như sau:
<parameter>=<value string=""> </value></parameter>
nơi <parameter> là tên c?a m?t tham s? (ví d?, ch?ng khoán) và <value string=""> là m?t giá tr?. </value></parameter>

Chu?i giá tr? có th? là m?t trong các giá tr? sau đây.
  Parameter type  Value string
  -----------------------------------------------------------
  Static      value1
  Dynamic     ["value1","Please enter the first value:"]
				
Trong chu?i giá tr? năng đ?ng, đ?i s? đ?u tiên (value1) là tên g?i c?a các giá tr? đư?c nh?p. Đ?i s? th? hai là tin nh?n s? xu?t hi?n khi truy v?n Web đư?c thi hành.

N?u nhi?u tham s? đư?c yêu c?u, tách chúng v?i m?t d?u "và" k? t? (&). Ví d? sau minh ho? cú pháp:
quote1 = stock1 & quote2 = stock2
Khi nhi?u giá tr? s? đư?c g?i cho m?t tham s? duy nh?t, tách chúng v?i m?t d?u c?ng (+). Ví d? sau minh ho? cú pháp:
quote1 = stock1 + stock2 & quote2 = stock3 + stock4
B?n có th? k?t h?p các thông s? t?nh và năng đ?ng trong v?ng m?t tham s? duy nh?t chu?i. Ví d? sau minh ho? cú pháp:
quote1 = stock1 & quote2 = ["stock2", "xin vui l?ng nh?p giá tr? th? hai:"]

Ví d? t?p tin truy v?n Web

Ví d? sau đây đư?c thi?t k? đ? ch?ng minh cú pháp đư?c s? d?ng b?i Web truy v?n t?p tin trong Microsoft Excel 97.

Lưu ?: Các ví d? sau đây không ph?i là ch?c năng Web truy v?n.

Ví d? m?t:

Ví d? này s? g?i giá tr? "wyut" đ? Client.exe và l?y m?t giá tr?. B?n không đư?c nh?c g? b?t k? giá tr?. Các tham s? đư?c g?i b?ng cách s? d?ng phương pháp nh?n đư?c.
  WEB
  1
  http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote=wyut
				
N?u b?n thích, b?n có th? b? qua nh?ng d?ng đ?u tiên hai và s? d?ng d?ng sau:
   http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote=wyut
				
Nó là ch?p nh?n đư?c b? qua l?n đ?u tiên hai d?ng khi b?n t?o ra các t?p tin .iqy. Đi?u này là đúng cho t?t c? các ví d? đư?c hi?n th? trong bài vi?t này.

Ví d? 2:

Ví d? này s? g?i các giá tr? "wyut" và "hypd" đ? Client2.exe, và sau đó l?y giá tr?. B?n không đư?c nh?c g? b?t k? giá tr?. Các tham s? đư?c g?i b?ng cách s? d?ng phương pháp đăng bài.

  WEB
  1
  http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client2.exe
  quote1=wyut&quote2=hypd
				
Ví d? 3:

Ví d? này s? nh?c b?n nh?p m?t bi?u tư?ng c? phi?u, s? g?i r?ng bi?u tư?ng đ? các Client.exe, và l?y m?t giá tr?. Các tham s? đư?c g?i b?ng cách s? d?ng GET phương pháp.

Lưu ?: Các đư?ng th? ba và th? tư c?a ví d? này nên đư?c g? vào m?t d?ng đơn trong t?p tin văn b?n c?a b?n.
  WEB
  1
  http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote1=
   ["stock1","Please enter a stock symbol:"]
				

Ví d? b?n

Ví d? này s? g?i giá tr? "wyut" và m?t giá tr? mà b?n s? đư?c nh?c đ? nh?p đ? Client2.exe, và sau đó l?y các giá tr?. Các thông s? là g?i b?ng cách s? d?ng phương pháp đăng bài.
  WEB
  1
  http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client2.exe
  quote1=wyut&quote2=["stock2","Please enter a stock symbol:"]
				

THAM KH?O

"Microsoft Excel Web Kit tài nguyên cho Microsoft Excel 97," trang 4-6

Thu?c tính

ID c?a bài: 157482 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbofficeupdate kbprb kbweb kbmt KB157482 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:157482
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com