C?u h?nh c?ng n?i m?c đ?nh cho máy vi tính Multihomed

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 157025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t máy tính multihomed là m?t trong đó có nhi?u giao di?n m?ng. Cho máy tính b?ng cách s? d?ng TCP/IP, các giao di?n này có th? là giao di?n m?ng lư?i riêng bi?t th? (NIC) ho?c nhi?u đ?a ch? IP trên m?t NIC. Bài vi?t này th?o lu?n v? phương pháp đư?c đ? ngh? c?a c?u h?nh c?ng m?c đ?nh trên multihomed máy vi tính.

THÔNG TIN THÊM

Trong các thu?c tính TCP/IP c?a m?i s?n ph?m đư?c li?t kê ? trên, b?n có các tùy ch?n đ? c?u h?nh m?t c?ng m?c đ?nh cho m?i NIC ho?c nhi?u m?c đ?nh c?ng cho cùng m?t NIC. M?i NIC có m?t c?ng m?c đ?nh cho bi?t thêm m?t 0.0.0.0 l? (m?c đ?nh tuy?n) đ? đ?nh tuy?n b?ng.

Trong c? hai trư?ng h?p, b?ng đ?nh tuy?n TCP/IP s? có nhi?u m?c đ?nh tuy?n đư?c li?t kê (xem b?ng đ?nh tuy?n, g? "ROUTE PRINT" t? l?nh d?u nh?c). Các tuy?n đư?ng r?t có th? s? đư?c s? d?ng là các c?ng m?c đ?nh cho các NIC chính là ràng bu?c đ? TCP/IP, nhưng đi?u này không luôn luôn là trư?ng h?p. N?u các phiên h?p Transmission Control Protocol (TCP) vào m?c đ?nh ho?t đ?ng c?a ng? l?n, TCP có th? chuy?n sang k? ti?p c?ng m?c đ?nh. Đi?u này có th? tr?nh bày m?t v?n đ? ph? thu?c vào c?u h?nh m?ng c?a b?n.

Không nên có nhi?u b? đi?u h?p m?ng đư?c c?u h?nh trên cùng m?t m?ng (nó có th? th?m chí t?o ra nhi?u hơn trên cao). Đ? bi?t thêm thông tin v? TCP/IP hành vi khi nhi?u b? đi?u h?p m?ng đư?c c?u h?nh trên cùng m?t m?ng, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175767 D? ki?n s? hành vi c?a nhi?u b? đi?u h?p m?ng trên cùng m?t m?ng
N?u c? hai NIC đang trên cùng m?t m?ng ti?p giáp, đi?u này không ph?i là m?t v?n đ? mi?n là c?ng m?c đ?nh là h?p l?. Tuy nhiên, n?u các NIC c?u h?nh trên các m?ng, ho?c m?ng đư?c th? ch?t tách ra và không th? giao ti?p v?i nhau, b?n s? không th? giao ti?p v?i các đi?m đ?n lưu tr? đáng tin c?y.

M?t s? d?ng ph? bi?n c?a nhi?u m?c đ?nh c?ng là đ? c?u h?nh m?t c?a ng? sao lưu trong trư?ng h?p c?a m?t s? th?t b?i c?a c?a ng? chính (b? đ?nh tuy?n). B?n sao lưu này C?ng đư?c s? d?ng b?i c?a ng? ch?t phát hi?n, và ch? đư?c kích ho?t v?i TCP ho?c k?t n?i theo đ?nh hư?ng lưu lư?ng truy c?p. Ti?n ích như PING không th? ép bu?c các c?ng m?c đ?nh đ? chuy?n, b?i v? s? d?ng các ti?n ích User Datagram Giao th?c (UDP) và giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP).

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
128978 Phát hi?n c?ng ch?t trong TCP/IP dành cho Windows NT
171564 TCP/IP ch?t c?a phát hi?n c?ng gi?i thu?t C?p Nh?t cho Windows NT
M?c đ?nh ch? có m?t c?ng nên đư?c c?u h?nh trên b?t k? máy tính multihomed. Các c?ng m?c đ?nh là m?t c?u h?nh toàn c?u cho máy ch?, không ph?i là m?t thi?t l?p mà ph?i đư?c thi?t l?p cho m?i v? m?ng. Các máy ch? đ? đư?c nh?n th?c c?a t?t c? các m?ng nó tr?c ti?p k?t n?i v?i, và cho bi?t thêm m?t tuy?n đư?ng cho m?i m?ng mà nó có m?t đ?a ch? TCP/IP.

Các c?ng m?c đ?nh đư?c s? d?ng ch? cho lưu lư?ng truy c?p mà c?n ph?i đi đ?n m?t m?ng mà các máy ch? đ? không có tuy?n đư?ng. Đó là ch? có m?t c?ng m?c đ?nh ho?t đ?ng Đ?i v?i m?t máy tính t?i m?t th?i đi?m. B?n nên nói chung c?u h?nh m?c đ?nh c?a ng? vào ph?c t?p nh?t m?ng, và r?i kh?i l?nh v?c tr?ng trên khác b? đi?u h?p. Tuy nhiên, n?u l?i khoan dung là mong mu?n, ch?n m?t trong các sau:

 • N?u nhi?u router có s?n trên m?ng con cùng, c?u h?nh m?t (ho?c b?) Gateway m?c đ?nh trên b? đi?u h?p m?ng tương t?. Đi?u này cho phép b?n đ? bi?t cái nào là th?c s? chính. Đ? l?i t?t c? các v? m?ng khác' c?u h?nh c?ng n?i m?c đ?nh tr?ng. - hay -

 • N?u b? đi?u h?p m?ng trên máy tính multihomed trên các m?ng (m?ng con mà chưa đư?c k?t n?i b?i m?t router), c?u h?nh m?t (ho?c nhi?u) m?c đ?nh c?ng vào b? đi?u h?p m?ng cùng và s? d?ng các tuy?n đư?ng t?nh cho các m?ng t? xa đ?t đ?n thông qua b? đi?u h?p m?ng không có c?ng m?c đ?nh. - hay -

 • S? d?ng m?t đ?nh tuy?n thông tin giao th?c (RIP) nghe b?ng cách cho phép im l?ng RIP và phát sóng m?c đ?nh có s?n các tuy?n đư?ng v?i chi phí duy nh?t. Các c?ng ưa thích m?c đ?nh có th? là m?t trong nh?ng qu?ng cáo v?i th?p nh?t chi phí. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  169161 Tham s? s? đăng k? cho RIP cho IP Phiên b?n 1
  - hay -
 • Cách đơn gi?n đ? ki?m soát th? t? m?c đ?nh c?ng là thêm ch? m?t c?ng đơn m?c đ?nh thông qua các thu?c tính TCP/IP ki?m soát B?ng và thêm b?t k? c?ng b? sung b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh ti?n ích Route.exe. b?ng cách cung c?p m?t chi phí duy nh?t cho m?i c?ng, đ?t hàng c?a các c?ng có th? d? dàng xác đ?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 157025 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB157025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:157025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com