Mi?n phí không gian c?n thi?t đ? chuy?n đ?i FAT thành NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 156560 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Vi?c chuy?n đ?i c?a m?t phân vùng đ?a t? h? th?ng t?p tin FAT thành NTFS đ?i h?i m?t s? ti?n nh?t đ?nh c?a không gian đ?a s?n dùng đ? xây d?ng các c?u trúc NTFS đ?a. Bài vi?t này cung c?p m?t mô t? v? các quá tr?nh Convert.exe s? d?ng đ? chuy?n đ?i FAT thành NTFS và th?o lu?n v? không gian yêu c?u chuy?n đ?i.

THÔNG TIN THÊM

FAT và NTFS s? d?ng c?u trúc r?t khác nhau trên đ?a đ? đ?i di?n cho các phân b? không gian cho các t?p tin. Các c?u trúc thư?ng đư?c g?i là siêu d? li?u ho?c t?p tin h? th?ng trên cao.

H? th?ng t?p tin FAT siêu d? li?u bao g?m m?t r?nh ghi kh?i đ?ng, m?t ho?c nhi?u t?p Phân b? các b?ng, m?t c?u trúc thư m?c g?c kích thư?c c? đ?nh và m?t bi?n lư?ng không gian cho m?i sub-directory liên quan đ?n s? lư?ng các t?p tin trong sub-directory.

M?t lo?i chi phí liên quan đ?n c? hai FAT và NTFS liên quan đ?n m?t th?c t? r?ng c? hai h? th?ng t?p phân b? không gian đ?a trong các c?m c?a m?t c? đ?nh Kích thư?c. Kích thư?c chính xác c?a các đơn v? phân b? ho?c c?m đư?c xác đ?nh t?i đ?nh d?ng th?i gian, và các giá tr? m?c đ?nh là ph? thu?c vào kích c? c?a kh?i lư?ng. Các Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho NTFS là nh? hơn so v?i m?c đ?nh cho ch?t béo trên tương t? như v?y có kích thư?c kh?i.

B?i v? không gian cho các t?p tin d? li?u có th? ch? đư?c phân b? trong c?m sao toàn b? s? ti?n, ngay c? m?t byte t?p tin s? k?t thúc b?ng cách s? d?ng giá tr? c?a m?t c?m sao không gian đ?a trên m?t Kh?i lư?ng ch?t béo. Các trư?ng h?p NTFS là tương t?, nhưng nh? hơn ph?c t?p và s? không đư?c b?o hi?m chi ti?t trong bài vi?t này.

Gi?ng như FAT, NTFS có m?t s? ti?n nh?t đ?nh c?a kích thư?c c? đ?nh trên cao và m?t s? s? ti?n chi phí cho m?i t?p tin. Đ? h? tr? các tính năng nâng cao c?a NTFS, ch?ng h?n như recoverability, an ninh, h? tr? cho s? lư?ng r?t l?n, và vv, trên cao siêu d? li?u NTFS là hơi l?n hơn FAT meta- d? li?u trên cao. M?t khác, b?i v? NTFS c?m trên không nh? hơn FAT c?m trên cao, nó là thư?ng có th? đ? lưu tr? càng nhi?u, n?u không b? d? li?u trên m?t ? đ?a NTFS như trên m?t kh?i lư?ng ch?t béo, ngay c? khi không s? d?ng NTFS t?p nén.

Đ? b?o v? ch?ng l?i kh? năng tham nh?ng gây ra b?i s? th?t b?i trong th?i gian chuy?n đ?i, Convert.exe ph?i xây d?ng các NTFS siêu d? li?u b?ng cách s? d?ng ch? các không gian đó, v?n đư?c coi là không gian mi?n phí c?a h? th?ng t?p tin FAT. Trong này b?ng cách nào, n?u vi?c chuy?n đ?i không th? hoàn thành, các đ?i di?n ch?t béo c?a các ngư?i s? d?ng t?p tin là v?n c?n h?p l?. Nh?ng ph?c t?p chi?n lư?c này là r?ng khu v?c m?t c?a NTFS d? li?u ph?i chi?m m?t v? trí c? th? trên đ?a, và r?t h?n ch? s? lư?ng các c?u trúc khác ph?i chi?m l?nh v?c ti?p giáp.

Đ? cương chung c?a quá tr?nh chuy?n đ?i là như sau:
 1. T?o l? (có ngh?a là, relocate FAT c?m) cho c? đ?nh-v? trí NTFS c?u trúc và các d? li?u l?c đ?a (n?u c?n thi?t) và lưu m?i CH?T BÉO. N?u các l?nh v?c c?n thi?t không th? làm cho có s?n do không th? đ?c, ví d?, quá tr?nh chuy?n đ?i s? th?t b?i và ch?t béo kh?i lư?ng s? v?n trong cùng m?t nhà nư?c trư?c khi nó trong nh?ng n? l?c chuy?n đ?i.
 2. T?o c?u trúc d? li?u ti?u h?c NTFS trong ch?t béo không gian tr?ng. Đây là nh?ng Kích thư?c c? đ?nh b?ng và c?u trúc chung cho b?t k? kh?i lư?ng NTFS. Kích thư?c c?a các b?ng có th? khác nhau tùy thu?c vào kích c? c?a kh?i lư?ng, nhưng không ph? thu?c vào s? lư?ng các t?p tin trên ? đ?a.
 3. T?o t?p tin g?c NTFS bàn và thư m?c danh sách trong ch?t béo mi?n phí v? tr?. Không gian c?n thi?t cho bư?c này là bi?n và ph? thu?c vào các T?ng s? t?p trên ? đ?a FAT.
 4. Mark là trong NTFS bitmap NTFS nh?ng c?m đang đư?c s? d?ng b?i ch?t béo- các c?u trúc c? th?. Sau khi công vi?c c?i bi?n hoàn t?t, các d? li?u meta FAT chi phí có th? đư?c khai hoang như tr?ng đ? NTFS.
 5. Vi?t NTFS boot sector. Đây là hành đ?ng cu?i cùng gây ra kh?i lư?ng đ? đư?c công nh?n như là NTFS ch? không ph?i là ch?t béo. N?u vi?c chuy?n đ?i không thành công b?t c? lúc nào bư?c trư?c khi v?i đi?u này, kh?i lư?ng s? v?n là m?t kh?i lư?ng ch?t béo h?p l? và s? đư?c công nh?n như v?y.
B?i v? m?t v? tai n?n có th? x?y ra b?t c? lúc nào, quá tr?nh mô t? ? trên gi?m thi?u cơ h?i c?a đ?a tham nh?ng.

LƯU ?: H?u h?t các vi?t là ch?t béo không gian mi?n phí, do đó, m?t s? th?t b?i s? b?o t?n ch?t béo c?n nguyên v?n.

Các ch? th?i gian mà chúng tôi vi?t không mi?n phí không gian, ví d?, các l?n có m?t s? th?t b?i có th? khi?n cho v?n đ? là:
 • ? ph?n cu?i c?a bư?c 1, khi chuy?n đ?i s? ghi đè các ch?t béo. Các thu?t toán cho di d?i các c?m đ?m b?o r?ng n?u m?t l?i x?y ra trong th?i gian giai đo?n này, CHKDSK có th? s?a ch?a đ?a mà không có b?t k? t?n th?t c?a d? li?u.
 • Trong bư?c 5, trong khi vi?t r?nh ghi kh?i đ?ng. N?u m?t l?i x?y ra trong th?i gian bư?c này, và kh?i lư?ng đang đư?c chuy?n đ?i là phân vùng h? th?ng (các ho?t đ?ng, chính phân vùng đư?c s? d?ng đ? kh?i đ?ng h? th?ng) đó là m?t cơ h?i r?ng h? th?ng có th? đư?c trái trong m?t ti?u bang mà nó s? không b?t đ?u. Trong trư?ng h?p này x?y ra, nó nên v?n c?n có th? b?t đ?u h? th?ng b?ng cách s? d?ng đ?a m?m kh?i đ?ng.
Convert.exe th?c hi?n m?t tính toán d?a trên s? lư?ng các t?p tin t? trư?c v? kh?i lư?ng ch?t béo và kích thư?c c?a kh?i lư?ng đ? t?m ra bao nhiêu không gian mi?n phí c?n thi?t trư?c khi b?t đ?u quá tr?nh chuy?n đ?i. Cho tiêu chu?n ph?n c?ng (? đ?a c?ng v?i 512 byte cho m?i l?nh v?c) phương tr?nh boils xu?ng các sau:
 1. B?t đ?u b?ng vi?c kích thư?c kh?i lư?ng, t?i byte, và cách chia b?i 100. N?u giá tr? này là ít hơn 1,048,576, s? d?ng 1,048,576. N?u nó là l?n hơn hơn 4,194,304, s? d?ng 4,194,304.
 2. Thêm vào l?i kích thư?c c?a kh?i lư?ng byte chia cho 803.
 3. Thêm vào ? trên s? lư?ng các t?p tin và thư m?c trên ? đ?a nhân c?a 1280.
 4. Thêm vào 196,096 ? trên.
Thêm vào ? trên, n?u có m? r?ng thu?c tính thông tin v? các Kh?i lư?ng ch?t béo, Convert.exe s? đưa vào tài kho?n các b? sung space mà s? đư?c yêu c?u. Thông tin thu?c tính m? r?ng b?nh thư?ng không ph?i là hi?n nay và s? ch? là xem xét n?u h? th?ng đ? ch?y OS/2 và thu?c tính m? r?ng s? d?ng.

Tính toán ? trên ch?t ch? gương nh?ng tính toán đư?c th?c hi?n b?i Convert.exe. k?t qu? chính xác thu đư?c trên m?t h? th?ng nh?t đ?nh có th? khác hơi.

LƯU ?: Đây là mi?n phí không gian theo yêu c?u c?a Convert.exe trư?c khi nó s? c? g?ng m?t s? chuy?n đ?i. Nh?ng tính toán bao g?m m?t ph? c?p cho kh? năng r?ng các l?nh v?c x?u có th? đư?c b?t g?p trong ch?t béo không gian mi?n phí. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p mà m?t kh?i lư?ng đ? ch? đ? không gian tr?ng đ? b?t đ?u chuy?n đ?i, và m?t ph?n đáng k? c?a không gian ? đ?a đư?c phát hi?n là không s? d?ng đư?c, các quá tr?nh chuy?n đ?i có th? th?t b?i. Như đư?c th?o lu?n ? trên, đi?u này không nên k?t qu? trong b?t k? tham nh?ng đ?a. Âm lư?ng t? đ?ng nên rơi tr? l?i đ? đư?c công nh?n là ch?t béo.

Thu?c tính

ID c?a bài: 156560 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbmt KB156560 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:156560

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com