Làm th? nào đ? vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154501 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trên m?t máy tính Microsoft Windows ch?y b?t k? h? đi?u hành sau:

 • Windows NT d?a trên máy tính
 • Windows 2000
 • Windows XP (ngo?i tr? phiên b?n nhà)
 • Windows Server 2003 (ngo?i tr? phiên b?n web)
 • Windows Server 2003 R2 (không bao g?m các phiên b?n web)
 • Windows Vista (không bao g?m Phiên b?n home và starter)
 • Windows 7 (ngo?i tr? phiên b?n home và starter)
 • Windows Server 2008 (không bao g?m các phiên b?n web)
 • Windows Server 2008 R2 (không bao g?m các phiên b?n web)

M?t kh?u trương m?c máy tính thư?ng xuyên thay đ?i cho m?c đích b?o m?t. Theo m?c đ?nh, trên các máy tính d?a trên Windows NT m?t kh?u tài kho?n máy t? đ?ng thay đ?i m?i b?y ngày. B?t đ?u v?i các máy tính d?a trên Windows 2000, m?t kh?u tài kho?n máy t? đ?ng thay đ?i m?i 30 ngày. Bài vi?t này mô t? như th? nào ngư?i qu?n tr? có th? t?t máy t? đ?ng thay đ?i m?t kh?u tài kho?n.

C?nh báo N?u b?n t?t máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n, có nh?ng r?i ro b?o m?t v? an ninh kênh đư?c s? d?ng cho pass-through xác th?c. N?u ai đó phát hi?n ra m?t m?t kh?u, h? có th? th?c có ti?m năng hi?n pass-through xác th?c đ? đi?u khi?n vùng.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? nên vô hi?u hóa thay đ?i m?t kh?u tài kho?n t? đ?ng máy m?c đ?nh cho b?t k? m?t trong nh?ng l? do sau:
 • B?n mu?n gi?m b?t nhân r?ng l?n xu?t hi?n. Như là m?t tác d?ng ph? c?a thay đ?i m?t kh?u tài kho?n t? đ?ng máy, m?t tên mi?n v?i nhi?u máy tính khách và b? đi?u khi?n vùng có th? gây ra nhân r?ng đ? x?y ra trên m?t cơ s? thư?ng xuyên. B?n có th? t?t máy t? đ?ng thay đ?i m?t kh?u tài kho?n đ? gi?m nhân r?ng l?n xu?t hi?n.
 • B?n có hai cài đ?t riêng c?a Windows NT ho?c Windows 2000 trên computerin cùng m?t c?u h?nh kh?i đ?ng kép. Trong trư?ng h?p này, cách duy nh?t đ? chia s? cùng m?t tài kho?n máy gi?a hai cài đ?t c?a Windows NT ho?c Windows 2000 là s? d?ng m?t kh?u m?c đ?nh tài kho?n máy đư?c t?o ra khi b?n tham gia vùng.
 • N?u b?n thư?ng xuyên th?c hi?n cài đ?t s?ch Windows NT ho?c Windows 2000, b?n ph?i có m?t qu?n tr? viên trên tên mi?n mà có th? t?o tài kho?n máy trên các tên mi?n. N?u đó là m?t v?n đ?, b?n có th? đ? l?i m?t kh?u c?a tài kho?n máy như m?c đ?nh.
Trong các phiên b?n Windows NT 3.51 và sau này và trong Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, b?n có th? t?t máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n trên m?t tr?m làm vi?c b?ng cách thi?t l?p các
DisablePasswordChange
đăng k? vào m?t giá tr? là 1. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m các
  DisablePasswordChange
  l?i vào.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? m?t giá tr? c?a 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
Trong Windows NT Phiên b?n 4.0 và Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, b?n có th? t?t máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n b?ng cách thi?t l?p các
RefusePasswordChange
đăng k? vào m?t giá tr? là 1 trên t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong mi?n thay v? trên t?t c? các máy tr?m. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Trên b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0, b?n ph?i thay đ?i các
RefusePasswordChange
đăng k? vào m?t giá tr? là 1 trên t?t c? các đi?u khi?n sao lưu vùng (BDCs) trong tên mi?n trư?c khi b?n th?c hi?n thay đ?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC). Vi?c không th?c hi?n theo th? t? này s? gây ra s? ki?n ID 5722 ngư?i đăng trong s? ki?n đăng nh?p c?a PDC.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i RefusePasswordChange như tên m?c đăng k?, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? m?t giá tr? c?a 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý Các
RefusePasswordChange
m?c nh?p Registry gây ra b? đi?u khi?n tên mi?n đ? t? ch?i các yêu c?u thay đ?i m?t kh?u ch? t? máy tr?m làm vi?c ho?c tài kho?n c?a các máy ch? ch?y Windows NT Phiên b?n 4.0 ho?c m?i hơn.

N?u b?n thi?t l?p các
RefusePasswordChange
đăng k? vào m?t giá tr? là 1, sau khi tr?m làm vi?c ho?c tài kho?n c?a máy ch? đ?u tiên c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n máy c?a nó, nh?ng n? l?c trong tương lai đ? thay đ?i m?t kh?u đang ngăn c?n (b?ng cách tr? l?i m?t m? tr?ng thái khác bi?t). M?t máy tính Windows NT 4.0 d?a trên s? c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n máy c?a nó m?t l?n n?a trong b?y ngày, và m?t máy tính d?a trên Windows 2000 s? c? g?ng m?t l?n n?a trong 30 ngày. N?u b?n thi?t l?p các
RefusePasswordChange
đăng k? vào m?t giá tr? là 1, lưu lư?ng truy c?p sao chép s? d?ng l?i, nhưng không có giao thông khách hàng. N?u b?n thi?t l?p các
DisablePasswordChange
m?c nh?p Registry đ? giá tr? là 1, lưu lư?ng truy c?p c? khách hàng và nhân r?ng s? ng?ng.

N?u b?n vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n, b?n có th? thi?t l?p l?p hai (hay nhi?u) đ?t Windows NT ho?c Windows 2000 trên cùng m?t máy tính mà s? d?ng cùng m?t tài kho?n máy. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Windows NT ho?c Windows 2000, và thi?t l?p máy tính như là m?t thành viên nhóm làm vi?c.
 2. Vô hi?u hóa thay đ?i m?t kh?u tài kho?n t? đ?ng máy. Đ? làm như v?y, đ?t các
  DisablePasswordChange
  m?c nh?p Registry trong các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
  registry subkey đ? giá tr? là 1.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Thi?t l?p tài kho?n máy trên b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng Server Manager trên b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0, ho?c b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000.
 5. Tham gia máy tính đ? các tên mi?n.
 6. Th?c hi?n m?t cài đ?t th? hai c?a Windows NT ho?c Windows 2000 trong m?t thư m?c riêng bi?t, và thi?t l?p máy tính như là m?t thành viên nhóm làm vi?c.
 7. L?p l?i bư?c 2 thông qua 3.
Đ? thêm thông tin v? nh?ng ?nh hư?ng c?a máy nhân b?n tài kho?n và v? làm th? nào đ? thay đ?i t?n s? t? đ?ng, máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175468Hi?u ?ng máy tài kho?n nhân r?ng trên m?t tên mi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 154501 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbusage kbmt KB154501 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154501

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com