Làm th? nào đ? vô hi?u hoá n?i dung hi?n ho?t trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ýBài vi?t này mô t? các bư?c x? l? s? c? có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? v?i n?i dung ho?t đ?ng trong Internet Explorer. Các bư?c g? r?i vô hi?u hoá n?i dung ho?t đ?ng trong Internet Explorer và c?n đư?c xem xét bi?n pháp t?m th?i cho đ?n khi v?n đ? cơ b?n đư?c gi?i quy?t. N?u b?n vô hi?u hoá scripting h? tr? trong Internet Explorer, tính năng c?a nhi?u trang Web trên Internet s? b? ?nh hư?ng.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê các bư?c g? r?i đ? giúp b?n kh?c ph?c s? c? v?i n?i dung hi?n ho?t như ActiveX script, đi?u khi?n ActiveX và Java các chương tr?nh trong Internet Explorer.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n không th? t?i m?t trang Web c? th? b?ng cách s? d?ng Internet Explorer, v?n đ? có th? do ho?t đ?ng n?i dung mà trang Web ch?a. Đ? xác đ?nh n?u đây là trư?ng h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Sau khi th?c hi?n t?ng bư?c, ki?m tra xem n?u b?n có th? thành công t?i trang Web. N?u b?n không th? n?p thành công trang Web, b?n nên liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a trang Web đ? báo cáo các v?n đ? và t?m hi?u v? các phương pháp b? sung đ? truy c?p vào trang Web.
 1. C?u h?nh Internet Explorer đ? nó không ch?y t?p l?nh ho?t đ?ng t? đ?ng:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m các Bảo mật tab, và sau đó b?m Xóa các Ch?y k?ch b?n ActiveX h?p ki?m dư?i N?i dung hi?n ho?t.
  2. Nh?p vào Ok.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, h?y nh?p vào Tu? ch?nh (cho ngư?i dùng chuyên gia), và sau đó nh?p vào Thiết đặt.
  2. Di chuy?n xu?ng đ?n các K?ch b?n ph?n, b?m vào Vô hi?u hoá dư?i K?ch b?n c?a ti?u d?ng JavaActive scripting, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  Internet Explorer 5.0, 5,01, 5.5, 6:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, và sau đó b?m M?c đ? tu? ch?nh.
  2. Trong các Thiết đặt h?p, di chuy?n xu?ng đ?n các K?ch b?n ph?n, và nh?p chu?t Vô hi?u hoá dư?i Active scriptingK?ch b?n c?a ti?u d?ng Java.
  3. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

   LƯU ?
   : Trong Internet Explorer, các thu?t ng? "Active scripting" ho?c "K?ch b?n ActiveX" dùng đ? ch? c? Microsoft JScript scripting và Microsoft Visual Basic script Edition. Khi b?n hoàn t?t th? t?c này, b?n vô hi?u hóa c? hai lo?i k?ch b?n.
  N?u b?n có th? t?i trang Web sau khi th?c hi?n bư?c này, các v?n đ? đang đư?c gây ra b?i Active scripting trang Web ch?a. K?ch b?n r?t có th? đư?c vi?t không chính xác, ho?c ch?a các đ?i tư?ng không đư?c h? tr?, tài s?n, ho?c các y?u t?.
 2. C?u h?nh Internet Explorer đ? nó không t? đ?ng s? d?ng bài mà hi?n th? n?i dung ho?t đ?ng, ch?ng h?n như là d?c marquees ho?c h?nh ?nh đ?ng.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Nh?p vào Tuỳ chọn trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào các Bảo mật tab, và sau đó b?m Xóa các Cho phép đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung h?p ki?m dư?i N?i dung hi?n ho?t.
  2. Nh?p vào Ok.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, h?y nh?p vào Tu? ch?nh, và sau đó nh?p vào Thiết đặt.
  2. Nh?p vào Vô hi?u hoá dư?i T?i v? d?u x đang ho?t đ?ng đi?u khi?n, K?ch b?n đi?u khi?n ActiveX đánh d?u an toàn cho k?ch b?n, Kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đư?c đánh d?u là an toàn, T?i v? k? ActiveX controls, Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? tr?, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  Internet Explorer 5.0, 5,01, 5.5, 6:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, và sau đó b?m M?c đ? tu? ch?nh.
  2. Trong các Thiết đặt h?p, b?m vào Vô hi?u hoá dư?i T?i đi?u khi?n ActiveX đ? k? đi?n t?, T?i đi?u khi?n ActiveX đánh d?u, Kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đư?c đánh d?u là an toàn, Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? tr?, và K?ch b?n đi?u khi?n ActiveX đánh d?u an toàn cho k?ch b?n.
  3. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  N?u b?n có th? t?i trang Web sau khi th?c hi?n bư?c này, v?n đ? đang đư?c gây ra b?i các ho?t đ?ng n?i dung mà trang Web ch?a.
 3. Ki?m ch?ng r?ng Internet Explorer c?a n?i b? Java Just-In-Time (JIT) tr?nh biên d?ch b? vô hi?u hóa:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Trên các Xem Nh?p vào tr?nh đơn Tuỳ chọn, b?m các Nâng cao tab, và sau đó b?m Xóa các Cho phép tr?nh biên d?ch Java JIT h?p ki?m.
  2. Nh?p vào Ok.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Xoátr?nh biên d?ch Java JIT đư?c kích ho?t h?p ki?m dư?i Java VM.
  2. Nh?p vào Ok.
  Internet Explorer 5.0, 5,01, 5.5, 6:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Nâng cao tab, và sau đó b?m Xóa các Tr?nh biên d?ch JIT đ?i v?i máy ?o đư?c kích ho?t (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) h?p ki?m dư?i máy ?o Java.
  2. Nh?p vào Ok.
  N?u v?n đ? do m?t chương tr?nh Java có ch?a các trang Web và v?n đ? v?n c?n x?y ra khi tr?nh biên d?ch Java JIT b? t?t, thanh tr?ng thái c?a Internet Explorer nên hi?n th? m?t thông báo cung c?p thông tin thêm v? v?n đ?. N?u thư ch? ra r?ng m?t l?p h?c đ?c bi?t không t?m th?y, các t?p tin l?p h?c thích h?p có th? không t?n t?i trên h? ph?c v? có ch?a trang Web ho?c máy ch? có th? quá b?n r?n.
 4. C?u h?nh Internet Explorer đ? nó không ch?y chương tr?nh Java t? đ?ng.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m các Bảo mật tab, và sau đó b?m Xóa các Cho phép chương tr?nh Java h?p ki?m dư?i N?i dung hi?n ho?t.
  2. Nh?p vào Ok.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, h?y nh?p vào Tu? ch?nh, và sau đó nh?p vào Thiết đặt.
  2. Nh?p vào Vô hi?u hoá Java dư?i C?p phép Java trong các Thi?t đ?t b?o m?t h?p tho?i h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  Internet Explorer 5.0, 5,01, 5.5, 6:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab, b?m vào các Internet Vùng n?i dung web, và sau đó b?m M?c đ? tu? ch?nh.
  2. Trong các Thiết đặt h?p, b?m vào Vô hi?u hoá Java dư?i C?p phép Java, b?m Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  N?u b?n có th? t?i trang Web sau khi th?c hi?n bư?c này, v?n đ? đang đư?c gây ra b?i m?t ho?c nhi?u Java chương tr?nh mà các trang Web Trang ch?a.

Tu? ch?nh m?c đ? an toàn cho n?i dung hi?n ho?t

Trong khi ho?t đ?ng nhi?u nh?t n?i dung ch?a trong các trang Web là an toàn, m?t s? trang Web ch?a n?i dung hi?n ho?t mà có kh? năng có th? gây ra v?n đ? an ninh trên máy tính c?a b?n. Ví d?, m?t đi?u khi?n ActiveX ch?y t? đ?ng khi b?n t?i m?t trang Web c? th? có th? gây t?n h?i d? li?u c?a b?n ho?c gây ra c?a b?n máy tính b? nhi?m virus. Internet Explorer s? d?ng an toàn c?p cho n?i dung hi?n ho?t đ? giúp ngăn ch?n t?nh tr?ng này x?y ra.

Các đơn v? an toàn sau cho n?i dung hi?n ho?t có s?n trong Internet Thám hi?m

Internet Explorer 3.x:
 • Cao (khuy?n khích cho t?t c? ngư?i dùng) B?n đư?c b?o v? kh?i t?t c? các v?n đ? an ninh. Có kh? năng không an toàn N?i dung tránh đư?c, và b?n đang thông báo.
 • Trung b?nh (khuy?n khích cho các chuyên gia và các nhà phát tri?n) B?n đ? đư?c c?nh báo c?a t?t c? các v?n đ? an ninh. B?n có th? ch?n hay không đ? xem n?i dung có ti?m năng không an toàn.
 • Không có (không khuy?n cáo) B?n không đư?c b?o v? kh?i b?t k? v?n đ? an ninh. S? d?ng thi?t đ?t này ch? N?u b?n có ch?c ch?n t?t c? các trang web b?n truy c?p là an toàn.
Đ? s?a đ?i ? c?p đ? an toàn cho n?i dung hi?n ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m các Bảo mật tab, và sau đó b?m M?c đ? an toàn theo n?i dung hi?n ho?t.
 2. Nh?p vào m?c đ? an toàn b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
Internet Explorer 4.x:
 • Cao (an toàn nh?t) Lo?i tr? các n?i dung mà có th? phá h?ng máy tính c?a b?n.
 • Trung b?nh (an toàn hơn) C?nh báo trư?c khi ch?y n?i dung có ti?m năng gây h?i.
 • Low Không c?nh báo trư?c khi ch?y n?i dung có ti?m năng gây h?i.
 • Tu? ch?nh (cho ngư?i dùng chuyên gia) An ninh cơ s? thi?t đ?t b?n ch?n.
Đ? s?a đ?i ? c?p đ? an toàn cho n?i dung hi?n ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Bảo mật tab.
 2. Nh?p vào Khu v?c và m?c b?o m?t cho vùng b?n mu?n s? d?ng, và sau đó b?m Ok.
Internet Explorer 5.0, 5,01, 5.5, 6:
 • Cao (an toàn nh?t) Lo?i tr? các n?i dung mà có th? phá h?ng máy tính c?a b?n.
 • Trung b?nh (an toàn hơn) C?nh báo trư?c khi ch?y n?i dung có ti?m năng gây h?i.
 • Trung b?nh-th?p (gi?ng như phương ti?n) không có c?nh báo trư?c khi ch?y n?i dung có ti?m năng gây h?i.
 • Th?p t?i thi?u b?o v? và c?nh báo trư?c khi ch?y n?i dung có ti?m năng gây h?i.
 • Tùy ch?nh an ninh cơ s? c?p (cho ngư?i dùng chuyên gia) vào thi?t đ?t b?n ch?n.
Đ? s?a đ?i ? c?p đ? an toàn cho n?i dung hi?n ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, và sau đó b?m vào các Bảo mật tab.
 2. Trong các Ch?n vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t h?p, ch?n m?t vùng.
 3. Trong các M?c b?o m?t cho vùng này h?p, di chuy?n con trư?t đ? thi?t l?p b?n thích, ho?c nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh tùy ch?nh thi?t đ?t c?a b?n.
 4. Nh?p vào Ok cho đ?n khi b?n quay l?i Internet Explorer.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
174360Làm th? nào đ? s? d?ng vùng b?o m?t trong Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 154036 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbtshoot kbmt KB154036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com