XFOR: Telnet đ?n c?ng 25 đ? giao ti?p th? nghi?m SMTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 153119 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? telnet đ?n c?ng 25 trên m?t máy tính ch?y Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) b?n ghi d?ch v? đ? g? r?i các v?n đ? giao ti?p SMTP. Thông tin trong bài vi?t này, bao g?m các thông báo l?i, ch? áp d?ng cho các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n đang c? g?ng đ? gi?i quy?t các v?n đ? truy?n thông SMTP v?i máy ch? đang ch?y Microsoft ExchangeServer và không dành cho gi?i đáp th?c m?c chung.

Làm theo bư?c thetroubleshooting thích h?p cho nh?ng v?n đ? mà b?n đang g?p. Ví d?, n?u b?n có v?n đ? sendingemail thư qua SMTP gi?a hai trong s? các máy ch? c?a b?n là runningExchange 2000 Server, b?n có th? ki?m tra k?t n?i SMTP b?ng cách s? d?ng Telnet trên máy ch? g?i đ? k?t n?i v?i c?ng 25 trên máy ch? đích. theo m?c đ?nh, SMTP l?ng nghe trên c?ng 25. Ho?c, n?u b?n có v?n đ? nh?n đư?c SMTP email t? Internet, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? ki?m tra k?t n?i đ?n máy ch? SMTP c?a b?n t? m?t máy ch? mà cư trú trên Internet và đó không n?m trên m?ng c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?
Lưu ?:Bài vi?t này ch? v?ch ra các thông tin cho m?t ki?m tra k?t n?i cho thư thoại tin t?c th?i v?i Exchange Server. N?u b?n không th? k?t n?i v?i Exchange Server, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho tri?u ch?ng ho?c thông báo l?i b?n đang g?p khác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Exchange giao thông v?n t?i, tham kh?o bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257265 Gi?i đáp th?c m?c chung v? v?n chuy?n v?n đ? trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

Thông tin thêm

Có r?t nhi?u bi?n th? c?a SMTP trong d?ng s?n ph?m c?a Microsoft. Các d?ng s?n ph?m Windows có m?t b?n ghi d?ch v? SMTP đư?c bao g?m v?i Internet Information Services (IIS), và trong Windows NT Server 4.0, các b?n ghi d?ch v? SMTP đư?c bao g?m trong các gói tùy ch?n. Trong phiên b?n m?i hơn c?a Windows, IIS đư?c tích h?p vào hệ điều hành, và b?n có th? thêm II b?ng cách s? d?ngthêm/lo?i b? chương tr?nhtrong Control Panel. Ngoài ra, Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server s? d?ng b?n ghi d?ch v? SMTP s?n có t? IIS v?i tính năng b? sung. Đ?i Ngo?i t? 4.0 máy ch?, máy ch? Exchange 5.0, và Exchange 5.5 Server bao g?m các phiên b?n riêng c?a h? c?a SMTP trong các h?nh th?c k?t n?i thư Internet (IMC) ho?c b?n ghi d?ch v? thư Internet (IMS).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?
Lưu ?Trong máy ch? Exchange 5.0 và phiên b?n m?i hơn, k?t n?i thư Internet (IMC) đư?c g?i là b?n ghi d?ch v? thư Internet.

Trư?c khi b?n B?t đ?u phiên Telnet, b?n ph?i có địa chỉ email SMTP đ?y đ? c?a ngư?i b?n mu?n g?i thư ki?m tra này đ? dùng đi?m đ?n. địa chỉ email này ph?i ? đ?nh d?ng sau:
User@site.domain.com
B?n c?ng ph?i có tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) ho?c đ?a ch? IP c?a máy ch? đang ch?y b?n ghi d?ch v? SMTP (ví d?, 10.120.159.1). N?u các máy ch? trong t? ch?c c?a b?n, b?n có th? đ? có thông tin này. N?u các máy ch? bên ngoài, cách d? nh?t đ? t?m thông tin này là s? d?ng Nslookup.exe đ? t?m th?y b?n ghi DNS (c?n đư?c g?i là h? sơ tr?nh trao đ?i thư Internet) có ch?a thông tin này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? NSlookup, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
200525 B?ng cách s? d?ng NSlookup.exe
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?y h? sơ tr?nh trao đ?i thư Internet, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
203204 XFOR: Làm th? nào đ? có đư?c h? sơ trao đ?i thư Internet

H?y ch?c ch?n r?ng SMTP đ? B?t đ?u trên máy ch? ch?y b?n ghi d?ch v? SMTP. Đ? ki?m tra xem SMTP đ? B?t đ?u, b?n có th? ch?y các bài ki?m tra cơ b?n mà đư?c li?t kê trong bài vi?t này và xác minh r?ng b?n nh?n đư?c các ph?n ?ng 220 t? máy ch? t? xa. Đi?u này c?ng xác nh?n r?ng SMTP ch?y.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?
Ghi chú
 • M?t s? ?ng d?ng Telnet yêu c?u b?n ph?i b?t l?p l?i đ?a phương đ? xem các l?nh mà b?n đang nh?p. Đ? làm đi?u này trong khi trong m?t phiên Microsoft Telnet, g? thi?t l?p local_echo t?i d?u ki?m nh?c l?nh.
 • Trong Windows XP, h?y nh?p thi?t l?p localecho Thay v? thi?t l?p local_echo.

Th? nghi?m cơ b?n

Đ? đ?m b?o r?ng máy ch? và máy ch? SMTP t? xa có th? giao ti?p, h?y làm theo các bư?c sau. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây sau khi b?n nh?p b?t k? m?t trong các l?nh sau đây, máy ch? SMTP không nh?n ra nh?ng g? b?n g? do m?t l?i cú pháp ho?c m?t l?nh không chính xác:
500 L?nh không đư?c công nh?n
Ki?m tra l?nh và g? nó m?t l?n n?a ho?c xác minh r?ng b?n giao ti?p tr?c ti?p v?i m?t máy ch? Microsoft SMTP.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?
Lưu ?Microsoft Telnet không cho phép b?n s? d?ng phím xóa lùi. N?u b?n th?c hi?n m?t sai l?m khi b?n g? m?t l?nh, b?n ph?i nh?n Enter, và sau đó B?t đ?u m?t l?nh m?i.

Trong bư?c sau, b?n ch?y Telnet t? dòng lệnh.
 1. Đ? m? m?t dòng lệnh, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? cmd trong h?p Open , và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?n có th? B?t đ?u m?t phiên Telnet b?ng cách s? d?ng l?nh Telnet theo đ?nh d?ng sau:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ?Nh?n Enter sau khi b?n nh?p m?i d?ng.
  Telnet tên_máy_ph?c_v? portnumber
  Ví d?, g?:
  Telnet mail.contoso.com 25
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ? B?n có th? thay th? tên_máy_ph?c_v? v?i đ?a ch? IP ho?c FQDN c?a máy ch? SMTP b?n mu?n k?t n?i t?i. H?y nh? nh?n ENTER sau m?i l?nh.

  N?u l?nh ho?t đ?ng, b?n nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? h? ph?c v? SMTP gi?ng như sau:
  220 site.contoso.com Microsoft Exchange Internet Mail Connector <version number of the IMC>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ? Có các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft SMTP máy ch? ho?c máy ch? SMTP c?a bên th? ba, và b?n có th? nh?n đư?c ph?n ?ng khác nhau t? các máy ch? nh?n. Đi?u quan tr?ng là b?n nh?n đư?c các ph?n ?ng 220 v?i FQDN c?a máy ch? và các phiên b?n c?a SMTP. Ngoài ra, t?t c? các phiên b?n c?a Microsoft SMTP server bao g?m thu?t ng? "Microsoft" trong các ph?n ?ng 220.
 3. B?t đ?u giao ti?p b?ng cách g? l?nh sau:
  EHLO Test.com
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ?
  B?n có th? s? d?ng l?nh HELO, nhưng EHLO là m?t đ?ng t? đó t?n t?i trong t?p m? r?ng SMTP đ?ng t? đư?c h? tr? trong vi?c tri?n khai Microsoft t?t c? hi?n t?i c?a SMTP. Nó là m?t ? tư?ng t?t đ? s? d?ng EHLO, tr? khi b?n tin r?ng có m?t v?n đ? v?i các m? r?ng SMTP đ?ng t?.

  N?u l?nh thành công, b?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
  250 OK
 4. G? l?nh sau b?o v?i máy ch? SMTP nh?n thư là t? ai:
  G?I T?:Admin@Test.com
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ? Đ?a ch? này có th? là b?t k? đ?a ch? SMTP mà b?n mu?n, nhưng nó là m?t ? tư?ng t?t đ? xem xét các v?n đ? sau:
  • M?t s? h? th?ng thư SMTP l?c thư d?a trên thư t?: đ?a ch? và có th? không cho phép đ?a ch? IP nh?t đ?nh đ? k?t n?i ho?c có th? không cho phép đ?a ch? IP đ? g?i email cho h? th?ng thư SMTP n?u đ?a ch? IP k?t n?i không kh?p v?i mi?n nơi cư trú c?a h? th?ng thư SMTP. Trong ví d? này, tên mi?n đó là Test.com.
  • N?u b?n không s? d?ng m?t địa chỉ email h?p l? khi b?n g?i m?t tin thư thoại, b?n không th? xác đ?nh li?u thư có m?t v?n đ? phân ph?i b?i v? báo cáo (NDR) không th? đ?t đư?c m?t đ?a ch? IP là không h?p l?. N?u b?n s? d?ng m?t địa chỉ email h?p l?, b?n nh?n đư?c các ph?n ?ng t? h? ph?c v? SMTP:
   250 OK - MAIL FROM Admin@test.com
 5. G? l?nh sau đ? cho h? ph?c v? SMTP nh?n đư?c đ?a ch? đó thông báo email đang đư?c g?i đ?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ?Nó là m?t ? tư?ng t?t đ? luôn luôn s? d?ng đ?a ch? SMTP nh?n h?p l? trong tên mi?n mà b?n đang g?i email đ?n. Ví d?, n?u b?n đang g?i choJohn@domain.com, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng John@domain.com t?n t?i trong vùng. N?u không, b?n s? nh?n đư?c NDR.

  G? l?nh sau đây và đ?a ch? SMTP mà b?n mu?n g?i email đ?n:
  RCPT Đ?: User@domain.com
  B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
  250 OK - Recipient User@ Domain.Com
 6. G? l?nh sau b?o v?i máy ch? SMTP b?n đ? s?n sàng đ? g?i d? li?u:
  D? LI?U
  B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF
 7. B?n đ? s?n sàng đ? nh?p ph?n 822/2822 c?a thư. Ngư?i dùng s? th?y đi?u này m?t ph?n c?a thư trong h?p thư đ?n c?a h?. G? l?nh sau đ? thêm m?t d?ng ch? đ?:
  Tiêu đ?: ki?m tra tin thư thoại
  B?m Enter hai l?n. B?n không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? l?nh này.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?
  Lưu ?Hai nh?p l?nh ph?i th?c hi?n theo yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 822 và 2822. Các l?nh 822 và ph?i đư?c theo sau b?i m?t d?ng tr?ng.
 8. G? l?nh sau đ? thêm văn b?n thông báo cơ th?:
  Đây là m?t ki?m tra tin thư thoại b?n s? không nh?n th?y m?t ph?n ?ng t? l?nh này.
 9. G? m?t ch?m (.) ? d?ng tr?ng ti?p theo, và sau đó nh?n Enter. B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
  250 OK
 10. Ng?t k?t n?i b?ng cách g? l?nh sau:
  B? THU?C LÁ
  B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
  221 closing connection
 11. Xác minh r?ng ngư?i nh?n đ? nh?n đư?c thư b?n g?i. N?u b?t k? thông báo l?i s? ki?n x?y ra trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, ho?c n?u có v?n đ? nh?n đư?c thông báo, ki?m tra c?u h?nh ho?c các giao ti?p v?i máy ch?.

Nâng cao th? nghi?m

Ngoài các cơ b?n th? nghi?m bư?c đư?c li?t kê trong bài vi?t này, b?n có th? s? d?ng xác nh?n g?i đ? ki?m tra thư trong c? hai hư?ng. B?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? xác minh r?ng máy ch? SMTP có th? ch?p nh?n k?t n?i đ?n và t?o ra m?t xác nh?n g?i tr? l?i cho ngư?i g?i đ? ki?m tra các k?t n?i đi c?a h? ph?c v? SMTP.

Đ? yêu c?u xác nh?n g?i cho thư ki?m tra, h?y xem step5 trong ph?n "Cơ b?n th? nghi?m" đ? đ?m b?o r?ng các thông tin cung c?p là m?t địa chỉ email h?p l? mà có th? nh?n đư?c xác nh?n g?i. Sau đó trong step6 trong ph?n "Cơ b?n th? nghi?m", nh?p l?nh sau trong phiên Telnet:
RCPT Đ?:User@site.domain.com thông báo cho = thành công, th?t b?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 153119 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB153119 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 153119

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com