Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i b?o v? Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 149962 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? xem các bài vi?t mô t? các thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me Error Message trung tâm tài nguyên
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Windows, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây, nơi tên thi?t b? là m?t tên thi?t b?:
Trong khi đang kh?i t?o thi?t b? tên thi?t b? L?i b?o v? Windows
- hay -
L?i b?o v? Windows
Khi b?n t?t máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i b?o v? Windows
LƯU ?: Đ? có hi?u qu? hơn t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, s? d?ng t? khóa có liên quan đ?n v?n đ? c?a b?n. N?u b?n đang t?m ki?m gi?i đáp th?c m?c thông tin không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi m?t khi máy tính c?a b?n t?i ho?c unloads m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ?o (VxD). Trong nhi?u trư?ng h?p, VxD r?ng đ? không t?i ho?c d? b? đư?c đ? c?p trong các thông báo l?i. Trong trư?ng h?p khác, b?n không th? đ? xác đ?nh VxD gây ra hành vi.

Các thông báo l?i b?o v? c?a Windows có th? x?y ra dư?i b?t k? các đi?u ki?n sau đây:
 • N?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c và tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? trong cu?c xung đ?t.
 • N?u s? đăng k? b? h?ng.
 • N?u t?p Win.com ho?c t?p tin Command.com nhi?m vi-rút ho?c n?u m?t trong các t?p tin b? hư h?ng.
 • N?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đư?c n?p t? các t?p tin System.ini và tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c kh?i t?o.
 • N?u ngư?i ta xung đ?t đ?a ch? đ?u vào/đ?u ra (I/O) v?t l? ho?c m?t truy c?p ng?u nhiên xung đ?t đ?a ch? b? nh? (RAM).
 • N?u có sai oxit kim lo?i b? sung bán d?n (CMOS) cài đ?t cho m?t thi?t b? ngo?i vi xây d?ng trong (ví d? như các thi?t đ?t b? nh? cache, CPU th?i gian, đ?a c?ng, vv.).
 • N?u tính năng c?m và ch?y c?a máy tính c?a cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (BIOS) không ho?t đ?ng đúng.
 • N?u máy tính có m?t tr?c tr?c b? nh? cache hay b? nh? tr?c tr?c.
 • N?u Bo m?ch ch? c?a máy tính không ho?t đ?ng đúng.
 • N?u b?n cài đ?t Microsoft văn ph?ng 97 và b?n đang s? d?ng ph?n m?m Novell Client 32.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t m?t thông báo l?i b?o v? Windows:
 1. Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn. Thông tin v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, xem m?t trong nh?ng ph?n sau, tùy thu?c vào h? đi?u hành c?a b?n.

  Windows 95
  Đ? b?t đ?u Windows 95 trong ch? đ? an toàn, phím F8 khi b?n th?y thông báo "b?t đ?u t? Windows 95", và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn t? các Kh?i đ?ng tr?nh đơn.
  Windows 98 và Windows 98 Second Edition
  Đ? b?t đ?u Windows 98 trong ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi Windows 98 Kh?i đ?ng tr?nh đơn xu?t hi?n, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn.
  Windows Millennium Edition (Me)
  Đ? kh?i đ?ng Windows Me trong ch? đ? an toàn, h?y b?m và gi? phím CTRL trong khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn trên c?a s? tôi Kh?i đ?ng tr?nh đơn.
 2. N?u b?n không nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn ho?c khi b?n t?t máy tính c?a b?n t? ch? đ? an toàn, xem m?t trong các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:Windows 95:
  136337 G? r?i v?n đ? kh?i đ?ng Windows 95
  145926 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Shutdown Windows 95
  Windows 98:
  188867 G? r?i v?n đ? kh?i đ?ng Windows 98
  202633 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Shutdown Windows 98
  Windows Millennium Edition (Me):
  273738 Tiêu đ?: G? r?i Windows tôi v?n đ? kh?i đ?ng
  273746 Tiêu đ?: Làm th? nào đ? g? r?i Windows Me Shutdown v?n đ?
 3. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u máy tính trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê dư?i đây đ? khôi ph?c s? đăng k?:
  1. Kh?i đ?ng máy tính t? m?t đ?a kh?i đ?ng kh?n c?p (EBD). N?u b?n không có m?t EBD, xem m?t trong các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   267287 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng trong Windows Millennium Edition
   LƯU ?: Trư?c bài vi?t the c?ng áp d?ng cho Windows 98.
   284943 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 95 trong MS-DOS
   187632 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 98, h? tr? FAT32
  2. Làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây tương ?ng c?a b?n h? đi?u hành.
   221512 Làm th? nào đ? t? khôi ph?c Windows 98 / Me Registry
   132332 Làm th? nào đ? sao lưu Registry (Windows 95)
 4. N?u máy tính c?a b?n là m?t máy tính c?m và ch?y, cài đ?t l?i Windows b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p /p tôi b? ch? huy.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 95, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  129260 Windows 95: Mô t? và thi?t l?p Các bư?c g? r?i
 5. N?u b?n đang s? d?ng ph?n m?m Novell Client 32, lo?i b? nó, và sau đó cài đ?t Microsoft khách hàng cho các m?ng Novell.
 6. Ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t c?a máy tính CMOS là đúng. Thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i thi?t l?p CMOS trên máy tính c?a b?n, xem tài li?u hư?ng d?n c?a máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính.
 7. Cài đ?t m?t b?n sao "s?ch" c?a Windows trong m?t thư m?c có s?n ph?m nào. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem m?t trong các bài vi?t sau dư?i đây:
277648 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows Millennium Edition trong m?t thư m?c m?i
193902 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows 98 vào m?t thư m?c m?i
142096 Làm th? nào đ? cài đ?t l?i Windows 95 vào m?t thư m?c m?i
QUAN TR?NG: N?u các thông báo l?i này v?n x?y ra, nó là r?t có th? gây ra do b? l?i ph?n c?ng.

THÔNG TIN THÊM

VxD này là t?o ra các thông báo l?i có th? là b?t k? VxD, ho?c là m?t m?c đ?nh VxD đư?c cài đ?t, ho?c m?t bên th? ba.386 tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p t? các t?p tin System.ini. N?u b?n không bi?t tr?nh đi?u khi?n nào gây ra các thông báo l?i, t?o m?t t?p tin Bootlog.txt, và sau đó ki?m tra xem tr?nh đi?u khi?n nào là tr?nh đi?u khi?n qua đư?c kh?i t?o. Đi?u này thư?ng là đi?u khi?n có th? gây ra v?n đ?.

LƯU ?: B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i b?o v? c?a Windows khi b?n kh?i đ?ng l?i Windows 95 sau khi b?n cài đ?t m?t chương tr?nh ho?c làm cho m?t c?u h?nh thay đ?i máy tính c?a b?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
157924 Err Msg: "IOS không kh?i t?o" ngày kh?i đ?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t các v?n đ? b?o v? Windows, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
131431 Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i Registry trong Windows 95

Thu?c tính

ID c?a bài: 149962 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbprod2web kbtshoot kbmt KB149962 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:149962

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com