ACC: Làm th? nào đ? hi?n th? h?nh ?nh trong m?t h?nh th?c ho?c trong m?t báo cáo mà không lưu tr? các h?nh ?nh trong m?t b?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 148463 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Nâng cao: Đ?i h?i chuyên gia m? hóa, kh? năng tương tác, và multiuser k? năng.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào b?n có th? hi?n th? h?nh ?nh bitmap trên m?t bi?u m?u ho?c trên m?t báo cáo v?i ch? đư?ng d?n và tên t?p đư?c lưu tr? trong b?ng truy c?p Microsoft.

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng và r?ng b?n đ? quen thu?c v?i vi?c t?o ra các ?ng d?ng Microsoft Access b?ng cách s? d?ng các công c? l?p tr?nh đư?c cung c?p v?i Microsoft Access.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Visual Basic cho các ?ng d?ng, xem c?a b?n Phiên b?n c?a các "Xây d?ng ?ng d?ng v?i Microsoft Access" hư?ng d?n s? d?ng.

LƯU ?: Visual Basic cho các ?ng d?ng đư?c g?i là truy c?p cơ b?n Microsoft truy nh?p Phiên b?n 2.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? truy c?p cơ b?n, h?y xem hư?ng d?n s? d?ng "Xây d?ng các ?ng d?ng".

THÔNG TIN THÊM

Đôi khi nó là không th?c t? đ? lưu tr? h?nh ?nh trong m?t b?ng Microsoft Access. N?u b?n có m?t s? l?n các h?nh ?nh, ho?c n?u m?i t?p tin h?nh ?nh c?a b?n là l?n, kích thư?c c?a t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Access có th? nhanh chóng tăng.

Các ví d? sau cho b?n th?y làm th? nào đ? hi?n th? h?nh ?nh bitmap Windows trên m?t h?nh th?c Microsoft Access và trên m?t báo cáo mà không lưu tr? các h?nh ?nh trong m?t Microsoft Truy c?p vào b?ng.

Trong Microsoft truy c?p 97 và 7.0

T?o b?ng đ? lưu tr? t?p và đư?ng d?n d? li?u

 1. M? cơ s? d? li?u m?u Northwind.mdb.
 2. T?o ra m?t b?ng m?i đư?c đ?t tên Imagetable và sau đó thêm m?t trư?ng văn b?n đư?c đ?t tên ImagePath.
 3. M? b?ng Imagetable trong Datasheet xem và sau đó thêm đư?ng d?n và tên t?p bitmap vào m?i b?n ghi. Các ví d? sau cho th?y cách các h? sơ có th? xem xét:
     c:\windows\circles.bmp
     c:\windows\waves.bmp
     c:\windows\tiles.bmp
     c:\windows\bubbles.bmp
  					

Hi?n th? h?nh ?nh trong m?t h?nh th?c

 1. S? d?ng AutoForm: Columnar thu?t s? đ? t?o ra m?t h?nh th?c m?i mà d?a trên ImageTable b?ng.
 2. M? d?ng Imageform trong thi?t k? giao di?n và sau đó thêm m?t đi?u khi?n h?nh ?nh m?u b?ng cách s? d?ng các công c? h?nh ?nh trong h?p công c?. B?n đư?c nh?c ch?n m?t h?nh ?nh đ? chèn. Ch?n b?t k? h?nh ?nh có s?n trên máy tính c?a b?n. Tên b? đi?u khi?n ImageFrame.
 3. Đ?t các OnCurrent tài s?n c?a các h?nh th?c Imageform đ?n th? t?c s? ki?n sau đây:
     Private Sub Form_Current()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]
     End Sub
  						
 4. Đ?t các AfterUpdate b?t đ?ng s?n c?a ImagePath h?p văn b?n đ? th? t?c s? ki?n sau đây:
     Private Sub ImagePath_AfterUpdate()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]
     End Sub
  						
 5. M? d?ng Imageform trong d?ng xem. Thông báo r?ng các h?nh th?c hi?n th? bitmap tương ?ng cho m?i b?n ghi.

Hi?n th? h?nh ?nh trong m?t báo cáo

 1. B?n có th? s? d?ng thu?t s? AutoReport đ? t?o ra m?t báo cáo m?i mà d?a trên ImageTable b?ng. Tên báo cáo ImageReport.
 2. M? ImageReport trong thi?t k? giao di?n và sau đó thêm m?t đi?u khi?n h?nh ?nh báo cáo b?ng cách s? d?ng các công c? h?nh ?nh trong h?p công c?. B?n đư?c nh?c ch?n m?t h?nh ?nh đ? chèn. Ch?n b?t k? h?nh ?nh có s?n trên máy tính c?a b?n. Tên b? đi?u khi?n ImageFrame.
 3. Thi?t l?p các s? ki?n đ?nh d?ng c?a ph?n "Chi ti?t" c?a báo cáo đ? th? t?c s? ki?n sau đây:
     
     Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
       Me![Imageframe].picture = me![Imagepath]
     End Sub 
  						
 4. M? ImageReport trong ch? đ? xem trư?c khi in. Thông báo r?ng báo cáo hi?n th? bitmap tương ?ng cho m?i b?n ghi.

Trong Microsoft Access 2,0

T?o b?ng đ? lưu tr? t?p và đư?ng d?n d? li?u

 1. M? cơ s? d? li?u m?u Nwind.mdb.
 2. T?o ra m?t b?ng m?i đư?c đ?t tên Imagetable và sau đó thêm m?t trư?ng văn b?n đư?c đ?t tên ImagePath.
 3. M? b?ng Imagetable trong Datasheet xem và sau đó thêm đư?ng d?n và tên t?p bitmap vào m?i b?n ghi. Các ví d? sau cho th?y cách các h? sơ có th? xem xét:
     c:\windows\circles.bmp
     c:\windows\waves.bmp
     c:\windows\tiles.bmp
     c:\windows\bubbles.bmp

Hi?n th? các h?nh ?nh trong m?t h?nh th?c

 1. S? d?ng thu?t s? AutoForm đ? t?o ra m?t h?nh th?c m?i mà d?a trên ImageTable b?ng. Tên bi?u m?u Imageform.
 2. M? d?ng Imageform trong thi?t k? giao di?n và sau đó thêm m?t đ?i tư?ng unbound khung b?ng cách s? d?ng các công c? Unbound đ?i tư?ng khung trong h?p công c?. Tên b? đi?u khi?n ImageFrame.
 3. Đ?t các OnCurrent tài s?n c?a các h?nh th?c Imageform đ?n th? t?c s? ki?n sau đây:
     Private Sub Form_Current()
       On Error Resume Next
       If Not IsNull(Me![ImagePath]) Then
       Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1
       Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]
       Me![ImageFrame].Action = 0
       End If
     End Sub
  						
 4. Đ?t các AfterUpdate b?t đ?ng s?n c?a ImagePath h?p văn b?n đ? th? t?c s? ki?n sau đây:
     Sub ImagePath_AfterUpdate ()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1
       Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]
       Me![ImageFrame].Action = 0
     End Sub
  						
 5. Đ?t thu?c tính sau cho ImageFrame đ?i tư?ng unbound khung:
      Enabled: Yes<BR/>
      Locked: No
    
  					
 6. M? Imageform trong d?ng xem. Chú ? r?ng các h?nh th?c s? hi?n th? các ?nh bitmap tương ?ng cho m?i b?n ghi.
LƯU ?: Microsoft truy c?p 97 và phiên b?n 7.0, các h?nh th?c không hi?n th? b?t k? h?nh ?nh n?u đư?ng d?n không h?p l? ho?c m?t tên t?p không h?p l? s? đư?c thêm vào b?ng ImageTable. Tuy nhiên, l?i b?y có th? đư?c th?c hi?n đ?n m?t m?c đ? b? sung đ? đ?m b?o r?ng đư?ng d?n h?p l? và tên t?p h?p l? đư?c nh?p. Trong Microsoft Access 2.0, m?u qua l?i và sau đó s? hi?n th? bitmap m?i nh?t v? h?nh th?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các OleTypeAllowed b?t đ?ng s?n, t?m ki?m s? giúp đ? Ch? s? cho OleTypeAllowed, và sau đó OleTypeAllowed B?t đ?ng s?n, ho?c yêu c?u tr? l? văn ph?ng Microsoft truy c?p 97.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Sourcedoc b?t đ?ng s?n, t?m ki?m ch? m?c tr? giúp cho Sourcedoc, và sau đó SourceDoc B?t đ?ng s?n, ho?c yêu c?u tr? l? văn ph?ng Microsoft truy c?p 97.

Thu?c tính

ID c?a bài: 148463 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinterop kbprogramming kbmt KB148463 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:148463
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com