Làm th? nào Windows t?o ra tên t?p tin 8,3 t? tên t?p tin dài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows h? tr? dài tên t?p tin lên đ?n 255 k? t?. Windows c?ng t?o ra m?t tên t?p tin (ng?n) MS MS-DOS tương thích trong 8,3 đ?nh d?ng cho phép MS-MS-DOS-d?a ho?c chương tr?nh Windows trên 16-bit đ? truy c?p vào các t?p tin.

THÔNG TIN THÊM

Windows t?o ra tên t?p tin ng?n t? dài tên t?p tin trong các theo cách sau đây:
 • C?a s? xóa b?t k? k? t? không h?p l? và không gian t? các t?p tin Tên. K? t? không h?p l? bao g?m:
  . " / \ [ ] : ; = ,
 • B?i v? tên t?p tin ng?n có th? ch?a ch? m?t th?i gian (.), Windows lo?i b? th?i gian b? sung t? tên t?p tin n?u h?p l?, không không gian k? t? làm theo giai đo?n cu?i cùng trong tên t?p tin. Ví d?, Windows t?o ra tên t?p tin ng?n
  Thisis ~ 1.txt
  t? tên t?p tin dài
  Đây là m?t th?c s? dài filename.123.456.789.txt
  N?u không, Windows b? qua các giai đo?n cu?i cùng và s? d?ng ti?p theo đ? các giai đo?n cu?i. Ví d?, Windows t?o ra tên t?p tin ng?n
  Thisis ~ 1.789
  t? tên t?p tin dài
  Đây là m?t filename.123.456.789 th?c s? dài.
 • Windows truncates tên t?p tin, n?u c?n thi?t, sáu k? t? và thêm m?t d?u ng? (~) và m?t ch? s?. Ví d?, m?i tên t?p tin duy nh?t t?o k?t thúc b?ng "~ 1." Trùng l?p t?p tin tên k?t thúc v?i "~ 2," "~ 3" và như v?y.
 • Windows truncates tên t?p tin m? r?ng đ? ba k? t? ho?c ít hơn.
 • Windows d?ch t?t c? các k? t? trong tên t?p và ph?n m? r?ng đ? ch? hoa.
Lưu ? r?ng n?u m?t thư m?c ho?c tên t?p ch?a m?t không gian, nhưng ít hơn 8 k? t?, Windows v?n t?o ra m?t tên t?p tin ng?n. Hành vi này có th? gây ra v?n đ? n?u b?n c? g?ng truy c?p vào m?t t?p tin ho?c thư m?c trên m?t m?ng. Đ? làm vi?c xung quanh t?nh h?nh này, thay th? m?t h?p l? kyù töï keát hôïp, như v?y như g?ch m?t dư?i (_), cho không gian. N?u b?n làm như v?y, Windows không t?o m?t tên t?p ng?n khác

Ví d?, "Afile~1.doc" đư?c t?o ra t? "M?t file.doc" b?i v? dài tên t?p ch?a m?t không gian.

Không có tên t?p tin ng?n đư?c t?o ra t? "A_file.doc" b?i v? tên t?p tin có ít hơn tám k? t? và không ch?a m?t không gian.

Tên t?p ng?n "Alongf~1.txt" đư?c t?o ra t? tên t?p tin dài "A dài filename.txt"b?i v? dài tên t?p tin có ch?a nhi?u hơn 8 k? t?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 142982 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbui kbmt KB142982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com