Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho NTFS, FAT, và exFAT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 140365 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

T?t c? các h? th?ng t?p đư?c s? d?ng b?i Windows t? ch?c c?a b?n đ?a c?ng d?a trênc?m kích thư?c (c?n đư?c g?i làkích thư?c đơn v? c?p phát). Kích thư?c liên cung đ?i di?n cho s? ti?n nh? nh?t c?a không gian đ?a có th? đư?c s? d?ng đ? gi? m?t t?p tin. Khi kích thư?c t?p tin không đ?n v?i m?t nhi?u th?m chí kích thư?c liên cung, không gian b? sung ph?i đư?c s? d?ng đ? gi? các t?p tin (lên đ?n nhi?u ti?p theo kích thư?c liên cung). Trên phân vùng đ?a c?ng đi?n h?nh, s? ti?n trung b?nh c?a không gian mà b? m?t trong thismanner có th? đư?c tính toán b?ng cách s? d?ng phương tr?nh(nhóm kích thư?c) / 2 * (s? lư?ng các t?p tin).

N?u không có kích thư?c liên cung đư?c ch? đ?nh khi b?n đ?nh d?ng m?t phân vùng, m?c đ?nh đư?c ch?n d?a trên kích thư?c c?a phân vùng. Các giá tr? m?c đ?nh đư?c ch?n đ? gi?m không gian b? m?t và đ? làm gi?m phân m?nh x?y ra trên phân vùng.

Thông tin thêm

phân vùng đ?a Ahard (c?n đư?c g?i là m?t kh?i lư?ng) có th? là formattedto NTFS, FAT, ho?c exFAT. Thedefault giá tr? đư?c s? d?ng b?i Windows khi m?t trong các methodsis sau đây s? d?ng đ? đ?nh d?ng phân vùng:
 • S? d?ng l?nh đ?nh d?ng t? dòng lệnh withoutspecifying m?t kích thư?c liên cung.
 • Đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng t? Window Explorer khi AllocationUnit h?p trong hộp thoại đ?nh d?ng danh sách m?c chi?u phát m?c đ?nh.

theo m?c đ?nh, kích c? t?i đa cluster cho NTFS trong Windows NT 4.0 và phiên b?n sau c?a Windows là 4 kilobyte (KB). Đi?u này là do nén t?p tin NTFS là không th? trên ổ đĩa có m?t kích thư?c liên cung l?n hơn. L?nh đ?nh d?ng s? không s? d?ng c?m l?n hơn 4 KB tr? khi ngư?i s? d?ng c? th? s? thay th? cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i /A: cùng v?i l?nh đ?nh d?ng ho?c b?ng cách xác đ?nh m?t kích thư?c liên cung l?n hơn trong hộp thoại đ?nh d?ng trong Window Explorer.

Khi b?n s? d?ng các ti?n ích Convert.exe đ? chuy?n đ?i m?t phân ho?ch FAT thành NTFS, Windows luôn luôn dùng ch?t béo c?m c? như kích thư?c liên cung NTFS cho cluster kích c? t?i đa 4 KB. N?u kích thư?c liên cung ch?t béo l?n hơn 4 KB, sau đó các c?m đư?c chuy?n đ?i xu?ng 4 KB trong NTFS. Đi?u này là do các c?u trúc ch?t béo đư?c x?p trên c?m ranh gi?i. V? v?y, b?t k? kích thư?c liên cung l?n hơn s? không cho phép đ? chuy?n đ?i ho?t đ?ng. C?ng lưu ? khi đ?nh d?ng m?t phân vùng trong Windows NT 3.5, 3.51, và thi?t l?p 4.0, phân vùng l?n đ?u tiên đư?c đ?nh d?ng đ? FAT và sau đó chuy?n đ?i thành NTFS, do đó, kích thư?c liên cung c?ng luôn luôn s? như mô t? trư?c đó khi m?t phân vùng đư?c đ?nh d?ng trong thi?t l?p.

Kích c? c?m m?c đ?nh cho NTFS

B?ng sau mô t? các kích thư?c c?m m?c đ?nh cho NTFS.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích thư?c kh?i lư?ng Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB–512 MB 512 byte4 KB4 KB
512 MB–1 GB 1 KB4 KB4 KB
1 GB–2 GB 2 KB4 KB4 KB
2 GB–2 TB 4 KB4 KB4 KB
2 TB–16 TB Không đư?c h? tr? *Không đư?c h? tr? *4 KB
16TB–32 TB Không đư?c h? tr? *Không đư?c h? tr? *8 KB
32TB–64 TBKhông đư?c h? tr? *Không đư?c h? tr? *16 KB
64TB–128 TBKhông đư?c h? tr? *Không đư?c h? tr? *32 KB
128TB–256 TBKhông đư?c h? tr? *Không đư?c h? tr? *64 KB
> 256 TBKhông đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?

Lưu ?d?u ki?m hoa th? (*) có ngh?a là r?ng nó không đư?c h? tr? b?i v? nh?ng h?n ch? c?a các b?n ghi kh?i đ?ng ch? (MBR).

Kích c? c?m m?c đ?nh cho FAT16

B?ng sau mô t? các kích thư?c c?m m?c đ?nh cho FAT16.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích thư?c kh?i lư?ng Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB–8 MB Không đư?c h? tr? Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?
8 MB–32 MB 512 byte512 byte512 byte
32 MB–64 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64 MB–128 MB 2 KB2 KB2 KB
128 MB–256 MB4 KB4 KB4 KB
256 MB–512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB–1 GB 16 KB 16 KB 16 KB
1 GB–2 GB 32 KB32 KB32 KB
2 GB–4 GB 64 KB64 KB64 KB
4 GB–8 GB Không đư?c h? tr? 128 KB *Không đư?c h? tr?
8 GB–16 GB Không đư?c h? tr? 256 KB *Không đư?c h? tr?
> 16 GBKhông đư?c h? tr? Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?
Lưu ?d?u ki?m hoa th? (*) có ngh?a là nó isavailable ch? trên phương ti?n truy?n thông v?i m?t khu v?c kích thư?c l?n hơn 512 byte.

Kích thư?c c?m m?c đ?nh đ? FAT32

B?ng sau mô t? các kích thư?c c?m m?c đ?nh cho FAT32.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích thư?c kh?i lư?ngWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB–16MB Không đư?c h? tr? Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?
16 MB–32 MB 512 byte512 byteKhông đư?c h? tr?
32 MB–64 MB 512 byte512 byte512 byte
64 MB–128 MB 1 KB1 KB1 KB
128 MB–256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB–8GB4 KB4 KB4 KB
8GB–16GB 8 KB8 KB8 KB
16GB–32GB 16 KB16 KB16 KB
32GB–2TB 32 KBKhông đư?c h? tr? Không đư?c h? tr?
> 2TBKhông đư?c h? tr? Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?

Kích c? c?m m?c đ?nh cho exFAT

B?ng sau mô t? các kích thư?c c?m m?c đ?nh cho exFAT.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích thư?c kh?i lư?ng Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7 MB–256 MB 4 KB
256 MB–32 GB 32 KB
32 GB–256 TB 128 KB
> 256 TB Không đư?c h? tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 140365 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbother kbmt KB140365 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 140365

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com