Đ?a m?m là không th? truy c?p, chưa đ?nh d?ng, ho?c không công nh?n b?i Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 140060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n truy c?p vào đ?a m?m, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
A:\ không ph?i là có th? truy c?p.
Các thi?t b? không s?n sàng.
- hay -
Đ?a không đư?c đ?nh d?ng
Đ?a trong ? A không đư?c đ?nh d?ng.
B?n có mu?n đ?nh d?ng nó ngay?
- hay -
STOP: Phương ti?n truy?n thông đ?a không đư?c công nh?n, nó không có th? đư?c đ?nh d?ng.
Cùng m?t đ?a có th? ho?t đ?ng đúng v?i MS-DOS hay Windows 95, ho?c sau khi b?n re-format đ?a v?i Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra trên đ?a mà không ch?a m?t phương ti?n truy?n thông mô t? byte BIOS tham s? kh?i (BPB) c?a khu v?c kinh t? kh?i đ?ng. M?t s? c? preformatted đ?a m?m đ?a ch?a m?t phương ti?n truy?n thông mô t? byte. C? hơn s?n ph?m đ?a c?ng có th? không có các phương ti?n truy?n thông mô t? byte.

Các phương ti?n truy?n thông mô t? cho th?y lo?i phương ti?n hi?n đang trong m?t ? đ?a. V?i MS-DOS và Windows 95, b?n không có đ? thi?t l?p các phương ti?n truy?n thông mô t? byte. Do đó đây v?n đ? không x?y ra v?i các h? đi?u hành c? hơn.

Các phương ti?n truy?n thông mô t? byte n?m ? BPB r?nh ghi kh?i đ?ng t?i bù đ?p 21 (15 h) và trong byte đ?u tiên c?a m?i ch?t béo trên đ?a.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, re-format đ?a m?m v?i Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, ho?c Windows Server 2003.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

C?nh báo: Workaround này là cho ngư?i dùng c?p cao ch?. Workaround workaround s?a liên quan đ?n vi?c s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o ngành đ?a đ? s?a đ?i các phương ti?n truy?n thông mô t? byte trên các đ?a m?m. L?m d?ng c?a m?t biên t?p viên ngành đ?a có th? làm cho t?t c? các d? li?u trên ? đ?a ho?c kh?i lư?ng v?nh vi?n không truy nh?p đư?c. Đ?a khu v?c biên t?p viên ch?c năng ? m?c "bên dư?i" h? th?ng t?p tin, v? v?y ki?m tra tiêu bi?u cho vi?c duy tr? đ?a th?ng nh?t không áp d?ng. Đi?u này cung c?p cho b?n truy c?p tr?c ti?p đ?n m?i byte trên v?t l? đ?a b?t k? c?a truy c?p thông tin đăng nh?p. V? v?y, b?n có th? làm h?ng ho?c v?nh vi?n ghi đè các c?u trúc d? li?u trên đ?a quan tr?ng. S? d?ng workaround này ? riêng c?a b?n nguy cơ.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o ngành đ?a đ? thay đ?i các BPB phương ti?n truy?n thông mô t? byte giá tr? thích h?p. Ví d?, b?n có th? s? d?ng công c? DiskProbe đ? làm đi?u này trên m?t Windows NT 4.0-d?a, Windows 2000-d?a, d?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính. DiskProbe (Dskprobe.exe) đư?c bao g?m v?i Windows h? tr? các công c? cho Windows XP Professional và Windows XP 64-Bit Edition, các công c? h? tr? Windows 2000, và Windows NT 4.0 Resource Kit h? tr? công c?.

Danh sách b?ng sau đây các phương ti?n truy?n thông ph? bi?n nh?t mô t? byte:
  Byte  Capacity  Media Size and Type
  -------------------------------------------------

  F0   2.88 MB  3.5-inch, 2-sided, 36-sector
  F0   1.44 MB  3.5-inch, 2-sided, 18-sector
  F9   720K    3.5-inch, 2-sided, 9-sector
  F9   1.2 MB   5.25-inch, 2-sided, 15-sector
  FD   360K    5.25-inch, 2-sided, 9-sector
  FF   320K    5.25-inch, 2-sided, 8-sector
  FC   180K    5.25-inch, 1-sided, 9-sector
  FE   160K    5.25-inch, 1-sided, 8-sector
  FE   250K    8-inch, 1-sided, single-density
  FD   500K    8-inch, 2-sided, single-density
  FE   1.2 MB   8-inch, 2-sided, double-density
  F8   -----   Hard disk
				
Các BPB phương ti?n truy?n thông mô t? byte n?m ? r?nh ghi 0 c?a đ?a, và trông tương t? như này:
  addr data:
  0000 EB 3C 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 01 01 00
  0010 02 E0 00 40 0B F0 09 00 12 00 02 00 00 00 00 00

            xx <---- This byte above XX is the media descriptor
                 byte and is at offset hexadecimal 21 (15h).
				

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301423Làm th? nào đ?: Cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server
306794 Làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? t? Windows XP CD-ROM
206848 Windows NT Service Pack 4,0 công c? không n?m trên đ?a CD-ROM

Thu?c tính

ID c?a bài: 140060 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbother kbmt KB140060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:140060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com