Err Msg: Có s?n hi?n nay không có đăng nh?p máy ch?...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 139410 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng d?a vào Windows Internet tên d?ch v? (th?ng) đ? x? l? NetBIOS tên, thông báo l?i «Không có không có máy ch? đăng nh?p» có s?n đ? ph?c v? yêu c?u đăng nh?p"xu?t hi?n, n?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? và b?n làm m?t ho?c nhi?u các đi?u sau đây:
 • B?n c? g?ng t? xa qu?n tr? m?t tên mi?n đáng tin c?y. Ví d?, b?n s? d?ng File Manager đ? gán chia s? quy?n cho ngư?i dùng t? s? tin c?y tên mi?n.
 • B?n c? g?ng đ? ch?n tên mi?n đáng tin c?y trong qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n.

NGUYÊN NHÂN

Cơ s? d? li?u th?ng không có đăng k? tên mi?n thích h?p cho pass- thông qua xác th?c. Xem thêm thông tin ph?n dư?i đây đ? bi?t thêm thông tin chi ti?t.

V?n đ? này x?y ra thư?ng xuyên nh?t trong môi trư?ng nơi mà các qu?n tr? viên đ? t?o m?t ni?m tin hai chi?u gi?a hai tên mi?n đ?c l?p trư?c đó. H?u h?t thông thư?ng, có th?ng máy ch? trong m?i tên mi?n và các máy ch? th?ng th? không tái t?o cơ s? d? li?u c?a h? v?i nhau.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • Cho phép th?ng năng đ?ng đăng k?.

  Đi?u này đ?m b?o r?ng b? ki?m soát mi?n đăng k? tên mi?n c?a h?<1c> NetBIOS tên v?i h? ph?c v? WINS.</1c>
 • H?y ch?c ch?n r?ng th?ng cơ s? d? li?u sao nhân b?n thành công gi?a th?ng Các máy ch?. Thi?u cơ s? d? li?u m?c cho tên mi?n có th? ch? ra V?n đ? v?i các máy ch? th?ng và nhân r?ng.
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này:
Lưu ?: Microsoft không khuyên b?n nên s? d?ng t?nh ánh x? trong nh?ng th?ng cơ s? d? li?u cho th?ng b?t máy tính.

 1. Ch?y qu?n tr? th?ng Utility đ? thêm t?nh ánh x? cho các Tên mi?n<1c> đăng k? (tên mi?n đáng tin c?y) mà không đư?c li?t kê trong cơ s? d? li?u th?ng:</1c>
     Name:    Master DOMAIN Name
     IP Address: Address of the Primary Domain Controller (PDC) of the
            domain
     Type:    Domain Name
   
  						
N?u b?n đ? đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? t?i b? ki?m soát mi?n, t? xa qu?n tr? công tr?nh bây gi? thành công. N?u b?n đang c? g?ng t? xa qu?n tr? tên mi?n trong khi đăng nh?p vào m?t máy ch? (không m?t tên mi?n b? đi?u khi?n) ho?c Windows NT tr?m làm vi?c, b?n ph?i thêm tên mi?n<1c> m?c cho c? hai s? tin c?y và tin tư?ng tên mi?n. </1c>

THÔNG TIN THÊM

Đ?n t? xa qu?n tr? m?t tên mi?n đáng tin c?y, m?t s? pass-through xác th?c bư?c ph?i di?n ra. N?u cơ s? d? li?u th?ng không có vi?c đăng k? tên mi?n thích h?p, vi?c xác th?c pass-through không thành công.

Ví d?, m?t ni?m tin thi?t l?p gi?a DOMAIN_A và DOMAIN_B. Server PDC_A là trong DOMAIN_A và PDC_B DOMAIN_B. DOMAIN_A là s? tin c?y tên mi?n (Th?c s?), và DOMAIN_B là tên mi?n tài nguyên (tin tư?ng). Đ? thi?t l?p s? tin tư?ng m?i quan h? này, sau NetBIOS tên ph?i gi?i quy?t cho các đ?a ch? IP, ho?c thông qua các th?ng ho?c phát sóng:

  NetBIOS Name   Description of Use of Name
  ---------------------------------------------------------------------
  DOMAIN_A<1B>   PDC_B uses this to query the PDC of DOMAIN_A
  PDC_A<00>     PDC_B uses this to set up a session with the PDC of
           DOMAIN_A
  DOMAIN_A<1C>   PDC_B uses this to get DC list of DOMAIN_A
				


V?i nh?ng ba tên đư?c đăng k?, và n?u tài kho?n c?a b?n có gi?y phép qu?n tr? viên, s? tin tư?ng có th? đư?c thi?t l?p và thông báo "M?i quan h? tin tư?ng đư?c thi?t l?p thành công" xu?t hi?n. Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, ho?c l?n đ?u tiên b?n c? g?ng quy?n chi?m đóng c?a t? xa Tên NetBIOS khác là c?n thi?t:

  NetBIOS Name  Description of Use of Name
  ---------------------------------------------------------------------
  DOMAIN_A<1C>  Each Domain Controller in DOMAIN_B uses this name to
         establish a secure channel with a Domain Controller in
         the trusted domain.
				


Các Domain Controller (DC) thu?c v? ph?m vi tin tư?ng n? l?c đ? t?o ra m?t an toàn kênh v?i b?t k? DC trong tên mi?n đáng tin c?y b?ng cách m?t phát đa hư?ng yêu c?u đăng nh?p tên NetBIOS DOMAIN_A<1c>. Yêu c?u đăng nh?p này là m?t ph?n c?a m?t quá tr?nh mà t?o ra m?t Secure Channel gi?a hai DCs. Đăng nh?p ID trong này yêu c?u đăng nh?p là tài kho?n tin tư?ng inter-domain cho các tin tư?ng tên mi?n, DOMAIN_B$. N?u không có đăng k? cho DOMAIN_A<1c> trong cơ s? d? li?u th?ng các thông báo l?i STATUS_NO_LOGON_SERVERS đư?c tr? l?i đ? cu?c g?i. Thông đi?p "Không có hi?n nay không có máy ch? đăng nh?p" sau đó quay tr? l?i đ? ngư?i s? d?ng. </1c></1c>

Đ? thêm thông tin v? đăng k? tên NetBIOS đ?c bi?t trong TH?NG, xin xem bài sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

ID C?A BÀI: 119495
Tiêu đ?: Danh sách các tên đăng k? v?i d?ch v? th?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 139410 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB139410 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:139410

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com